Region Midtjylland udbyder nyt it-system til fertilitetsområdet i Region Midtjylland.

Beskrivelse af opgaven:
Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af et nyt it-system til fertilitetsområdet i Region Midtjylland. Herefter kaldet ”IVF systemet”.

Fertilitetsområdet er en fællesbetegnelse for fertilitetsklinikkerne i Aarhus, Skive og Brædstrup.

IVF systemet skal integreres med den elektroniske patientjournal (MidtEPJ). MidtEPJ er den fælles elektroniske patientjournal i Region Midtjylland. MidtEPJ er omtalt på Region Midtjyllands hjemmeside www.rm.dk under menuen Sundhed. Integrationsopgaven skal løses i samarbejde med blandt andre Region Midtjyllands it-afdeling samt leverandørerne af MidtEPJ.

MidtEPJ og IVF systemet skal ikke fremstå som et og samme system men skal tilsammen opleves som en sammenhængende understøttelse af arbejdsgangene på fertilitetsområdet, når der bliver åbnet op for integration til MidtEPJ.

Systemet skal ligeledes integreres med Region Midtjyllands BrugerStamdataKatalog.

Opgaven indeholder endvidere løbende service i form af telefonisk og mailbaseret superbrugersupport mandag-fredag på hverdage i tidsrummet 8-16.

Der er tale om et antal på 40 arbejdsstationer

Udbuddet gennemføres som et offentligt annonceringsudbud i henhold til Tilbudslovens1) regler om annoncering, jf. §§ 15a-d.

Udbuddet offentliggøres på www.udbud.dk og på Region Midtjyllands hjemmeside for udbud, www.udbud.rm.dk.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Tildeling af kontrakt vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier:

Underkriterier: Vægtning
- Pris: 30 %
- Funktionalitet: 60 %
- Service og samarbejde: 10 %


Pris:
Pris evalueres relativt i forhold til de øvrige tilbud.

Prisen skal opdeles således, at den oplyser pris på IVF systemet og pris på service. Der skal ligeledes angives en pris på den anførte option.

Vedrørende pris på service skal det oplyses for en periode på tre år.

Ved evaluering af underkriteriet, pris, vægter prisen på systemet 80 % og prisen på service 20 %. I de 20 % indgår optionen med 2 %.

Funktionalitet:
Underkriteriet, funktionalitet, evalueres i henhold til de ønsker, som er opstillet i kravspecifikationen bilag 1, pkt. 23-50.

Service og samarbejde:
Underkriteriet, service og samarbejde, evalueres i henhold til de ønsker, som er opstillet i kravspecifikationen bilag 1, pkt. 51-52.

Optionen på service vægter under dette underkriterium 2 %.

Kravspecifikation og baggrundsmateriale for annoncering

 • Kravspecifikation er beskrevet i bilag 1
 • Region Midtjyllands IT-miljø er beskrevet i bilag 2
 • Modifikationer til kontrakt K01 er beskrevet i bilag 3
 • Kravene vedr. integration til MidtEPJ er beskrevet i bilag 4

Kravspecifikation og andet nødvendigt baggrundsmaterialet skal rekvireres hos Birgit Voss på nedenstående e-mail.

Kontraktgrundlag:
Vedståelsesfristen fra tilbudsgivers side skal være minimum 4 måneder fra tilbudsfristen

Kontrakten vil blive udarbejdet med udgangspunkt i en K01-kontrakt med modifikationer, som oplyses i et selvstændigt bilag.

Der tages forbehold for en forhandlingsrunde.
Der tages forbehold for en tilbudspræsentation.

Dokumentation:
Tilbuddet skal vedlægges:

 • Udfyldt kravspecifikation
 • Tilbudgivers forslag til tidsplan og prøveplan
 • Tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige i underskrevet stand.
 • Dokumentation for gyldig IT og erhvervsansvarsforsikring.

Udfyldelse af kravspecifikation, bilag 1, og Tro- og loveerklæring er en forudsætning for afgivelse af tilbud. Med henvisning til ovenstående rekvireres alle de fornødne bilag hos Birgit Voss.

Sprogkrav:
Tilbud skal leveres på dansk.

Kontakt for yderligere oplysninger om opgaven:
Der kan stilles spørgsmål til opgaven pr. e-mail til og med mandag den 22.10.2012, kl. 14.00.

Svar på de stillede spørgsmål vil blive uploaded på Region Midtjyllands hjemmeside onsdag den 24.10.2012.

Henvendelse kan ske pr. mail til:
Projektleder Birgit Voss med kopi til sekretær Kirsten Vind

Birgit.Voss@stab.rm.dk  
Kirsten.Klixbull@stab.rm.dk  


Afgivelse af tilbud:
Der skal afleveres følgende eksemplarer af tilbuddet:

 • 1 originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag
 • 1 USB-nøgle indeholdende det samlede tilbud

Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt til:
Region Midtjylland, IT Udvikling
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N.
Att: projektleder, Birgit Voss

Tilbud skal være modtaget på ovennævnte adresse senest den 29.10.2012 kl. 14.00.

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive udelukket fra vurdering. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt.

Tilbud kan ikke afgives pr. e-mail eller i øvrigt fremsendes elektronisk.

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

1) Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007.


 • Publiceret: 11.10.2012.
 • Revideret: