Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af "Scenarier for regional produktion og anvendelse af biomasse til energiformål".

I et partnerskab mellem Region Midtjylland, de 19 kommuner og en række øvrige relevante parter i regionen, arbejdes med strategisk energiplanlægning. Det er ambitionen at styrke det strategiske samarbejde for at opnå 100 % VE i 2050. Arbejdet gennemføres i tre fokusgrupper, der fokuserer på henholdsvis de vedvarende energiressourcer, optimering af fjernvarmesystemerne samt vedvarende energi i landsbyerne og det åbne land.

De tre gruppers strategi-indspil skaleres og samles til en samlet strategi, der kan implementeres hos partnerne og inspirere øvrige interessenter.

Det aktuelle udbud relaterer sig til regional produktion og anvendelse af biomasse til energiformål.

Region Midtjylland indhenter forslag til beskrivelse af, hvordan opgaven kan løses inden for de givne rammer. Forslag og beskrivelse må ikke overstige 10 sider. Opgavens samlede udførelse må beløbe sig til op til 500.000 kr. ekskl. moms. Udgifterne omfatter forbrugte timer, anvendte materialer, transport og udlæg. Rammerne fremgår af udbudsmaterialet.

Download udbudsmateriale her:

Kriterier for tildeling af opgaven
Der vil ved tildeling af opgaven blive lagt vægt på en sammenvejning af:

 • Tilbuddets indhold og omfang.
  • Tilbudsgivers, inkl. tilknyttede underleverandørers faglige kompetencer vedr. den nyeste viden inden for:
  • Dyrkning af biomasse (land- og skovbrug).
  • Anvendelse af biomasse til energi.
  • Bioraffinering.
 • Tilbudsgivers erfaring med tilsvarende eller lignende projekter.
 • Tilbudsgivers erfaring med procesforløb med inddragelse af eksterne aktører.
 • Prissætningen med udspecificering på opgavens enkelte hovedelementer.

Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbuddet og eventuelt at gennemføre et nyt udbud, såfremt de modtagne tilbud har betydende mangler i forhold til den udbudte opgave.

Yderligere information
Yderligere information kan indhentes hos Henning Laursen på telefon 7841 1806/2924 2239 eller på e-mail: henning.laursen@ru.rm.dk.

Frist for aflevering
Frist for aflevering af bud er mandag den 23. juni 2014 kl. 12.00.

Adresse for modtagelse af tilbud
Tilbud sendes pr. e-mail til henning.laursen@ru.rm.dk eller med alm. post til Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, att.: Henning Laursen, mrk. Tilbud vedr. "Scenarier for regional produktion og anvendelse af biomasse til energiformål".

 


 • Publiceret: 26.05.2014.
 • Revideret: