Udbud af strategisk og teknisk bygherrerådgivning i forbindelse med salgsmodning af Regionshospitalet i Holstebro (prævalifikatin).

Prækvalifikation
Region Midtjylland er i en proces med at afhænde fem af de store hospitalsmatrikler henholdsvis for Hospitalsenheden Vest i Holstebro og Herning samt Aarhus Universitetshospital på Nørrebrogade, Tage-Hansens Gade og Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Til salgsprocessen vedr. Hospitalsenheden Vest har Region Midtjylland behov for en gennemgående strategisk og teknisk bygherrerådgiver.

Regionsrådet har vedtaget en salgsplan for Regionshospitalet i Holstebro, og heri skal den strategiske og tekniske bygherrerådgiver bl.a. kunne bistå regionen til varetagelse af idéudvikling, projektudvikling og salgsmodning for en ændret anvendelse af hospitalsområdet og bygninger, herunder verificering af ejendomsoplysninger, markedsundersøgelse, udarbejdelse af plangrundlag, salgsstrategi samt forberedelse for et kommende salg.

Regionshospitalet i Holstebro er centralt beliggende i Holstebro med kort afstand til gågade og bymidte. Området har et grundareal på ca. 70.000 m2 og er udlagt til hospitalsfunktioner, men forventes at kunne omdannes til et nyt og spændende byområde. Området er karakteriseret ved en forskelligartet bygningsmasse med et samlet etageareal inkl. kælder på ca. 80.000 m2. Bygninger er opført i perioden fra 1894 til 2001. Enkelte bygninger er bevaringsværdige.

Det samlede salg planlægges gennemført i fire faser:

FASE 1: Ejendomsoplysninger og markedssondering
Forundersøgelse
Identifikation af anvendelsesmuligheder
Dialog med øvrige interessenter
Evaluering af anvendelsesmuligheder

FASE 2: Udarbejdelse af idéoplæg og fastlæggelse af udbudsstrategi
Afklaring af potentiale og anvendelse
Udarbejdelse af salgsprospekt og inspirationsmateriale
Målrettet markedsdialog med potentielle købere
Udarbejdelse af udbudsstrategi
Politisk behandling af udbudsstrategi

FASE 3: Udarbejdelse af helhedsplan og udbudsmateriale
Dialog med kommune om anvendelsesmuligheder, planforhold og salgsvilkår.
Markedsføring af helhedsplan og salg
Udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale

FASE 4: Gennemførelse af salg
Annoncering af salg
Valg af køber
Politisk behandling
Endelig overlevering


Fase 1, 2 og 3 planlægges gennemført fra november 2014 til oktober 2015 med et efterfølgende salgsforløb.

Region Midtjylland forventer, at bygherrerådgiveren igennem hele processen varetager discipliner inden for strategisk og teknisk bygherrerådgivning, herunder kompetencer inden for ingeniørfagene, arkitektur samt byplanlægning.

Frist for anmodning om deltagelse:
Firmaer, der ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven, skal fremsende anmodning om prækvalifikation elektronisk til Region Midtjylland, via e-mail til soeren.oestergaard@stab.rm.dk, att. Søren Østergaard
Anmodningen om prækvalifikation skal være Region midtjylland i hænde senest den 30. september 2014 kl.12.00.

Tilbuddet fremsendes digital som pdf-format, og må maksimalt fylde 10 MB

Det forventes at det fremsendte materiale max udgør 50 A4 sider, med en passende skriftstørrelse

Oplysninger, der skal vedlægges anmodning om prækvalifikation
Anmodning skal vedlægges følgende oplysninger, som grundlag for prækvalifikationsvurderingen:

A) Erklæring på tro og love om at ansøger ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.

B) Erklæring på tro- og love om at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i
Udbudsdirektivets (Rådets Direktiv 2004/18) art. 45, stk. 1 og 2.

C) Beskrivelse af ansøger, herunder ejerforhold, præsentation af rådgiverteamet (totalrådgiver og evt. underrådgivere) samt oplysninger om rådgiverteamets evt. tidligere samarbejder. Endvidere beskrivelse af rådgiverteamets antal medarbejdere fordelt på følgende faglige kompetencer: Strategisk rådgivning, arkitekt, byplanlægning og ingeniør. CV’er skal ikke fremsendes.

D) Oplysning om ansøgers omsætning, egenkapital og resultat de seneste tre afsluttede regnskabsår.

E) Referenceliste over tilsvarende opgaver, som ansøger og ansøgers evt. underrådgivere har udført inden for de seneste 5 år, og gerne opgaver med gennemførelse af et større salg af ejendomme, med angivelse af ordregiver, tidspunkt samt beskrivelse af udførte ydelser.


Består ansøger af flere firmaer (konsortiedeltagere og/eller underrådgivere) skal oplysningerne jf. litra A)-E) vedlægges for alle firmaer.

Mindstekrav:
Det er et krav, at ansøger med evt. underrådgivere har udført sammenlignelige opgaver de seneste 5 år.

Ordregiver vil opfordre 3-5 virksomheder til at afgive tilbud. Hvis flere end 3-5 virksomheder opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest velegnede referencer, jf. de oplysninger, der er krævet under litra E)

Regionshuset i Viborg
Koncernøkonomi, Byggeri og Ejendomme
Skottenborg 26
DK – 8800 Viborg


  • Publiceret: 08.09.2014.
  • Revideret: