Region Midtjylland udbyder "Procesbistand tl udvikling af bioøkonomi-initiativ".

Som en del af Vækstforums gældende handlingsplan og den igangværende proces om udvikling af en vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland, udvikles et initiativ på området bioøkonomi. Bioøkonomi-indsatsen skal supplere og udnytte synergier mellem Region Midtjyllands indsatser inden for fødevarer, energi og miljø og cirkulær økonomi.

Udviklingen af et bioøkonomi-initiativ har hidtil og skal fortsat finde sted i tæt dialog med områdets centrale virksomheder og vidensinstitutioner. Det er indsatsens overordnede mål at stimulere en bæredygtig bioøkonomisk erhvervsudvikling i den midtjyske region. Som følge af processen skal Region Midtjylland have konkrete input til tilrettelæggelse af strategi og handleplan. Deltagere i processen skal have konkrete input og redskaber til at samarbejde om udviklingsprojekter i hele værdikæder i praksis.

Den aktuelle annoncering vedrører en videreførelse af den igangværende proces. Der skal i løbet af efterår og vinter 2014-15 afholdes to temadage, med et antal udviklingsworkshops indenfor udvalgte bioøkonomiske temaområder. Derudover skal planlægges en konference med deltagelse af relevante internationale samarbejdspartnere.

Region Midtjylland indhenter forslag til, hvordan opgaven kan løses inden for de givne rammer. Forslag og beskrivelse må ikke overstige 10 sider. Opgavens samlede udførelse må beløbe sig til op til 250.000 kr. ekskl. moms. Udgifterne omfatter forbrugte timer, anvendte materialer, transport og alle udlæg. Rammerne fremgår af opgavebeskrivelsen.

Download opgavebeskrivelse her:

Kriterier for tildeling af opgaven
Der vil ved tildeling af opgaven blive lagt vægt på en sammenvejning af:

  • Tilbuddets indhold
  • Tilbudsgivers og tilknyttede underleverandørers faglige indsigt og kompetencer i at facilitere professionelt, neutralt
  • Tilbudgivers erfaring inden for bioøkonomi
  • Tilbudsgivers erfaring med procesforløb med inddragelse af eksterne aktører, herunder internationale aktører
  • Prissætning med udspecificering på opgavens enkelte hovedelementer

Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere annonceringen og eventuelt at gennemføre en ny annoncering, såfremt de modtagne tilbud har betydende mangler i forhold til den beskrevne opgave.

Yderligere information
Yderligere information kan indhentes hos Anne-Mette S. Langvad på e-mail: AM.Langvad@ru.rm.dk  

Tilbudsfrist
Frist for aflevering af tilbud på opgaven er tirsdag, den 2. september 2014 kl. 12.00.

Tilbud sendes pr. e-mail til AM.Langvad@ru.rm.dk eller med almindelig post til:

Region Midtjylland
Att. Anne-Mette Sørensen Langvad
Regional Udvikling
Skottenborg 26
8800 Viborg


  • Publiceret: 14.08.2014.
  • Revideret: