Region midtjylland udbyder hermed projektering og opførelse af 4 ældreboliger med tilhørende fælles– og serviceareal i totalentreprise.

Region midtjylland udbyder her med projektering og opførelse af 4 ældreboliger med tilhørende fælles- og serviceareal i totalentreprise.
 
Byggeriet skal opføres i tilknytning til det eksisterende Hinnerup Kollegiet, og skal tilgodese ældre medborgere med specielle behov. Byggeriet skal samtidig fungere som vidensplatform for udvikling af viden om ældre med autisme. Målet med projektet er derfor:

 • At etablere Danmarks første specialmiljø til ældre med autisme, hvor der arbejdes målrettet på at inddrage ny og kendt viden om de optimale fysiske rammer for ældre med autisme
 • At såvel proces som planlægning, projektering, opførelse og efterfølgende ibrugtagning og drift af botilbudet tilrettelægges som et eksperimentarium, hvor nye muligheder til målgruppen undersøges og afprøves
 • At hele forløbet anvendes som en vidensplatform til inspiration for andre byggerier til målgruppen, og
 • At der lægges vægt på kvalitet i byggeriet.

Se mere om projektets ambitioner på: sau.rm.dk.
 
Byggeriet er finansieret af Region midtjylland og Realdania. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland, Realdania, Hinnerup Kollegiet, Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Social psykiatri ved Socialstyrelsen og Landsforeningen for Autisme.

Opgaven:
Projekteringsydelsen består i en færdigprojektering med baggrund i et udvidet dispositionsforslag udarbejdet af Wienberg Architects, Havnegade 14, 8000 Aarhus C. Projektet omfatter ca. 550 m² nybyggeri og ombygning af tilstødende arealer.
 
Der udarbejdes projektforslag, forprojekt og hovedprojekt i henhold til: Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012. Udgivet af FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og DANSKE ARK, Danske Arkitektvirksomheder. Arbejdet omfatter således arkitektydelser, ingeniørydelser og landskabsarkitektydelse i forbindelse med færdigprojekteringen.

Opførelse af det projekterede projekt skal ske med grundlag i det godkendte hovedprojekt, og der skal således præsteres et byggeri til fuldstændig færdiggørelse indeholdende alle ydelser inkl. afgifter mv.

Økonomisk ramme:
Der er til byggeriet vedtaget en økonomisk ramme inkl. færdig projektering på ca. 8,5 mio. kr. ekskl. moms.

Minimumskrav til indholdet i anmodningen til prækvalifikation:
For at komme i betragtning som deltager skal man indsende følgende:

 1. Fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, ejerforhold, adresse, e-mail, tlf.nr. og kontaktperson.
 2. Relevante referencer, med beskrivelse af minimum 5 opgaver. Listen må ikke omfatte ikke-realiserede projekter. Beskrivelse af ansøgers referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Beskrivelsen bør angive opgavens art og størrelse, ansøgers egne ydelser samt udførelsesperiode og kontaktperson.
 3. Årlig omsætning og egenkapital for de seneste tre regnskabsår. Det er et krav at den gennemsnitlige omsætning, som minimum er på 30 millioner kr. pr. år.
 4. Dokumentation for professionel ansvarsforsikring.
 5. Tro og love erklæring om at ansøgeren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr.
 6. Dokumentation for at ansøgeren ikke er omfattet af de i udbudsdirektivet (EU-direktiv 2004/18/EF) art. 45, stk. 2, litra a-c, e og f anførte forhold.
 7. Ansøgere kan danne teams. I så fald udpeger teamet én totalrådgiver/ totalentreprenør, som ansvarlig for hele teamet.

Totalrådgiverne/totalentreprenøren skal indsende oplysninger om 1-7. Evt. underrådgivere /underleverandør kan nøjes med at indsendeoplysninger om 1-3. Der ønskes alene summariske oplysninger, i alt maks.10 A4 sider for hele teamet.

Ansøgning indensendes til:
Ansøgninger indsendes i elektronisk form som én samlet pdf-fil til
Henning Edvardsen fra WIENBERG ARCHITECTS mette.wienberg@gmail.com. Mailen mærkes ”Prækvalifikation 4 ældreboliger med tilhørende fælles- og serviceareal, Hinnerup Kollegiet.”

Udvælgelseskriterier:
Der udvælges maksimalt 6 virksomheder eller teams, til prækvalificering.
Kriterierne for prækvalificering er:

 1. Erfaring med løsning af tilsvarende opgaver.
 2. Uddannelsesmæssige kompetencer for ansøgerens/teamets medarbejdere.
 3. Virksomhedens økonomiske soliditet.

Det skal understreges, at der lægges stor vægt på, at de bydende har betydelige referencer fra tilsvarende opgaver. (Institution byggeri, ældreboliger mv.)

Anmodning om prækvalifikation:
Anmodning om prækvalifikation fremsendes senest 9. november 2012 til WIENBERG ARCHITECTS.

Yderligere oplysninger:

Tidsplan:
Seneste indsendelse af anmodning om deltagelse i prækvalificering uge 45, 2012.
Udvælgelse og besked til ansøger uge 46, 2012.
Udsendelse af udbudsmateriale uge 49, 2012.
Afholdelse af licitation uge 02, 2013.
Udvælgelse af totalentreprenør uge 03, 2013.
Projektering ultimo januar 2012 til marts 2013.
Opførelse marts 2013 til november 2013.

 • Konkurrencens grundlag bliver beskrevet i det udvidede dispositionsforslag, som sammen med det nødvendige materiale, udleveres i uge 49 til de prækvalificerede virksomheder/teams.
 • Tildelingskriteriet er ”det økonomiske mest fordelagtige bud”.
 • En vægtning vil blive oplyst, og der vil blive offentliggjort underkriterier.
 • Der ydes ikke tilbudsvederlag.
 • I tilfælde af at opgaven ikke realiseres er det bygherren frit for at anvende projektmaterialet, der er udført i projekteringsfasen til f.eks. en fornyet udbudsrunde.
 • Region Midtjylland og Realdania har udpeget Wienberg Architects, Havnegade 14, 8000 Aarhus C. som bygherrerådgiver. Wienberg Architects udfører bygherrefunktionen sammen med Region Midtjylland.

Konkurrencen bedømmes af et udvalg bestående af:

 • Wienberg Architects
 • Realdania
 • Region Midtjylland

Udbyder:
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg


 • Publiceret: 02.11.2012.
 • Revideret: