Budgetordfører Bente Nielsens (SF) tale ved 1. behandling af budget 2018.

Bemærk; det talte ord gælder.

Budget 2018 bygger på de politiske prioriteringer vi i denne valgperiode har lagt. Det har ikke altid været nemme beslutninger, men i SF ønsker vi indflydelse på hverdagens prioriteringer, så vi får en region der hænger bedre sammen.

Budget 2018 har sit afsæt i økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner. En økonomiaftale SF i bestyrelsen stemte imod, fordi den fortsat har omprioriteringsbidraget og få økonomiske midler med sig.
Der er et spring mellem hverdagens muligheder og de mange forventninger regeringen stiller borgerne i udsigt.

Budget 2018 har et meget lille beløb til de politiske forhandlinger. Vi håber at der kan blive mulighed for at finde lidt flere penge.

I SF har vi ønsker om et budget der tager fat på
- forbedringer i psykiatrien
- en bedre inddragelse af forskellige faggruppers kompetencer, så de arbejder med det de er bedst til
- at vi skaber større lighed imellem hospitalerne,
- at vi stadig kan udvikle den offentlige sektor og
- at kommende anlægsmidler ikke bruges til at reducere antallet af hospitaler

Set med SF’s briller så vi gerne forbedringer ud over psykiatrien

til hurtigere tildeling af høreapparater til styrkelse af regionstilbud på Smerteklinikken, her er der tale om både forebyggelse og besparelsesmuligheder på medicinudgifterne En oplysningskampagne i samarbejde med kommunerne omkring hjælp til voldtægtsofre, regionen har tilbud, men det er desværre svært ar være voldtægtsoffer Flere 112 hjælpere, vi har taget gode initiativer, men vi skal blive ved med at holde og udvikle indsatsen
+
Ekstra penge til oprettelse af 4 ekstra Hospicepladser som lige er bevilliget fra Satspuljen.

Og på anlægsområdet ønsker vi opprioritering af anlægskroner til færre 4 sengs stuer i Randers, og bedre fysiske forhold i Silkeborg til Diagnostisk Center, så bl.a. hurtig udredning og sammenhængende patientforløb kan sikres. Silkeborgs særlige udviklingsopgaver som der politisk har været opbakning til siden Akutforliget, skal fremtidssikres.
I det oplæg der ligger på anlægsområdet skal der være mulighed for større politisk prioritering, og mindre puljer til direktørerne.

I et budget og i en forhandling er det ikke altsammen der koster ekstra. SF foreslår
- at 10 års prøvetid omkring Akutte visiterede medicinske patienter på Regionshospital Silkeborg nu gøres til et fast tilbud
- at indsatsen for at mindske microplast som vi tidligere har fået vedtaget, ikke alene klares via indkøbsaftalerne, men at der også via en erhvervspolitisk indsats skabes nye jobmuligheder
- at regionen aktivt arbejder for at fjerne forureningen ved Høfde 42, og sætter sig i spidsen for at få kontakt til firmaer der kan udvikle mobile oprensningsanlæg

Og som det sidste foreslår SF
- et regionalt vikarbureau der giver bedre planlægning af vikaropgaver
- længere tilstedeværelse af lægesekretærer så der ikke sker forsinkelse af journalskrivning og opstart af behandlingsforløb. Læger og sygeplejersker skal i stedet koncentrer sig om deres kerneopgaver.
- et mobilt sygehuslaboratorium for bedre at kunne hjælpe udsatte grupper og ældre borgere
- og et udredningsarbejde omkring forenkling af den generelle ledelsesstruktur i hele regionen, for at få flere hænder og økonomi til de patient- og borgernære opgaver.

Vores forslag rummer konkrete forbedringer, bedre anvendelse af personaleressourcer, og nye initiativer der sætter fokus på den lange bane.
Region Midtjylland har før gået forrest, det skal vi blive ved med, også på de sundhedsopgaver der er udenfor kræftpakker mv.

Det er den vision vi går til de kommende budgetforhandlinger med.