Region Midtjylland udbyder hermed ”Midtvejsevaluering af Handlingsplan 2015 – Ny VÆKST i turismen”.

 • Region Midtjylland udbyder hermed ”Midtvejsevaluering af Handlingsplan 2015 – Ny VÆKST i turismen”.

Formålet med ”Ny VÆKST i turismen” er at skabe en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland gennem udvikling af stærke turismemæssige værdikæder og forretningsområder via prioriterede partnerskaber og alliancer mellem region, kommuner og erhvervsaktører.

Målet er at øge den årlige omsætning i turismen i Region Midtjylland med 1,5 milliarder kroner i 2015, og i alt 4 milliarder kroner i 2020.

Region Midtjylland ønsker med dette udbud at få udarbejdet en midtvejsevaluering af såvel den samlede ”Handlingsplan 2015 – Ny VÆKST i turismen” som af de initiativer, der er igangsat under handlingsplanen i perioden 2011-2014.

Evalueringen har fokus på både policy, læring og effekt. Evalueringen skal beskrive sammenhængen mellem ressourcer, organisering, aktiviteter og effekter ud fra både kvantitative og kvalitative betragtninger. Samlet set skal evalueringen være et redskab, der anviser muligheder for at skabe en større og mere varig effekt af turismeindsatsen.

Evalueringen skal således:

 1. opsamle læring, der kan danne grundlag for korrigerede handlinger og prioriteringer af den fortsatte indsats
 2. vurdere indsatsens fremdrift samt viden om indsatsens virkemåde
 3. afdække og vurdere indsatsens effekt
 4. beskrive sammenhænge og kritiske succesfaktorer i indsatsen - både i og mellem de forskellige initiativer
 5. danne grundlag for planlægningen af en fortsat regional turismeindsats fra 2015-2020

Evalueringen indeholder således både et top-down perspektiv, der tager afsæt i den regionale ”Handlingsplan 2015 – Ny VÆKST i turismen” som et policy-værktøj, samt et bottom-up perspektiv med afsæt i de igangsatte initiativer under handlingsplanen. Samlet set skal evalueringen redegøre for turismeindsatsens fremdrift og, på baggrund af resultater og læring af igangsatte initiativer, danne grundlag for anbefalinger til handlinger og prioriteringer af den fortsatte indsats - på både regionalt og lokalt niveau.

Den udbudte opgave er omfattende, da der er tale om en bredt favnende evaluering, der omfatter en samlet evaluering af turismeindsatsen i perioden fra 2011 – og frem mod udgangen af 2014.

Udover en evaluering af selve Handlingsplan 2015, omfatter evalueringen følgende initiativer, som skal afrapporteres og afregnes særskilt: 

 • Stærke feriesteder Øst
 • Stærke feriesteder Vest
 • Mersalg Limfjorden
 • Mersalg Gudenåen
 • Mersalg Hærvejen
 • Erhvervsturisme Herning
 • Erhvervsturisme Aarhus
 • Det professionelle turisterhverv
 • Rethink 2017 – Kulturturisme

I tillæg til evalueringen af Handlingsplan 2015 og de igangsatte initiativer omfatter opgaven også en evaluering af den regionale turismeoperatør Midtjysk Turisme.

Udover ovennævnte opgaver, vil der kunne forekomme opgaver, der ikke på nuværende tidspunkt kan defineres, men som naturligt opstår i forbindelse med evalueringen, og derfor bedst løses i samarbejde med den leverandør, der foretager evalueringen. Disse opgaver aftales nærmere og betales særskilt.

Region Midtjylland forventer, at tilbudsgiver har erfaring med lignende opgaver og stærke kompetencer indenfor følgende områder:

 • Turisme
 • Erhvervsfremme
 • Evaluering med fokus på policy, læring og effekt
 • Analyse
 • Kvantitativ og kvalitativ dataindsamling
 • Administration - herunder planlægning, opgavestyring og fakturering i komplekse set-ups

Ordregiver gør opmærksom på, at evalueringen forventes igangsat d. 2. januar 2014, og at den skal afsluttes senest d. 2. december 2014.

Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres i ét (1) fysisk eksemplar samt én (1) i en digital udgave (pdf-fil) på USB.

Til brug for ansøgning om prækvalifikation har ordregiver udarbejdet materiale, der kan benyttes ved ansøgningen.

Ansøger opfordres til at holde sig orienteret på hjemmesiden, da eventuelle spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade offentliggøres her.

Udsendelse af meddelelse om prækvalifikation samt efterfølgende udsendelse af udbudsmateriale forventes at finde sted i august 2013.

Ansøgninger skal sendes til:

Region Midtjylland
Regional Udvikling
Skottenborg 26
8800 Viborg

Att.: Karsten Bækgaard

Frist for modtagelse af ansøgninger om prækvalifikation:
5. august 2013 kl. 13.00.


EU-udbudsnummer 2013/S 124-213136:

 Spørgsmål og svar i forbindelse med prækvalifikation af udbuddet
”Evaluering af Handlingsplan 2015 – Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland

 


 • Publiceret: 02.07.2013.
 • Revideret: 4.7.2013