Region Midtjylland udbyder indkøb af vaskesystem til vask af hjælpemidler og senge.

Beskrivelse af opgaven
På Hjælpemiddeldepotet under Aarhus Universitetshospital er der behov for indkøb af.: 1 stk. vaskesystem til vask af hjælpemidler og senge. Vaskesystemet ønskes leveret og installeret snarest muligt dog efter gensidig aftale.

Vaskesystemet skal leveres og installeres på adressen: Aarhus Universitetshospital, Hjælpemiddeldepotet, Ceres Allé 11, 8000 Aarhus C.

Hjælpemiddeldepotet er indrettet i et lejemål hos udlejer Olav de Linde, som selv ønsker at foretage den nødvendige fremføring af teknisk installationer, samt evt. bygningsmæssige ændringer. Tilbudsgiver skal dog selv ved besigtigelse sikre at, den nødvendige plads er til rådighed for installation og montering. Besigtigelse aftales direkte med: Sektionsleder, Grith Asboe, tlf: 7846 4441.

Nærværende opgave er annonceret i henhold til reglerne i tilbudsloven og offentliggøres på ordregivers hjemmeside www.udbud.rm.dk og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.udbud.dk den 4. marts 2014.

Ordregiver er
Aarhus Universitetshospital
Hjælpemiddeldepotet
Ceres Allé 11
8000 Aarhus C

Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger om opgaven, kontakt:

Sektionsleder Grith Asboe
Hjælpemiddeldepotet
Tlf: 7846 4441
E-mail: gritasbo@rm.dk  

Kriterier for tildeling af opgaven
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af følgende underkriterier:
Pris (inkl. såvel pris som driftsøkonomi), (jf. bilag 2): 50 %

Kvalitet og funktionalitet, (jf. bilag 1): 50 %


Kontrakt vil blive tildelt til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til de ovenfor anførte underkriterier vurderet samlet under et.

Ved Pris forstås den samlede pris for vaskesystemet, montering og idriftsætning (bl.a. validering, instruktioner og uddannelse). Alle krav fra bilag 1 skal være omfattet af prisen.

Ved evaluering indgår også en beregning af årlige driftsomkostninger i driftsøkonomi, baseret på tilbudsgivers besvarelse under Tilbudslisten Pkt. 2.1.

Pris vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud.

Kvalitet og funktionalitet vurderes på baggrund af besvarelserne i kravspecifikationen, jf. Bilag 1. Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium.

Prisoplysning
Tilbudspriser på de i tilbudslisten, jf. bilag 2, anførte produkter ønskes opgivet som nettopriser i danske kroner, ekskl. moms men inkl. evt. øvrige afgifter (told, emballageafgift mv.).

Valutakursregulering
Der kursreguleres ikke.

Dokumentation
Tilbuddet skal indeholde følgende:

Kontraktgrundlag
Region Midtjyllands standardbetingelser (Bilag 4) vil være gældende for kontrakten. Tilbudsgivers egne standardbetingelser vil ikke finde anvendelse.

Sprogkrav
Tilbud skal affattes på dansk.

Fortrolighed
Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men ordregivers fortrolighedstilsagn må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i denne annoncering, herunder indkomne tilbud, er omfattet af lovgivning om aktindsigt. Der er som udgangspunkt aktindsigt i alle dokumenter indsendt i forbindelse med en annoncering, medmindre der efter reglerne om aktindsigt foreligger konkrete undtagelsesmuligheder.

Anmodes ordregiver om aktindsigt, vil tilbudsgiver om muligt blive hørt, inden ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet der måtte være undtaget fra aktindsigt.

Ordregiver vil under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen.

Forbehold
Der kan ikke tages forbehold over for kontraktens bestemmelser, ligesom der ikke kan tages forbehold over for mindstekrav. Mindstekrav er udtrykkeligt anført som mindstekrav i kravspecifikationen. Ordregiver betragter således kontraktens bestemmelser samt mindstekravene som grundlæggende elementer i annonceringen. Dette udelukker ikke, at også andre elementer i annonceringen er grundlæggende elementer.

Ordregiver fraråder tilbudsgiver at vedlægge eller henvise til tilbudsgiverens almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller lignende. Sådanne salgs- og leveringsbetingelser vil typisk indeholde bestemmelser, der reelt indebærer et forbehold over for grundlæggende elementer i annonceringsmaterialet, således at ordregiver er forpligtet til at kassere det pågældende tilbud.

Spørgsmål
Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller annonceringsmaterialet i øvrigt.

Såfremt tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i annonceringsmaterialet, opfordres tilbudsgiver særligt til at gøre ordregiver opmærksom herpå, og ordregiver vil i så fald overveje at ændre det pågældende forhold, såfremt det er muligt.

Ordregiver ser gerne, at spørgsmål opstilles på listeform med angivelse af det sted i materialet, som spørgsmålet vedrører.

Spørgsmål kan kun sendes til ordregiver pr. e-mail.

Eventuelle spørgsmål fremsendes skriftligt til gritasbo@rm.dk senest den 18. marts 2014 kl. 13.00. Alle spørgsmålene (i anonym udgave) og svarene herpå offentliggøres på www.udbud.rm.dk senest den 20. marts 2014.

Tilbudsgiver opfordres således til at holde sig orienteret om denne annoncering på www.udbud.rm.dk.

Adresse for modtagelse af tilbud
Aarhus Universitetshospital
Hjælpemiddeldepotet
Ceres Allé 11
8000 Aarhus C
Att.: Grith Asboe

Tilbuddet skal sendes i 2 papirversioner samt 1 elektronisk version (USB), som af hensyn til den videre bearbejdning af tilbuddene ikke bør være skrivebeskyttet.

Frist for modtagelse af tilbud
Tilbud skal være modtaget på ovennævnte adresse senest tirsdag den 25. marts 2014 kl. 13.00.

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive udelukket fra vurdering. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt.

Tilbud kan ikke afgives pr. e-mail eller i øvrigt fremsendes elektronisk.

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

Vedståelsesfrist
Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed i 6 måneder fra tilbudsfristen.

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 20. marts 2014:

 


  • Publiceret: 04.03.2014.
  • Revideret: 20.03.2014.