Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af "Inspirationskatalog for vedvarende energiløsninger på landet".

I et partnerskab mellem Region Midtjylland, de 19 kommuner og en række øvrige relevante parter i regionen, arbejdes med strategisk energiplanlægning. Det er ambitionen at styrke det strategiske samarbejde for at opnå 100 % VE i 2050. Arbejdet gennemføres i tre fokusgrupper, der fokuserer på henholdsvis de vedvarende energiressourcer, optimering af fjernvarmesystemerne samt vedvarende energi i landsbyerne og det åbne land.

De tre gruppers strategiindspil skaleres og samles til en samlet strategi, der kan implementeres hos partnerne og inspirere øvrige interessenter.

Det aktuelle udbud relaterer sig til landsbyerne og det åbne land, idet gruppen skal have styrket sit vidensgrundlag og ønsker at skabe et inspirationskatalog.

Region Midtjylland indhenter nu forslag til beskrivelse af, hvordan opgaven kan løses indenfor de givne rammer. Forslag og beskrivelse må ikke overstige 10 sider. Opgavens samlede udførelse må beløbe sig til op til 500.000 kr. ekskl. moms. Udgifterne omfatter forbrugte timer, anvendte materialer, transport og udlæg. Rammerne fremgår af følgende udbudsmateriale.

Download materialet her:

Kriterier for tildeling af opgaven
Der vil ved tildeling af opgaven blive lagt vægt på en sammenvejning af:

  • Tilbuddets indhold og omfang
  • Tilbudsgivers erfaring med tilsvarende eller lignende projekter.
  • Prissætningen med udspecificering på opgavens enkelte hovedelementer.
  • Relevansen af de beskrevne cases (tilbudsgiver skiver konkret hvilke cases, der indgår i analysen).
  • Evt. møde med Tilbudsgiver, herunder den aktuelle projektleder, forud for endelig udvælgelse

Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbuddet og eventuelt at gennemføre et nyt udbud, såfremt de modtagne tilbud har betydende mangler i forhold til den udbudte opgave.

Yderligere information
Kontakt Louise Langbak Hansen på e-mail louise.langbak@ru.rm.dk eller direkte tlf. 78411808.

Frist for aflevering
Mandag den 16. juni 2014 kl. 12.00.

Adresse for modtagelse af tilbud
Tilbud sendes pr. e-mail til louise.langbak@ru.rm.dk eller med post til Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, att. Louise Langbak Hansen, mrk. Tilbud vedr. "Inspirationskatalog for vedvarende energiløsninger på landet".


  • Publiceret: 21.05.2014.
  • Revideret: