I forbindelse med forestående udbudsproces ønsker Region Midtjylland kommentarer og spørgsmål til kravspecifikationen og tilbudslisten vedrørende udbud af sårplejeprodukter.

Region Midtjylland udbyder i foråret 2014 udbud af sårplejeprodukter.

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en skriftlig høring af det foreløbige materiale.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af udbudsafdelingen og hvis det er hensigtsmæssigt af den pågældende brugergruppe, som er sammensat af repræsentanter fra Region Midtjyllands hospitaler.

Vi vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning ændringer i det pågældende materiale.

Høringsmaterialet består af:

Særligt i henhold til tilbudslisten
I tilbudslisten fremgår størrelserne på de forventede udbudte produkter. Det påtænkes at udbyde området således at disse størrelsesangivelser ikke er mindstekrav, hvorfor størrelserne gerne må fraviges. Det tilbudte skal dog være substituerbart med den udbudte størrelse, og fravigelsen må ikke påvirke den daglige arbejdsgang. Brugergruppen vurderer, om det tilbudte er substituerbart med det udbudte.

Høringssvar bedes fremsendt til:
Jacob.Prange@stab.rm.dk  

Høringssvar bedes mærket:
"Høring af udbud på sårplejeprodukter".

Høringssvaret bedes henvise til hvilket afsnit i udbudsmaterialet kommentaren vedrører.

Frist:
Høringssvaret skal være regionen i hænde senest 19. marts 2014 kl. kl. 12.00.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål, hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.


  • Publiceret: 28.02.2014.
  • Revideret: