Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation), totalrådgivningsogave i forbindelse med renovering og ombygning af Sudhedshus i Ringkøbing - 3 lægeklinikker.

1. Ordregiver
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg 

2. Beskrivelse af opgaven
Opgaven omfatter renovering og ombygning af det eksisterende sundhedshus i Ringkøbing med henblik på at indrette lokaler til 3 nye lægekliniker med i alt 6 læger.

Renoveringen og ombygningen forventes bl.a. at omfatte nye rumdisponeringer, indgreb og tilpasning af bærende bygningsdele og installationer, tilgængelighedsforhold, drift m.v.

Arealet der skal renoveres og ombygges er på ca. 1.500 m² ud af en grundplan på ca. 2.500 m2.

Det samlede budget til renovering og ombygning er i alt på kr. 12.500.000,00 ekskl. moms. Budgettet indeholder alle ydelser, herunder rådgivning, bygherreleverancer m.v. 

3. Prækvalifikationsansøgning
Ansøgning om prækvalifikation skal indgives af totalrådgi-verteams, der dækker alle nødvendige fagområder for byggeriets projektering og udførelse (fagtilsyn og byggeledelse), idet det ligeledes forventes, at totalrådgiveren bistår ordregiver og lejere i afklaring af behov og muligheder indenfor den økonomiske ramme.
Nedenstående punkter a - e skal oplyses for såvel arkitekt(er) som ingeniør(er), der deltager i totalrådgivningsteamet.

a. Fuldstændigt firmanavn, adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR-nummer, telefonnummer samt e-mail adresse.

b. Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige iht. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997.

c. Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår.

d. Referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført de seneste 5 år.

e. Øvrige relevante oplysninger om kompetencer indenfor renovering og ombygning for tilsvarende eller lignende byggeri til sundhedsmæssige formål.


4. Tidsplan
Udbudsmaterialet forventes udsendt primo november 2012 med tilbudsaflevering medio november 2012.

Tilbuddet skal omfatte pris (afgives på tilbudsliste) og et kortfattet forslag til opgaveløsning og organisation samt CV’er på nøglepersoner. Tilbudsgivningen vil ikke omfatte udarbejdelse af tegningsmateriale.

Kontraktens startdato forventes ultimo november 2012, med forventet afholdelse af licitation ultimo marts 2013. Byggeriet forventes påbegyndt primo april 2013 til aflevering ultimo august 2013, indflytning og indkøring september 2013 og ibrugtagning 1. oktober 2013.
 
5. Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation er den 26. oktober 2012 kl. 12.00. 

6. Adresse, hvortil ansøgning skal sendes
Bascon A/S
Att.: Lars Holst Hansen
Åboulevarden 21
Postboks 510
8100 Århus C
Tlf. 8731 4436
E-mail: lhh@bascon.dk 

7. Spørgsmål
Spørgsmål vedrørende opgaven og prækvalifikation kan rettes til:

Bascon A/S
Att.: Lars Holst Hansen
Åboulevarden 21
Postboks 510
8100 Århus C
Tlf. 8731 4436
E-mail: lhh@bascon.dk 

8. Tildeling af ordre
Ordren tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud
vurderet på grundlag af de underkriterier, der fastlægges i udbudsmaterialet. 

9. Andre oplysninger
3 totalrådgiverteams vil blive opfordret til at afgive bud.

Der betales ikke tilbudsvederlag.

 


  • Publiceret: 12.10.2012.
  • Revideret: