SF´s tale til 1. behandlingen af budgettet for 2019

2018 er et år som har betydet mange forandringer for regionen.

Regional udvikling

Erhvervsområdet tages væk og skal nu alene klares af staten og kommunerne. Det betyder et farvel til mange gode initiativer fra regionens side, farvel til mange gode medarbejdere og et farvel til en stor post i budgettet.

Vi har fortsat opgaven med helt konkrete opgave at få pengene til at passe i den kollektive trafik. Den opgave er blevet mere nødvendig efter at erhvervsområdet nu forsvinder fordi vores muligheder for at prioritere mellem områderne forsvinder.

Vi vil gå konstruktivt ind i opgaven med at få økonomien til at passe på det regional område. I den process er det vores prioritet, at vi fortsat sikrer transportmulighederne for unge til deres uddannelser, og begynder arbejdet med at udvikle en mere fleksibel kollektiv trafik, som består af mere end blå busser.


Sundhed

Sundhedsområdet er presset på økonomien, som vi har været år efter år. Selvom der i kroner og ører kommer flere penge fra staten, så bliver de årlige løft ædt op af stigende medicinudgifter som fortsætter deres himmelflugt. Vi håber medicinrådets arbejde og nye måder at indrage patienterne på fx fælles beslutningstagning, kan være med til dæmpe medicinudgifternes vækst fremadrettet.

2018 er også året hvor vi endelig efter massivt pres på regeringen, kom af med 2%-effektiviseringskravet. Det letter ikke presset på sundhedsvæsenet meget. Men det gør at vi nu kan handle klogere til gavn for patienterne. Flere af spareforslagene der er lagt frem ville ikke kunne lade sig gøre, hvis kravet om mere aktivitet uanset værdien for patienterne fortsat hang over vores hoveder.

Til gengæld har vi fået en “nærhedsfinansiering”. Ikke fordi den finansierer meget nærhed. Men fordi regionen trækkes i pengene til sundhed, hvis vi ikke formår - i regeringens øjne - at gøre sundhedsvæsenet mere nært.

Intentionen om mere nærhed deler vi i SF. Vi har til stadighed prioriteret nærheden for patienterne blandt andet med fokus på at styrke vores sundhedshuse, styrke udgående teams, sikre praktiserende læger i hele regionen, styrke samarbejdet med kommunerne og udvikle behandling som kan foregå helt ude i deres eget hjem.

Samtidig står vi dog i en økonomiske situation, hvor nærheden til behandling udfordres af fortsatte sparekrav. Igen i år ser vi, at de store besparelser ligger ved at sammenlægge funktioner. Det skaber en modsætning mellem økonomi, fortsat høj faglighed, høj kvalitet af behandlingen - og længere afstand for patienterne.

Det er dog glædeligt, at der ikke er forslag om grønthøsterbesparelser eller nedlæggelse af medicinske senge. Det ville heller ikke gå.

Vi vil i SF gå efter at finde de besparelser, som rammer patienter og borgere mindst muligt, hvor vi fortsat kan se vores personale i øjnene og hvor vi tager hensyn til de enkelte hospitalers bæredygtighed fremadrettet. Men i den økonomiske situation vi står i, er succeskriteriet at finde den mindst ringe løsning.


Psykiatrien

Behandlingen af borgere med psykisk sygdom har desværre haltet efter i mange år. Det er det eneste speciale jeg kender, hvor man kan møde op i akutmodtagelsen og en læge vurderer, at du har brug for indlæggelse - og så stadig blive sendt hjem.

Psykiatrien har de højeste belægningsprocenter, flest færdigbehandlingsdage og næsten hver tredje genindlægges. Mange patienter falder fortsat ned mellem de famøse stole mellem hospitaler, kommuner og almen praksis - og vi har fortsat grundlæggende problem, at borgere med en psykisk sygdom dør 15-20 år før alle andre.

Der er mange problemer der skal løses i psykiatrien. Men vi er godt på vej, og kan tage mange skridt frem i det kommende budget.

Psykiatrien var en af SFs prioriteter i budgettet for i år, og i valgkampen blev psykiatrien fortjent et hovedtema. Det betød, at vi i fællesskab afsatte 25 mio kroner ekstra i 2018.

I SF glædes vi fortsat over det stærke løfte et samlet regionsråd gav patienter, pårørende og personale i psykiatrien ved konstitueringsaftalen på valgnatten. Løftet om at psykiatrien skulle prioriteres højt - også økonomisk - ikke blot en enkelt gang, men helt konkret også ved det budget vi nu skal til at forhandle om.

Vi glædes også over, at det lykkedes at sikre tiltrængte ekstra midler til psykiatrien økonomiforhandlingerne. Ros til vores forhandlere i Danske Regioner for det.

I et budget der ellers er præget af behovet for besparelser, er det vigtigt for SF at psykiatrien - der igennem så mange år har været underprioriteret - kan se frem til et reelt løft til gavn for patienterne.

Det er også glædeligt at vi deler det ønske med mange andre partier.


Rådets arbejde

Vi skal til det første budget for et nyt regionsråd. Vi har allerede vist villighed til samarbejde og ønsket om at udvikle vores fælles sundhedsvæsen til gavn for patienter og borgere i øst, vest, syd og nord. Vi er selvfølgelig ikke enige om alt på tværs af mange forskellige partier. Det skal vi heller ikke være. Men frem for at lade uenighederne vokse, synes jeg det er samarbejdsånden der præger det nye regionsråd.

I den forbindelse vil jeg også rose vores stadigt nye formand, Anders Kühnau for en ny tilgang til budgetprocessen. Jeg håber det vil betyde, at vi i en økonomisk svær situation formår at finde sammen om de bedst mulige løsninger - som både er fagligt og økonomisk bæredygtige - så vi kan hjælpe syge borgere med behandling af høj kvalitet, på måder som er så lidt indgribende i deres hverdag som muligt og hvor vi byder vores personale nogle ordentlige arbejdsforhold.

Det er SFs mål, når vi går ind til de kommende forhandlinger.