Indstillet:
Ortopædkirurgien og Hospitalsapoteket, Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
De to organisationer har samarbejdet om et forbedringstiltag omhandlende klinisk farmaci på Ortopædkirurgisk sengeafsnit.

Baggrunden for forbedringstiltaget var et ønske fra hospitals- og afdelingsledelse om at anvende de sygeplejefaglige ressourcer, hvor de gav størst værdi for patienterne. Til dette formål valgte hospitalsledelsen at bevilge farmakonom-timer for at reducere plejepersonalets forbrug af tid i medicinrummet og samtidig initiere et større samarbejde imellem farmakonomer, plejepersonale og læger. Hensigten var samtidig at højne patientsikkerheden og kvaliteten i de Ortopædkirurgiske patientforløb ved at understøtte afsnittets medicinhåndtering ved at inddrage apotekets faglige kompetencer.

Forbedringstiltaget er baseret på erfaringer fra prøvehandlinger i medicinsk regi på Regionshospitalet Horsens, hvor medicindispensering ved farmakonomer reducerede forekomsten af fejl i den dispenserede medicin.

Forbedringstiltaget blev indledt med en prøvehandling i sommeren 2019, hvorefter ny arbejdsgang blev iværksat medio marts 2020. Tiltaget betyder, at der alle ugens hverdage i 5 timer er en farmakonom fysisk tilstede på Ortopædkirurgisk sengeafsnit.

Farmakonomen varetager følgende opgaver:

- Ordinationsgennemgang med udgangspunkt i specifikke opmærksomhedspunkter

o Risikolægemidler (opioider, BT-sænkende medicin, NSAID) o Dobbeltordinationer / høj/lav dosis, uhensigtsmæssige tidspunkter
o Synonym-/ analogpræparater

- Kontrollere og sikre at FMK (fælles medicin kort) er opdateret og tilgængeligt for hjemmeplejen ved udskrivelse samt undersøge behovet for recepter

- Afklare eventuelle problemstillinger i relation til dosisdispenseret medicin fra privat apotek.

- Dispensere patientens medicin under indlæggelse og ved udskrivelse.

Vi oplever, at farmakonomernes integration og fysiske tilstedeværelse i det tværfaglige behandlerteam skaber fokus og initierer faglige dialoger om patientens medicinske behandling. Dette understøtter kvaliteten af patientens medicinske behandling, og der opstår gensidig læring mellem faggrupperne og en sammenskabsfølelse om det daglige samarbejde. Førhen blev farmakonomerne oftest kontaktet pr. telefon, men nu er de blevet en del af den kliniske hverdag i afsnittet.

Det har haft stor betydning for plejepersonalets ressourcer, hvilket betyder at plejepersonalet har fået frigivet tid til andre sygeplejefaglig kerneområder såsom ernæring og mobilisering af den ortopædkirurgiske patient. Som en sekundær gevinst har forbedringsinitiativet haft en positiv effekt på faggruppernes gensidige arbejdsmiljø.

Læs mere om løsningen her.