Regionsrådsformandens tale til 1. behandling af budget 2019

Sundhed
1. Økonomiaftale og hovedlinjer i budgetforslaget på sundhedsområdet
Vi tager hermed hul på den sidste del af budgetprocessen ved at 1. behandle budget 2019.
Det er en svær proces, hvor vi oven på både omstillingsplanen og spareplan 1519 står med en økonomiske udfordring i 2019 på 195 mio. kr. og 295 mio. kr. i 2020.
Vi har på hospitaler og de øvrige institutioner været på spareøvelser flere gange og der er skåret ind til benet.
Udfordringen i 2019 skal ses i lyset af, at vi fik en Økonomiaftale, som har bidraget med et råderum på knap 180 mio. kr.
Vi har dog brug for en række budgettilpasninger som følge af bl.a. stigende udgifter til hospitalsmedicin, udgifter til læger under uddannelse, tilskudsmedicin og tjenestemænd. Det koster os samlet over 245 mio. kr.
I budgetforslaget er også indlagt en række forslag til politiske prioriteringer. I alt beløber disse forslag sig til knap 130 mio. kr.
På anlægsområdet foretages en række mindre justeringer. I efteråret vil vi igen skulle se på anlæg på baggrund af den kapacitetsanalyse der er gennemført.

2. Mine drøftelser med de politiske partier og forslag til politiske prioriteringer og besparelser i budget 2019 og 2020
På regionsrådets møde den 30. maj besluttede vi at bede administrationen om at udarbejde et forslag til budgettet - herunder forslag til besparelser, som kan afhjælpe de budgetudfordringer, jeg lige har beskrevet. Forslagene skulle være indenfor en række områder:
• Strukturændringer
• Medicin
• Digitalisering
• Hospitalsaktivitet – Reduktion af ambulante besøg
• Hospitalsaktivitet – Reduktion af akut aktivitet
• Administration
• Puljer
Med udgangspunkt i det forslag til besparelser, som direktionen fremlagde den 13. august på vores temamøde, har jeg haft bilaterale drøftelser med alle de politiske partier i regionsrådet.
Jeg synes det har været gode, involverende og konstruktive drøftelser.
På baggrund af disse drøftelser har jeg den 20. august udsendt mit forslag til den videre politiske proces frem mod budgetforligsdrøftelserne den 4. september.
De spareforslag, jeg har lagt frem, betyder, at vi fortsat har et sundhedsvæsen af høj faglig kvalitet. Det er også forslag, som ikke lægger op til, at personalet bare skal løbe stærkere.
Jeg vil hellere samle nogle behandlingstilbud på færre steder end at spare bredt med en såkaldt grønthøster.
Derudover ser jeg rigtig mange gode perspektiver i vores sundhedshuse. Dem kan og bør vi udbygge langt mere, fx med ambulatorier tæt på borgerne. Det er med til at skabe lighed i sundhed. Det er for mig et helt centralt element.
Derudover har det topprioritet for mig at give psykiatrien et mærkbart løft.
Derfor indeholder mit budgetforslag bl.a., at vi politisk prioriterer:
• 50 mio. kr. til psykiatrien, som jeg tror alle er enige om trænger til et markant løft,
• 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgerne, og
• op til 2,5 mio. kr. til drift af børnehospice
Jeg ser frem til at drøfte mine forslag med regionsrådets partier - både her i eftermiddag og til budgetforligsdrøftelserne den 4. september.

3. Transformation af sundhedsvæsnet i Region Midtjylland
Med forslagene til politiske prioriteringer og besparelser i budget 2019 og budget 2020 fortsætter og intensiverer vi transformationen af sundhedsvæsenet.
Vi udvikler partnerskaber med patienter og regionens andre samarbejdsparter.
Vi arbejder hårdt for visionen om et sundhedsvæsen på patientens præmisser.
Sammen med patienterne skal vi sikre den rigtige dialog og afvejning af præferencer, så vi altid giver medicin på patientens præmisser. Det gør lægerne sig allerede i dag meget umage med, men vi tror, at vi kan komme til at kende borgernes præferencer bedre og derved ramme borgernes ønsker om forskellige former for indsatser endnu bedre.
Samtidig skal vi sammen med kommunerne og de praktiserende læger skabe gode sammenhænge og individualiserede løsninger, så vi kan forebygge alvorlig akut sygdom og dermed begrænse behovet for akut sygehusindlæggelse. Akutindlæggelse skal altid være en mulighed, når der er behov for det, men relevante alternativer vil ofte være at foretrække.
Vi skal bruge ny teknologi - primært it - til yderligere at effektivisere processerne i sundhedsvæsenet. Det vil lette arbejdet for de ansatte, og sundhedsvæsenet vil også blive mere tilgængeligt for patienterne. De kan i højere grad behandles hjemme. Derudover kan både sundhedsvæsenet og patienterne spare tid ved mere effektiv digital kontakt.
It skal også bruges til at reducere behovet for fremmøde til ambulante kontakter, idet vi kan bygge videre på allerede indhøstede erfaringer om brugen af digital kontakt. Vi skal se på vores retningslinjer og gældende praksis for at sikre, at alle ambulante kontakter er nødvendige. Noget kan på baggrund af nye forskningsresultater og viden måske bare undlades, andet kan erstattes af telefonisk kontakt eller sikker mailkorrespondance.
Og vi skal til stadighed fokusere på at målrette ressourcer fra administration til patientnære indsatser.
Samlet skal bestræbelserne gøre det nemmere at være patient i et sundhedsvæsen, der er effektivt, og som leverer ydelser af fortsat høj kvalitet.

Regional udvikling
Ændringer i erhvervsfremmesystemet betyder, at regionernes rolle bliver markant mindre på erhvervsområdet. Samtidig betyder det, at området reduceres med knap 125 mio. kr., og at dele af administrationen ligeledes skal reduceres.
Herudover er der – som I ved - store udfordringer for den kollektive trafik. Vi skal reducere i budgettet med 40 mio. kr. Jeg er for øjeblikket i gang med en møderunde med kommunerne, sammen med formandskabet i udvalget for regional udvikling, hvor udmøntningen af disse besparelser drøftes.

Afslutning
Som afslutning på min budgettale vil jeg sige, at jeg har sendt jer mit bud på, hvordan vi kan få enderne til at hænge sammen i et budget, som rummer nogle store udfordringer.
Opgaven for os her i regionsrådet er at mødes om et budgetforlig, som på en god måde understøtter den transformation af sundhedsvæsnet, som er nødvendig.
Med de ord vil jeg lægge op til en drøftelse af budgetforslaget.