Udbud (annoncering) Der skal anskaffes Kassetteskrivere til vævskassetter til Aarhus Universitetshospital, Patolo-gisk Institut.

Udbud (annoncering) Der skal anskaffes Kassetteskrivere til vævskassetter til Aarhus Universitetshospital, Patologisk Institut.

Leveringsomfang:
2 stk. Kassetteskriver til afdelingen der er placeret på Nørrebrogade, med tilhørende hardware og software (inklusiv licenser).

1 stk. Kassetteskriver til afdelingen der er placeret på Tage-Hansens Gade, med tilhørende hardware og software (inklusiv licenser).

- Kursus for op til 2 personer pr. installationssted, i alt op til 4 personer (kursus på super-bruger niveau)

- First-line for op til 2 Medicotekniker.

- Afhjælpningsperiode/Garantiperiode 12 måneder.

For at et tilbud kan antages som konditionsmæssigt, skal samtlige punkter under Pkt. 1 – Pkt. 4 være opfyldt/besvaret.

Pkt. 1 Tilbuddet skal som min. indeholde følgende:
1. Beskrivelse af det tilbudte
2. Bilag A Tilbudskonfiguration og udstyrsoptioner (svarskema)
3. Besvarelse af Bilag C kravspecifikationen (svarskema).
4. Tekniske specifikationer, brochure og anden dokumentation (CE-certifikat, miljøskrotordning m.v.).
5. Bilag B referenceliste (svarskema). (Oplysninger om referencesteder i Danmark, med samme system).
6. Beskrivelse af serviceorganisationen med uddannelse/kompetence af rådgiver og tekniker, samt hvor stort et geografisk område teknikerne dækker og hvor de er placeret.
7. Bilag D Serviceoptioner (svarskema)
8. Tro og love erklæring.

Pkt. 2 Betingelse for afleveringsforretning:
I forbindelse med at Tilbudsgiver overdrager udstyret til Køber, starter købers valideringsperio-den, som forventes at tage ca. 4 uger. Herefter sættes udstyret i klinisk drift, og dermed kan der indkaldes til en afleveringsforretning (jf. Bilag E) mellem Tilbudsgiver, Indkøb & Medicoteknisk og Patologisk Institut.

Pkt. 3Betingelse for afhjælpningsperioden:
I hele afhjælpningsperioden må Køber ikke stilles ringere, end hvis der var tegnet en fuldt dæk-kende serviceaftale med forebyggende vedligehold og vederlagsfri afhjælpning i jf. niveau 4 Bi-lag D.


Pkt. 4 Betingelser for ydelser i forbindelse med leverancen:
• Bortskaffelse af emballage foretages af Tilbudsgiver
• Fuld dokumentation for leverancen (Installationsrapport, dansk brugsvejledning, service/ teknisk
manualer, software manual) skal overdrage til både Indkøb & Medicoteknik og Patologisk Insti-tut
• Der skal tilbydes telefonsupport (uahængig af om der tegnes servicekontrakt)
• Opdatering og opgradering af software i forholdt til State of the art.

Udbudsmateralet består af følgende bilag (og kan downloades her):

Bilag A Tilbudskonfiguration og udstyrsoptioner (Excel)
Bilag C kravspecifikationen (Excel)
Bilag B referenceliste (Excel)
Bilag D Serviceoptioner (Excel)
Bilag E Aflevering og overdragelse dokumentet (Word)
Regions Midtjyllands Standardbetingelser (Pdf)
Tro og love erklæring (Word)

Spørgsmål og svar af 3/12-12

Levering ønskes snarest muligt. Der anskaffes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Alternativt tilbud accepteres ikke.

Tilbud, herunder besvarelse af kravspecifikationen skal afgives på dansk. Dog accepteres dokumentation af de tilbudte produketer og tekniske specifikationer på engelsk.

Tildelingskriterier
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Patologisk Institut, det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

- Funktionalitet 50 %
- Økonomi 30 %
- Service 15 %
- Arbejdsmiljø 5 %

Kontaktoplysninger:
Eventuelle spørgsmål til udbuddet skal rettes pr. mail til begge nedenstående kontaktpersoner:

Medicoteknisk Rådgiver, B.Sc.E.E Rikke Koch Jensen
E-mail: rikoje@rm.dk

Projektsekretær Helle Slotsdal
E-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Tilbuddet fremsendes i 2 eksemplarer samt i elektronisk form 6 stk. (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknisk
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N
Mrk: projektnr. 12830 kassetteskriver

Tilbudsfrist
Torsdag den 6. december 2012 kl. 14.00

 


  • Publiceret: 9.11.2012
  • Revideret: 3.12.2012