Indstillet:
Helle Kjær Hvidtfeldt, Signe Bysted Hjortkjær og Helene Louise Mogensen, Ortopædkirurgisk afsnit, Center For Planlagt Kirurgi, Silkeborg, Hospitalsenhed Midt

Kort beskrivelse af løsningen:
Supercare er udviklet i knæprotesesektoren i CPK, ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg, HEM. Begrebet Supercare er opstået på en tværfaglig temadag. Der har været et ønske om at øge kvaliteten og skabe handlemuligheder ved patienter med ekstra udfordringer og nedsat evne til at klare disse, når de deltager i et fast track forløb.

Supercare er en øget opmærksomhed på at identificere ressourcer hos patienten og dennes netværk så tidligt i forløbet som muligt, mhp. at skabe gode, velforberedte og sammenhængende forløb. Der var et behov for et let håndtérbart screeningsredskab som et fælles arbejdsredskab for patient/støtteperson/personale.

Mål:
• At skabe et fælles sprog og et konkret redskab til at identificere patienter med øget risiko for komplikationer, mhp gennem åben dialog, at iværksætte en tidlig forebyggende indsats på patientens præmisser.
• At kunne tilbyde et veltilrettelagt forløb også for patienter, der har færre ressourcer, fysiske og/eller psykosociale udfordringer, livsstilsproblemer, som kan gøre det svært at følge et fast track forløb med udskrivelse på operations dagen eller dagen efter.
• At øge patientsikkerhed, tryghed og tilfredshed for den gruppe patienter, der kan have øget risiko for komplikationer efter operation

Værdien for patienten er at føle sig tryg og opleve sig set, hørt og inddraget i eget forløb med de særlige udfordringer den enkelte har. Der bliver talt åbent og ”værdifrit” om de individuelle udfordringer og handlet derpå. Der er taget udgangspunkt i patientens hverdag. Netværk og evt støtteperson er inddraget i det omfang patienten ønsker det, og det er muligt. Forløbet er velforberedt, og klart for både patient og personale. Det er konkret og håndtérbart, så patienten føler sig istand til at mestre hverdagen efter udskrivelsen.