Udbud (prækvalifikation), af gennemgående strategisk bygherrerådgivning vedrørende Generalplan for Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens er udpeget som akuthospital. Samtidig er der lukket mindre hospitaler i Odder og Brædstrup, og hospitalet har med strukturreformen fået udvidet sit befolkningsgrundlag. Derfor er der udarbejdet en generalplan, der beskriver hospitalets bygningsmæssige strategi i perioden 2013-2020.

Ifølge generalplanen forventes en udbygning af hospitalet på ca. 13.000 bruttoetagemeter samt ombygning af en væsentlig del af hospitalets eksisterende ca. 57.000 bruttoetagemeter på hospitalets nuværende matrikel på Sundvej 30, 8700 Horsens. Der forventes ud- og ombygning for en værdi af ca. 700 mio. danske kroner i perioden.

Gennemførelse af generalplanen skal foregå samtidig med, at der opretholdes fuld sundhedsfaglig drift i bygningerne.

Generalplanen er opdelt i fem delprogammer. Der er indkøbt bygherrerådgivning og teknisk rådgivning til de første delprogrammer. Derudover planlægger Hospitalsenheden Horsens særskilt at indkøbe hospitalsplanlægning, som forventes at skulle bidrage med overordnet strategisk rådgivning vedrørende funktions- og hospitalsplanlægning på tværs af delprogrammerne og med inddragelse af det eksisterende hospital.

Den gennemgående strategiske bygherrerådgiver skal medvirke til, at delprogrammerne følger intentionerne i generalplanen. Der ønskes indgået en aftale med en strategisk bygherrerådgiver, der i et tæt samarbejde med Hospitalsenheden Horsens kan varetage den overordnede styrende og koordinerende funktion over for alle de øvrige involverede parter gennem det samlede projektforløb.

Den strategiske bygherrerådgiver forventes bl.a. at skulle levere følgende konkrete ydelser:

 • Udarbejde model for risikostyring.
 • Udarbejde model for totaløkonomi og bæredygtighed.
 • Kvalificere den foreliggende udbudsstrategi.
 • Udarbejde kontraktsparadigmer samt varetage kontraktstyring.
 • Varetage risikomanagement med udgangspunkt i modellen for risikostyring.
 • Løbende ajourføre model for totaløkonomi og bæredygtighed.
 • Granske bygherrens interne organisation samt de økonomiske og tidsmæssige rammer for delprogrammerne.
 • I dialog med bygherren sætte kravene til de tekniske rådgiveres kvalitetssikring, projektgranskning og tilsyn.
 • I dialog med bygherren sætte kravene vedrørende sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold.
 • I dialog med bygherren sætte kravene til IKT-ydelser.
 • I dialog med bygherren udarbejde en samlet plan for kortlægning og håndtering af eventuelle forekomster af forurenet jord og sundhedsskadelige stoffer i eksisterende bygninger.
 • Udarbejde månedlige staderapporter efter nærmere aftale med bygherren.
 • Bistå bygherren ved eventuelle tvister med de øvrige involverede parter.

Derudover skal den strategiske bygherrerådgiver bidrage til, at de øvrige aftaleparter, herunder bygherrerådgivere på de enkelte delprogrammer, totalrådgivere/rådgivere, byggeledelse, entreprenører, leverandører og bygherren selv, opfylder deres kontraktlige forpligtelser, samt at der udøves rettidig omhu ved alle beslutninger og dispositioner.

Den strategiske bygherrerådgiver skal proaktivt bistå bygherrens egen organisation med rådgivning og vejledning med særligt fokus på styring af økonomi, tid, risiko og kvalitet.

Endvidere skal den strategiske bygherrerådgiver bidrage til, at der sker den nødvendige og rettidige koordinering med de involverede myndigheder og forsyningsvirksomheder, samt at der skabes et samlet overblik over hospitalets eksisterende forsynings- og bygningsforhold, herunder at der gennemføres relevante forundersøgelser vedrørende geotekniske- og miljømæssige forhold.

Den strategiske bygherrerådgivers ydelser forventes opstartet umiddelbart efter aftaleindgåelse medio 2014.

For yderligere informationer henvises til udbudsbekendtgørelsen herunder.

EU-udbudsnummer 2014/S 074-128234:

 
Adresse for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation:
MUNKSGAARD plus ANDERSEN Bygherrerådgivning A/S
Jagtvej 113 H, 3.
2200 København N.
Att.: Michael Johnsen
Tlf. +45 40126280
E-mail: mj@mplusa.dk

Ansøgningen skal afleveres i 2 fysiske eksemplar samt 1 digitalt eksemplar på USB-stik.

Frist for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation: 

Mandag den 12. maj 2014 kl. 10.00.

Spørgsmål og svar pr. 2. maj 2014:

 


 • Publiceret: 16.04.2014.
 • Revideret: 02.05.2014.