Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på levering af software til håndtering af digitale indkaldelsesbreve og andre breve.

Udbud af software til håndtering af digitale breve i Region Midtjylland
Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på levering af software til håndtering af digitale indkaldelsesbreve og andre breve.

Med den udbudte software skal lægesekretærer og andre medarbejdere i Region Midtjylland dels kunne tilknytte bilag til indkaldelses- og andre breve, dels administrere det såkaldte kanalvalg, hvor brevene automatisk fordeles til enten digital postkasse eller print, afhængigt af om patienten er tilmeldt digital postkasse på borger.dk.

For uddybende beskrivelse af opgaven, henvises til de vedlagte bilag:

Udbuddet gennemføres som et offentligt annonceringsudbud i henhold til Tilbudslovens afsnit 2.

Eventuelle spørgsmål skal sendes til Region Midtjyllands kontaktperson, Mogens Engsig-Karup, på mogens@rm.dk senest 30. april 2013. Svar på eventuelle spørgsmål vil blive offentliggjort på www.udbud.rm.dk, den 2. maj 2013.

Krav til tilbud:
Tilbud skal være modtaget senest 13. maj 2013 kl. 12.00 på følgende adresse:

Region Midtjylland
It-afdelingen
Skottenborg 26
8800 Viborg
mrk.: ”Udbud digital post. NB! Må ikke åbnes af andre end Mogens Engsig- Karup”

Tilbud skal afleveres to papireksemplarer samt elektronisk på en USB-nøgle.
Den elektroniske version skal afleveres i pdf-format. Andre formater f.eks. Excel kan dog accepteres, i det omfang der anføres relevante grunde til det.
Tilbuddet skal være udformet på dansk, dog kan tekniske specifikationer eventuelt være på engelsk.

Tilbuddet skal som minimum rumme følgende:

  1. Leverandørens løsningsbeskrivelse. Løsningsbeskrivelse skal følge den opdeling på emner, som er indeholdt i vedlagte kravspecifikation (Bilag 1), og referere til den givne nummerering af de enkelte krav
  2. Beskrivelse af leverandørens organisation til support og vedligehold
  3. Redegørelse for priser på anskaffelse, vedligehold og support. Prisoplysningerne skal følge vedlagte specifikation (Bilag 2)
  4. Leverandørens forslag til plan for implementering og test af systemet
  5. Tro- og love-erklæring vedrørende gæld til det offentlige, jf. Bilag 5.

Tildelingskriterier
Region Midtjylland agter at indgå aftale med den leverandør, der afgiver det for regionen økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til følgende vægtede kriterier:

Funktionalitet: 35 %

Systemtekniske forhold: 25 %

Support og vedligehold: 15 %

Økonomi: 25 % 


For uddybning af disse kriterier henvises til vedlagte kravspecifikation.

Leverandørens tilbud vil blive vurderet i forhold til, hvor godt det imødekommer kravspecifikationen, i en arbejdsgruppe med repræsentanter for hospitalerne, psykiatrien og Region Midtjyllands administration.

Endelig beslutning om valg af leverandør træffes efter behandling i Region Midtjyllands Styregruppe for It, efter planen 23. maj 2013.

Kontraktgrundlag
Aftale om anskaffelse og vedligehold m.v. udformes på basis af Region Midtjyllands standardbetingelser på http://www.udbud.rm.dk

Kontaktoplysninger:
Henvendelse om dette udbud kan stiles til:

Chefstrateg Mogens Engsig-Karup
It-afdelingen Region Midtjylland
mail mogens@rm.dk  

Spørgsmål og svar pr. 3. maj 2013:

 


  • Publiceret: 24.04.2013.
  • Revideret: 03.05.2013.