Udbud (annoncering), Ultralydsscannere til Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland ønsker at anskaffe 2 radiologiske ultralydsscannere i mobil/mid-range segmentet, primært til muskoloskeletale undersøgelser og procedurer. Apparaterne skal an-vendes på følgende afdelinger: - Ortopædkirurgisk afdeling, håndsektoren, Aarhus Universitetshospital, THG o Diagnostik og procedurer i forbindelse med håndkirurgi - Ortopædkirurgisk afdeling, hoftesektoren, Aarhus Universitetshospital, THG o Diagnostik og punktur/aspiration af hofteled, bursitter, ansamlinger, seneirri-tation, terapeutisk injektion i bløddele mm.

Udbud (annoncering), Ultralydsscannere til Aarhus Universitetshospital.

Region Midtjylland ønsker at anskaffe 2 radiologiske ultralydsscannere i mobil/mid-range segmentet, primært til muskoloskeletale undersøgelser og procedurer. Apparaterne skal anvendes på følgende afdelinger:

- Ortopædkirurgisk afdeling, håndsektoren, Aarhus Universitetshospital, THG
o Diagnostik og procedurer i forbindelse med håndkirurgi

- Ortopædkirurgisk afdeling, hoftesektoren, Aarhus Universitetshospital, THG
o Diagnostik og punktur/aspiration af hofteled, bursitter, ansamlinger, seneirri-tation, terapeutisk injektion i bløddele mm.

 

Optioner (Indgår i Ordregivers evaluering af totaløkonomien):
Serviceoption: 
PM servicekontrakt (udkast skal vedlægges og der skal oplyses særskilt pris) -
Optionen skal kunne tilkøbes i op til 1 år fra godkendt afleveringsforretning.

Option på yderligere tilsvarende udstyr:
Option på op til yderligere 2 stk. udstyr som specificeret i Ordregivers kravspecifikation.

Tildelingskriterier:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med de kliniske afdelinger det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  •  Funktionalitet 40 %
  •  Brugervenlighed 30 % 
  •  Økonomi 30 %

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Evt. klinisk afprøvning i uge 15-16
Ordregiver forbeholder sig i perioden fra tilbudsfristens udløb til valg af leverandør ret til at afprøve det tilbudte udstyr i klinisk drift med kliniske funktioner tilsvarende de, som er anført for Ordregivers installationssted i kravspecifikationen Bilag C.

Tilbudsgiver skal således vederlagsfrit i minimum periode uge 15-16 (ikke begrænset hertil) stille 1 stk. udstyr til Ordregivers rådgihed i forbindelse med afprøvning af det tilbudte udstyr. I afprøvningsperioden skal Tilbudsgiver desuden forvente vederlagsfrit, at stille produktspecialister(er) til rådgihed i nødvendigt omfang.

Afprøvning af det tilbudte udstyr indgår i ordregivers evaluering af undertildelingskriterierne Funktionalitet og Brugervenlighed.

Tilbuddet skal vedlægges:

  • Underskrevet tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige.
  • Besvarelse af kravspecifikation
  • Udfyldt skama med generelle oplysninger om Tilbudsgiver

Tilbuddet skal være gyldigt i 3 måneder fra Tilbudsfristen

Der skal afleveres 2 stk tilbud i papirformat og 8 tilbud på USB/CD-rom


Afleveringsforretning:
Aflevering af leverancen sker, når udstyret er opstillet, installeret og afprøvet på det korrekte installationssted og Ordregivers kontaktperson sammen med Sælger har kvitteret herfor på vedlagte afleveringsdokument.

Ved afleveringen overgår ansvaret for leverancen til Køber.

Udbudsmateriale:
Udbudsmateraialet består af følgende dokumenter der kan downloades her

Spørgsmål og svar 1 af 22/3:Sprogkrav:
Tilbud, herunder besvarelse af kravspecifikation skal afgives på dansk.
Dog accepteres dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer på engelsk.

Kontaktoplysninger:
Eventuelle spørgsmål til udbuddet bedes rettet til begge nedenstående personer

Medicoteknisk rådgiver Carsten Riis
E-mail: carsten.riis@stab.rm.dk
og
Projektsekretær Helle Slotsdal
E-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Tilbudsfrist og adresseoplysninger:
Tilbudsfrist er onsdag den 3. april 2013 kl. 14.00

Tilbud sendes til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N
Att.: Helle Slotsdal
Mærkes "Udbud Ultralydsscannere/13742"
 


  • Publiceret: 7.3.2013
  • Revideret: 22.3.2013