I forbindelse med forestående udbudsproces vedrørende kanylebokse ønsker Region Midtjylland kommentarer og spørgsmål til kravspecifikation og tilbudsliste.

Region Midtjylland udbyder i foråret 2014 udbud vedrørende kanylebokse.

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæssige krav har Region Midtjylland valgt at lave en skriftlig høring af det foreløbige materiale.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af udbudsafdelingen og hvis det er hensigtsmæssigt af den pågældende brugergruppe, som er sammensat af repræsentanter fra Region Midtjyllands hospitaler.

Vi vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det pågældende materiale.

Høringsmaterialet består af:

Høringssvar bedes fremsendt til:
anders.dalsgaard@stab.rm.dk  

Høringssvar bedes mærket:
Sagsnr. 1-23-4-101-1-14 Høring af udbud af kanylebokse.

Høringssvaret bedes henvise til hvilket afsnit i udbudsmaterialet kommentaren vedrører.

Frist:
Høringssvaret skal være regionen i hænde senest den 10. februar 2014 kl. 12.00.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål, hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.


  • Publiceret: 27.01.2014.
  • Revideret: