Region Midtjylland opforder interesserede til at give tilbud: Uddannelse og kognitivt terapiforløb i ART® til specialområdet for kriminalitetstruede, dømte børn og unge.

Region Midtjylland ønsker tilbud på uddannelse af 8 medarbejdere i det kognitive behandlingsforløb ART® på de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen.

Beskrivelse af opgaven
I satspuljeaftalerne for 2013-2015 er der afsat en pulje til kognitive behandlingsprogrammer på de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger.
Der kan læses yderligere om dette på Socialstyrelsens hjemmeside. Region Midtjylland har til de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen søgt om midler til at uddanne medarbejdere samt gennemføre forløb i ART® for de unge anbragt på institutionerne.

Det forudsættes, at tilbudsgiver er certificeret i ART®, eller forpligter sig til at blive certificeret i ART® inden 1. juli 2013.

Fra januar 2013 er det således planlagt at forankre det allerede implementerede ART® koncept på den sikrede døgninstitution Grenens afdelinger. Ligeledes er det fra januar planlagt at påbegynde implementeringen af det tilsvarende ART® koncept på den sikrede døgninstitution Koglens afdelinger. For begge institutioner gælder, at der skal uddannes ART-trænere og co-trænere.

Der påtænkes en model, med uddannelse af 4 ART-trænere/co-trænere (instruktører) på henholdsvis Grenen og Koglen. Der skal således samlet uddannes 8 ART-trænere/co-trænere. Alle medarbejdere skal uddannes hurtigst muligt og senest 1. oktober 2013. Uddannelsens omfang, herunder supervision, forventes at udgøre ca. 104 timer.

 


Beskrivelse af undervisningsopgaven: Forventet undervisningsomfang

 • Undervisning i ART®-programmet - undervisning og træning af gruppen: ca. 80 timer (10 dage)
 • Gruppesupervision. Der superviseres blandt andet på baggrund af videooptagelser af ART-sessionerne*): ca. 24 timer

Antal timer i alt ca. 104 timer

*) Der skal være mulighed for tilkøb af yderligere supervision, såfremt det viser sig nødvendigt. Timeprisen for ekstra supervision må ikke overstige timeprisen for den planlagte supervision.

Vi har i Specialområdet for kriminalitetstruede og dømte børn og unge, brug for en ekstern samarbejdspartner, der kan varetage uddannelsen af vores medarbejdere i den nævnte periode. Tilbuddet skal indeholde en timepris, samt oplysninger om uddannelsens indhold og for-løb. Derudover skal tilbudsgiver redegøre for kendskab til og eller erfaring med ART®.

De sikrede døgninstitutioner Koglen og Grenen, er geografisk adskilte enheder, men under-visningen af de 8 ART-trænere og co-trænere skal foregå på Den sikrede institution Grenen, Hemmedvej 1, Glesborg. Her vil der blive stillet lokale og it-udstyr til rådighed uden bereg-ning. I tilbuddet skal evt. befordringsgodtgørelse og udgift til transporttid til uddannelsesste-det indregnes direkte i timeprisen.

Uddannelsen af ART-trænerne og co-trænerne skal være baseret på den dokumenterede, evidensbaserede udgave af ART, angivet som ART®. Det vil sige uddannelsen skal være baseret på den amerikanske ART®, som er beskrevet af Arnold Goldstein, Barry Glick og John Gibbs.

Kriterier for tildeling af opgaven
Valg af leverandør sker efter kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Ved evalueringen lægges vægt på følgende underkriterier:

 • Den samlede pris (30 %)
 • Undervisnings- og supervisionserfaring med Aggression Replacement Training (ART®) for den/de personer, som skal varetage opgaven (30 %)
 • Kvalitet og relevans af den tilbudte uddannelse af specialområdets medarbejdere til ART-trænere og co-trænere/instruktører, herunder at gennemføre ART® inden 1. oktober 2013 (20 %)
 • Undervisnings- og supervisionserfaring med opgaver indenfor kognitiv adfærdsterapi, både i indhold og omfang for den/de personer, som skal varetage opgaven (20 %).

Dokumentation

 • Tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige
 • Beskrivelse af erfaring med kognitiv adfærdsterapi
 • Dokumentation for certificering i ART® eller plan for kommende certificering i ART® inden 1. juli 2013.
 • Beskrivelse af undervisningserfaring i kognitiv adfærdsterapi for den/de personer, som skal varetage opgaven.
 • Referenceliste fra lignende undervisningsopgaver for den/de personer, som skal varetage opgaven
 • Oplysninger om virksomhedens alder, grundlæggelse samt antal af medarbejdere der kan varetage opgaven
 • Oplæg til uddannelsesplan

Kontraktgrundlag
Region Midtjyllands standardbetingelser ved mindre indkøb af varer og tjenesteydelser er gældende.

Såfremt kravet om certificering i ART® ikke er opfyldt senest den 1. juli 2013, er Region Midtjylland berettiget til at ophæve kontrakten og kræve erstatning for den eventuelle merpris, som det vil koste at få kontrakten opfyldt af en anden leverandør, som på det tidspunkt opfylder kravet om certificering.

Det er en forudsætning for kontraktindgåelsen, at Region Midtjylland bliver tildelt de ansøgte satspuljemidler til projektet. Der forventes tilsagn om tildeling af satspuljemidler primo 2013.

Sprogkrav
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven
Eventuelle spørgsmål til opgaven skal fremsendes pr. mail, og spørgsmål og svar bliver offentliggjort på hjemmesiden www.udbud.rm.dk (her)

Spørgsmål fremsendes til:
Fuldmægtig Kjeld Nørby
Socialplanlægning, Region Midtjylland
Kjeld.noerby@ps.rm.dk 

Adresse for modtagelse af tilbud:
Fuldmægtig Kjeld Nørby
Socialplanlægning, Region Midtjylland
Kjeld.noerby@ps.rm.dk 

Tilbud og dokumentation skal fremsendes elektronisk 

Frist for modtagelse af tilbud:
Torsdag den 21. februar 2013 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:
Det bemærkes, at den efterspurgte ydelse er omfattet af Udbudsdirektivet bilag IIB og derfor er undtaget fra såvel udbudspligt efter Udbudsdirektivets regler om EU-udbud som annonceringspligt efter tilbudslovens regler.

Da Region Midtjylland imidlertid gerne vil afsøge markedet for relevante aktører og sikre, at tildeling af kontrakten sker på saglige, gennemsigtige vilkår, vælger Region Midtjylland hermed at opfordre alle interesserede, som opfylder betingelserne, til at afgive tilbud på den beskrevne opgave. Det bemærkes, at denne opfordring til tilbud og den efterfølgende behandling af tilbuddene ikke er omfattet af hverken Udbudsdirektivets eller tilbudslovens regler. 


 • Publiceret: 30.01.2013.
 • Revideret: