Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation) totalrådgivningsogave i forbindelse med renovering og ombygning af lokaler i det tidligere Regionshospital Ringkøbing med henblik på at indrette lokaler til tandlægeklinikker og øvrige sundhedsfaglige rum i forbindelse med realisering af et nyt sundhedshus.

1. Ordregiver
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg

2. Beskrivelse af opgaven
Opgaven omfatter renovering og ombygning af lokaler i det tidligere Regionshospital Ringkøbing med henblik på at indrette lokaler til tandlægeklinikker og øvrige sundhedsfaglige rum i forbindelse med realisering af et nyt sundhedshus.

Renoveringen og ombygningen forventes bl.a. at omfatte nye rumdisponeringer, indgreb og tilpasning af bærende bygningsdele og installationer, indvendige og udvendige tilgængelighedsforhold, drift mv.

Arealet, der skal renoveres og ombygges, er to adskilte delområder på hhv. ca. 650 m² og ca. 600 m².

Det samlede budget til renovering og ombygning er i alt på kr. 10 mio. ekskl. moms. Budgettet indeholder alle ydelser, herunder rådgivning, bygherreleverancer mv.

Regionen anvender byggeweb, og byggewebben skal bruges som platform i projekterings- og udførelsesfasen, herunder i forbindelse med udbud og tilbudsgivning.

3. Prækvalifikationsansøgning
Ansøgning om prækvalifikation skal indgives af totalrådgiverteams, der dækker alle nødvendige fagområder for byggeriets projektering og udførelse (fagtilsyn og byggeledelse), idet det ligeledes forventes, at totalrådgiveren bistår ordregiver og lejere i afklaring af behov og muligheder inden for den økonomiske ramme.

Nedenstående punkt a, b og d skal oplyses for såvel arkitekt(er) som ingeniør(er), der deltager i totalrådgivningsteamet.

a. Fuldstændigt firmanavn, adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR-nummer, telefonnummer samt e-mail-adresse.

b. Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige iht. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997.

c. Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår.

d. Referencer inden for byggeri for tilsvarende eller lignende opgaver til sundhedsmæssige formål udført de seneste 5 år. Referencer skal være realiseret, eller under realisering. Rolle og ansvar skal fremgå af referencen.


4. Tidsplan
Udbudsmaterialet forventes udsendt digitalt ultimo april 2013 med tilbudsaflevering medio maj 2013. 

Tilbuddet fra prækvalificerede totalrådgiverteams skal omfatte pris (afgives på tilbudsliste) og et kortfattet forslag til opgaveløsning og organisation samt CV’er på nøglepersoner. Tilbudsgivningen vil ikke omfatte udarbejdelse af tegningsmateriale.

Kontraktens startdato forventes ultimo maj 2013, med forventet afholdelse af licitation ultimo oktober 2013. Der forventes en kort og komprimeret fase for projektering og entrepriseudbud. Renoveringen og ombygningen forventes påbegyndt primo november 2013 til aflevering medio marts 2014, og med ibrugtagning d. 1. april 2014. 

5. Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation er d. 12. april
2013, kl. 12.00.

6. Adresse, hvortil ansøgning skal sendes
Bascon A/S
Att.: Lars Holst Hansen
Åboulevarden 21
Postboks 510
8100 Aarhus C
Tlf.: 8731 4436
E-mail: lhh@bascon.dk

Ansøgningen kan mailes frem som én samlet fil i pdf-format. Maksimal filstørrelse er 15 Mb.

Alternativt kan ansøgningen afleveres til Bascon, Åboulevarden 21, 8100 Aarhus C, i 1 eksemplar og i pdf-format på enten Cd-rom eller USB-nøgle.

7. Spørgsmål
Spørgsmål vedrørende opgaven og prækvalifikation kan rettes til:

Bascon A/S
Att.: Lars Holst Hansen
Åboulevarden 21
Postboks 510
8100 Aarhus C
Tlf.: 8731 4436
E-mail: lhh@bascon.dk

8. Tildeling af ordre
Ordren tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud
vurderet på grundlag af de underkriterier, der fastlægges i udbudsmaterialet.

9. Andre oplysninger
3 totalrådgiverteams vil blive opfordret til at afgive bud.

Der betales ikke tilbudsvederlag.

Prækvalifikation er med forbehold for regionsrådets godkendelse d. 24/4 2013.

 


  • Publiceret: 21.03.2013.
  • Revideret: