Region Midtjylland udbyder totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny bygning samt ombygning i gavlen på eksisterende bygning på Regionshospitalet Silkeborg.

Beskrivelse af opgaven:
Annoncering (prækvalifikation), udbud af totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny bygning på 325 m2 og ombygning af 57 m2 i gavlen på eksisterende bygning 3, niveau 2, Regionshospitalet Silkeborg.

De ca. 385 m2 skal fremtidig benyttes af Center for Planlagt Kirurgi-sengeafsnit (CPK ) og bliver dermed en udvidelse af det nuværende CPK-sengeafsnit i bygning 3, niveau 2.

Frist:
1. august 2014 kl. 12.00.

Prækvalifikation
Opgaven udbydes i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a – 15 d.

1. Ordregiver
Region Midtjylland
Hospitalsenheden Midt. Regionshospitalet Silkeborg.

2. Beskrivelse af opgaven
Opgaven omfatter ca. 325 m2 nybygning, som opføres ovenpå eksisterende bygning 3B, niveau 1. I forbindelse med nybygningen ombygges del af eksisterende CPK-afdeling på bygning 3 - ca. 57 m2.

Bygning 3B er opført som 410 mm ydervæg af betonbagmur med skalmuring.
Fladtagskonstruktion er betondæk med udvendig isolering og tagpap.

Det nye CPK-sengeafsnit på ca. 385 m2 skal indeholde:

 • Maksimalt antal sengestuer, som udføres, således at de hver kan rumme to senge.
 • Toilet og bad til hver sengestue
 • Sygeplejerskekontor
 • Personalerum
 • Sekretærkontor
 • Depot

på baggrund af udarbejdet oplæg fra aarhus arkitekterne a/s

Opgaven skal løses i et eksisterende sygehus i drift.

Opgaven omfatter arkitekt- og ingeniørrådgivning som totalrådgivning i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser; herunder udarbejdelse af dispositions- og projektforslag, hovedprojekt, udbud i fagentreprise, fagtilsyn, byggeledelse og 1. års gennemgang. Ydelserne vil blive præciseret og uddybet i udbudsmaterialet.

3. Prækvalifikationsansøgning
Ansøgning om prækvalifikation skal indgives af totalrådgiver, bestående af arkitekt og ingeniør, med ydelser, der dækker de nødvendige fagområder for byggeriets programmering og projektering.

Nedenstående punkter a - d skal oplyses for såvel arkitekt som ingeniør, der deltager i totalrådgivning.

a) Fuldstændig firmanavn, adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR-nummer, telefonnummer samt e-mail adresse.

b) Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997

c) Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår.

d) Referenceliste over de betydeligste hospitals- og sundhedsbyggerier ansøgeren har udført gennem de seneste 3 år

Udvælgelse vil ske på baggrund af de ovenfor efterspurgte oplysninger med særlig vægt på pkt. c) og relevante referencer, nævnt i pkt. d).

4. Tidsplan
Udbudsmaterialet forventes udsendt 8. august 2014 med tilbudsaflevering 29. august 2014.

Tilbudsgivningen vil ikke omfatte udarbejdelse af tegningsmateriale.

Estimeret tidsplan med vigtige milepæle:

 • Frist for anmodning om prækvalifikation totalrådgiver: 1. august 2014
 • Udsendelse af udbudsmateriale: 8. august 2014
 • Tilbudsfrist - totalrådgiver: 29. august 2014
 • Kontrahering med totalrådgiver: Primo september 2014
 • Projektering : Dispositionsforslag - hovedprojekt: Medio sept. – medio dec. 2014
 • Byggeperiode: Primo feb. – primo sept. 2015


5. Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation er den 1. august 2014 kl. 12.00.

6. Adresse, hvortil ansøgning om prækvalifikation skal sendes
Bygherrerådgiver aarhus arkitekterne a/s. Europaplads 16, 8100 Aarhus C.

Anmodninger om prækvalifikation sendes digitalt som en samlet pdf-fil til: ilm@aa-a.dk  
att.: Ingelise Mikkelsen

I emnefeltet skal anføres: "Anmodning om prækvalifikation. HE Midt. Regionshospitalet Silkeborg - ” CPK-sengeafsnit, bygning 3B".

7. Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål vedrørende opgaven og prækvalifikation til:
aarhus arkitekterne a/s, Ingelise Mikkelsen: ilm@aa-a.dk  

8. Tildeling af ordre
Den endelige ordre tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af de underkriterier, der fastlægges i udbudsmaterialet.

9. Andre oplysninger
Der udvælges 5 totalrådgivere som udgangspunkt - hvis der er 5 egnede.
Hvis ikke, prækvalificeres et mindre antal.
Der betales ikke tilbudsvederlag. 


 • Publiceret: 12.06.2014.
 • Revideret: