Udbud (annoncering)Der skal anskaffes udstyr til vævspræparering af patologisk materiale til Aarhus Universitetshospital, Patologisk Institut.

Udbud (annoncering) Der skal anskaffes udstyr til vævspræparering af patologisk materiale til Aarhus Universitetshospital, Patologisk Institut.

Leveringsomfang:
1 stk. vævspræpareringsmaskiner, der skal placeres på afdelingen på Nørebrogade, med tilhørende hardware og apparatsoftware og evt. licenser.
- kurve/racks til det tilbudte udstyr til 2 hold prøver (2 kørsler)

1 stk. vævspræpareringsmaskiner, der skal placeres på afdelingen på Tage-hansens gade, med tilhørende hardware og apparatsoftware og evt. licenser.
-kurve/racks til det tilbudte udstyr til 2 hold prøver (2 kørsler)

  • Kursus for 2 personer pr installationssted i alt 4 personer (kursus på superbruger niveau)
  • First-line for op til 2 Medicotekniker
  • Afhjælpningsperiode/Garantiperiode 12 måneder.

Tilbudspræsentation den 07.01.2013
Ordregiver påregner at lade alle Tilbudsgivere præsentere deres tilbud for sit kliniske og tekniske personale. Hver Tilbudsgiver får mulighed for at give en præsentation af samme varighed. De nærmere omstændigheder vil blive oplyst hver Tilbudsgiver efter tilbudsfristen.
Tilbudsgiver må ikke præsentere udstyr, funktioner, uddannelse, service eller andet, der ikke er omfattet af det afgivne tilbud.

Det bemærkes, at tilbudspræsentation alene vil have karakter af oplysning om tilbuddet og teknisk afklaring, og at inen form for forhandling af Tilbudsgivers tilbud vil finde sted.


Evt. klinisk afprøvning eller besigtigelse i uge 4 2013

  • Ordregiver forbeholder sig i perioden fra tilbudsfristens udløb til valg af leverandør ret til at besigtige eller afprøve det tilbudte udstyr i klinisk drift med kliniske funktioner tilsvarende de, som er anført for Ordregivers installationssted i kravspecifikationen Bilag C
  • ­ Tilbudsgiver skal på Ordregivers opfordring stå for at arrangere hele besigti-gelsesforløbet, inkl. transport og evt. overnatning.

Konditionsmæssighed:
For at et tilbud kan antages som konditionsmæssigt, skal samtlige punkter under Pkt. 1 – Pkt. 4 være opfyldt/besvaret.

Pkt. 1 Tilbuddet skal som min. indeholde følgende:
1. Beskrivelse af det tilbudte
2. Bilag A Tilbudskonfiguration og udstyrsoptioner (svarskema)
3. Besvarelse af Bilag C kravspecifikationen (svarskema).
4. Tekniske specifikationer, brochure og anden dokumentation (CE-certifikat, miljøskrotord-ning m.v.).
5. Bilag B referenceliste (svarskema). (Oplysninger om referencesteder i Danmark, med samme system).
6. Beskrivelse af serviceorganisationen med uddannelse/kompetence af rådgiver og tekniker, samt hvor stort et geografisk område teknikerne dækker og hvor de er placeret.
7. Bilag D Serviceoptioner (svarskema)
8. Bilag G Tro og love erklæring.

Pkt. 2 Betingelse for afleveringsforretning:
I forbindelse med at Tilbudsgiver overdrager udstyret til Køber, starter købers valideringsperioden, som forventes at tage ca. 4 uger. Herefter sættes udstyret i klinisk drift, og dermed kan der indkaldes til en afleveringsforretning (jf. Bilag E) mellem Tilbudsgiver, Indkøb & Medicoteknisk og Patologisk Institut.

Pkt. 3 Betingelse for afhjælpningsperioden:
I hele afhjælpningsperioden må Køber ikke stilles ringere, end hvis der var tegnet en fuldt dækkende serviceaftale med forebyggende vedligehold og vederlagsfri afhjælpning i jf. ni-veau 4 Bilag D.

Pkt. 4 Betingelser for ydelser i forbindelse med leverancen:
• Bortskaffelse af emballage foretages af Tilbudsgiver
• Fuld dokumentation for leverancen (Installationsrapport, dansk brugsvejledning, service/ teknisk
manualer, software manual) skal overdrage til både Indkøb & Medicoteknik og Patologisk Institut
• Der skal tilbydes telefonsupport (uafhængig af om der tegnes servicekontrakt)
• Opdatering og opgradering af software i forholdt til State of the art.


Udbudsmaterialet består af følgende bilag og kan downloades her:
Bilag A Tilbudskonfiguration og udstyrsoptioner (Excel)
Bilag C kravspecifikationen (Excel)
• Bilag B Referenceliste (Excel)
Bilag D Serviceoptioner (Excel)
Bilag E Aflevering og overdragelse dokumentet (Word)
Bilag F 1 års afprøvning og gennemgang (Word)
Bilag G Tro og love erklæring (Word)
Regions Midtjyllands Standardbetingelser (Pdf)

Spørgsmål og svar af 3/12-2012


Levering ønskes snarest muligt. Der anskaffes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Alternativt tilbud accepteres ikke.

Tilbud, herunder besvarelse af kravspecifikationen skal afgives på dansk. Dog accepteres dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer på engelsk.

Tildelingskriterier
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Patologisk Institut, det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Funktionalitet 45 %
  • Økonomi 30 %
  • Brugervenlighed 20 %
  • Arbejdsmiljø 5 %

Kontaktoplysninger:
Spørgsmål til udbuddet skal rettes pr. mail til begge nedenstående
kontaktpersoner:

Medicoteknisk Rådgiver, B.Sc.E.E
E-mail: Rikke Koch Jensen rikoje@rm.dk  

Projektsekretær Helle Slotsdal
E-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk  

Tilbuddet fremsendes i 2 papireksemplarer samt i elektronisk form 7 stk. (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknisk
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N
Mrk: projektnr. 12803 Vævspræparering

Tilbudsfrist:
Mandag den 17. december 2012 kl. 14.00


 • Publiceret: 20.11.2012
 • Revideret: 3.12.2012