Region Midtjylland udbyder kabinetvasker til Regionshospitalet Horsens.

Opgavens omfang
Udbyder ønsker at indkøbe 1 stk. vaskemaskine til vask og tørring af el-hospitalssenge, transportvogne, forsyningsvogne og øvrige hjælpemidler. Der ønskes pris på evt. blødgøringsanlæg inkl. montering.

Tilbuddet skal være inkl. 2 stk. standard rullestativer til mindre hjælpemidler.

Vaskemaskinen skal leveres og monteres på adressen Hospitalsenheden Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens.

Vaskemaskinen forventes i drift august 2013.

Leverandøren skal selv ved besigtigelse sikre sigm at den til rådighed værende plads for installation og montering er anvendelig.

Udbyder sørger selv for den nødvendige fremføring af installationer til kloak-, el- og vandforsyning til vaskemaskinen, hvorfor disse opgaver ikke er omfattet af udbuddet. Tilbudsgiver bedes i samråd med Teknisk Afdeling give forslag til forberedende installation.

Vaskemaskinen skal fastmonteres i betongulvet, nedsænkes i gulvet, således der ikke opstår niveauforskelle mellem vaskemaskinens og vaskerummets gulvniveau. Indlæsningshøjden til vaskemaskinen skal således være 0,00 cm.

Vaskemaskinen skal være indrettet med 1 indgangsdør, til læsning, og 1 udgangsdør, til tømning. Højden på dørene skal være minimum 200 cm *) Se nedenfor. Bredden på dørene skal være minimum 120 cm. Dørenes åbne- og lukkefunktion må ikke være manuel, men skal fungere via f.eks. et pneumatisk pumpesystem.

Dørene skal åbne og lukke enten horisontalt eller vertikalt, og ved begge løsningsmuligheder skal forskydningen ske parallelt i forhold til vaskemaskinens front- og bagside. Der skal være mulighed for at kunne se ind i maskinen under processen.

Inden dørene åbnes, efter en gennemført vask og tørring, skal en udsugning sikre, at eventuel damp fjernes fra vaskemaskinens dyserum.

Vaskemaskinens udformning, filtre, dyser, døre og andre komponenter, der kræver løbende rengøring og vedligeholdelse, skal være udført i et materiale, der sikrer nem rengøring.

Vaskemaskinen skal være udstyret med et let og tilgængeligt nødstop indvendigt og udvendigt.

Vaskemaskinen skal som minimum kunne rumme en standard el-hospitalsseng. Det vil sige, at indvendig længde minimum skal være 230 cm *) Se nedenfor. Indvendig bredde skal minimum være 120 cm.

Vaskemaskinen skal være udstyret med det, i forhold til vaskemaskinens rumfang, længde og bredde, nødvendige antal dyser i gulv, vægge og loft, således der i én vask opnås en tilfredsstillende vaskekvalitet.

Vaskemaskinen gulv skal endvidere være indrettet således, f. eks med et riste- og skinnesystem, at det vil være muligt at benytte mindre rullestativer til diverse mindre hjælpemidler i vaskemaskinen.

Programvalg
Vaskemaskinen skal kunne vaske i intervaller op til 90 grader.

Tilbudsgiver skal derfor udarbejde en detaljeret beskrivelse af deres vaskemaskines programvalg med tilhørende volumen og medgået tidsforbrug pr. program.

Vaskemaskinen skal endvidere være udstyret med en mulighed for, f. eks. ved hjælp af varm luft, at foretage en tørring af hjælpemidlerne.

Det bedes oplyst, om maskinen kan desinficere med klorholdigt produkt.

Støjbelastninger
Den totale støjbelastning fra maskinen må ikke overstige 60 dB.

Leverandøren skal kunne dokumentere, at vaskemaskinen ved maksimal drift ikke overstiger 60 dB(A) i 1 meters afstand rundt om maskinen.

Energiforbrug
Leverandøren skal i sit tilbud oplyse vand- og elforbruget på de konkrete og tilbudte vaske- og tørreprogrammer, der er integreret i den tilbudte vaskemaskine. Vand- og elforbruget skal oplyses pr. vaskemodul.

Vaskemaskinen skal have indbyggede vandtanke for skylle- og vaskevand. Vandet skal recirkuleres således vandforbruget minimeres. Det forventes endvidere, at vaskemaskinen har indbyggede filtre, der øger genbruget af skylle- og vaskevandet i de indbyggede tanke.

Vaske- og afspændingsmidler
Tilbudsgiver skal som option give pris på levering af vaske-, desinfektions- og afspændingsmiddel, der skal benyttes i forbindelse med vaskemaskinens brug. For hvert enkelt produkt skal der vedlægges produktblad. Brugsopløsningen bør være : Ph værdien skal være ml. 6-8, må ikke ændre overfladestrukturen på plastdelene, må ikke opløse skiltene, må ikke opløse fedt, jf. sengeleverandørens specifikationer for scanbed 910.

Tilbudsgiver skal gennem dokumentation sikre, at alle de anbefalede produkter er skånsomme mod miljøet.


Vedligeholdelse, reparationer og serviceaftale

Årligt serviceeftersyn
Kontrakthaver forpligter sig til minimum én gang årligt at foretage et totalt serviceeftersyn af vaskemaskinen.

Alle konstaterede fejl og mangler omfattet af aftalen, der konstateres ved det årlige serviceeftersyn, udbedres hurtigst muligt af kontrakthaver, og inden udgangen af måneden efter serviceeftersynet.

Personaleuddannelse
Leverandøren skal i forbindelse med montering og idriftsætning uddanne personalet således disse sikkert og øvet kan løse den løbende vedligeholdelse og rengøring af maskinen. Personalet skal endvidere have et sikkert kendskab til de enkelte vaskeprogrammer. Al uddannelse skal foregå på dansk.


Kriterier for tildeling af opgaven

  • Økonomisk mest fordelagtige tilbud.
  • Tilbudsprisen incl. montering og ibrugtagning udgør 50 %
  • Driftøkonomien, herunder energi og vandforbrug samt forbrug af tilbudte forbrugsprodukter pr. vask ved forskellige tilbudte hovedprogrammer. udgør 20 %
  • Kvalitet, funktionalitet, service, miljø, serviceaftaler samt erfaring med lignende leverancer 30 %

Dokumentation

Tilbuddet skal vedlægges:

  • Tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige,
  • Produktdatablade for vaskemaskine samt tilbudte forbrugsvarer.

Kontraktgrundlag

Standardbetingelser for Region Midtjylland

Sprogkrav
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven

Servicechef Søren Møller
Hospitalsenheden Horsens
Sundvej 30, 8700 Horsens
Tlf. 7842 7400
Soren.moller@horsens.rm.dk

Adresse for modtagelse af tilbud 
Hospitalsenheden Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Att.: Serviceafdelingen
Servicechef Søren Møller

Frist for modtagelse af tilbud
Tilbuddene skal være os i hænde senest 14. februar 2013 kl. 13.00.
 
Tilbuddet skal fremsendes i et original eksemplar samt på usb-stik.

Rettelse til annonceringen pr. 31. januar 2013:
*)

  1. Højden på dørene på 200 cm, kan fraviges ned til 188 cm.
  2. Den indvendige længde på 230 cm kan fraviges ned til min 225 cm.

 


  • Publiceret: 18.01.2013.
  • Revideret: 30.01.2013.