januar 2008

Regionsrådes medlemmer afholdte et døgnseminar 29. og 30. januar, hvor de havde mulighed for indgående drøftelser af Region Midtjyllands økonomiske situation og handlemuligheder på kort og på lang sigt.

Det centrale materiale vedr. økonomien på døgnseminaret var den økonomiske redegørelse januar 2008.
 
Der er i denne redegørelse først og fremmest lagt vægt på, at fremstille de økonomiske problemstillinger og muligheder for løsninger på sundhedsområdet, idet området er præget af en betragtelig drifts- og anlægsøkonomisk ubalance, og området har afgørende betydning for regionens økonomi.

Redegørelsens indhold


Alle redegørelsens bilag kan hentes som en samlet zip-fil.
De enkelte bilag kan hentes i pdf-format her:

Faneblad 1: Indledning  

1.1 Følgebrev

1.2 Indholdsfortegnelse

 

Faneblad 2: Program for temadagene 29. - 30. januar 2008

2.1 Følgebrev

2.2 Program

 

Faneblad 3: Redegørelse for Region Midtjyllands økonomiske situation og handlemuligheder på kort og på lang sigt

 

Faneblad 4: Beskrivelse af den økonomiske situation i Region Midtjylland

4.1 Notat om udviklingen i Region Midtjyllands økonomi og den løbende økonomirapportering gennem 2007

4.2 Notat om anlæg, mammografi og strålebehandling

4.3 Notat om budget til medicoteknisk udstyr

4.4 Notat om datasituationen i 2007

4.4.1 Bilag - Minister til danske regioner 11 april 2007

4.4.2 Bilag - Danskeregioner til minister 14 marts 2007

4.5 Notat om udviklingen fra regnskab 2006 til budget 2007

4.6 Notat om økonomi og økonomistyring i Primær sundhed

4.7 Notat om den faktiske udvikling på transportområdet - benchmark med andre regioner

4.8 Notat om erfaringer med kommunal medfinansiering, herunder genoptræning - benchmark med andre regioner

4.8.1 Bilag - Afregning  af den kommunale (med)finansiering

4.8.2 Bilag - Notat om budget 2007 gruppering

4.8.3 Bilag - Kommunal medfinansiering i økonomiaftalen

4.8.4 Bilag - Amtsrådets budgetvejledning 2006

4.9 Notat om den gennerelle aktivitetsudvikling inkl. bilag om beregning af DRG-værdi budget 2007

4.10 Notat om den økonomiske situation i andre regioner

4.11 Oversigt over tillægsbevillinger

 

Faneblad 5: Finansieringssystemet for regionerne

5.1 Notat om fonansieringssystemets indretning, oversigt over lovregler

5.2 Notat om: Sådan virker bloktilskudene

5.3 Notat om de centrale/statslige aktiveringspuljer

5.3.1 Bilag - Brev RM - høringssvar baselinecirkulærer

5.4 Notat om: Sådan virker den kommunale grundbetaling og aktivitetsbetaling

5.5 Notat om aftalemodellen mellem regeringen og Danske regioner

5.5.1 Bilag - Brev RM - høringssvar baselinecirkulærer

5.6 Notat om genoptræningsområdet i Region Midtjylland 2007

5.7 Notat om finansieringssystemet og dets konsekvenser for den regionale styring

5.8 Notat om status for finansieringsudvalgets arbejde omkring bloktilskudskriterier

 

Faneblad 6: Nøgletal på forskellige områder

6.1 Notat om amternes nøgletal for sygehusvæsenet 2004

6.2 Notat om Landsdækkende produktivitetsopgørelse: - hvorfor "taber" Region Midtjylland produktivitet ift. landsgennemsnittet?

6.2.1 Bilag: Fortsat høj produktivitet i Midtjylland (pressemeddelelse)

6.3 Notat om forbrug af sundhedsydelser

6.4 Notat om administrationsområdet i Region Midtjylland og andre regioner

 

Faneblad 7: Region Midtjyllands gældsætning

7.1 Notat om Status vedr. Region Midtjyllands gældssituation

7.2 Notat om Status vedr. Region Midtjyllands mulighed for at optage et lån på 1.900 mio.

7.3 Status for arbejdet i arbejdsgruppen nedsat af ISM vedr. udredning af regionernes gæld m.v.

 

Faneblad 8: Økonomistyringen i Region Midtjylland

8.1 Notat om bevillings- og kompetenceregler i Region Midtjylland inkl. bemærkninger

8.2 Notat om taktstyringsmodellen i Region Midtjylland

8.2.1 Bilag: Forretningsudvalg Pkt 050907

8.2.2 Bilag: Principper

8.2.3 Bilag: Dagsordenspunkt 9

8.2.4 Bilag til dagsordenspunkt 9

8.3 Notat om fællespuljer til nye behandlinger, ny medicin m.v. og udmøntning til hospitaler

8.4 Notat om rapporteringssystemet

8.5 Notat om samarbejde mellem Regionsøkonomi og sundhedsøkonomi samt direktionen i Region  Midtjylland

8.6 InfoRM projektbeskrivelse januar 2008

 

Faneblad 9: Region Midtjyllands styringsmuligheder

9.1 Anvendelse af udbetalingsloft i taktstyringen

9.2 Status besparelse samhandel med andre regioner

 

Faneblad 10: Baggrundsmaterialer:

10 Indledning

10.1 Økonomirapport for december 2007

10.2 Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 2007

10.3 "19 december" aftalen mellem regeringen og Danske Regioner

10.4 Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 2008

10.5 Budgetforliget i Region Midtjylland 2007

10.6 Budgetforliget i Region Midtjylland 2008

10.7 Lånebekendtgørelsen

10.8 Fritvalgsordningen - Sundhedslovens kap. 19-21

10.9 Lav udgiftsvægst i dansk sundhedssektor samlignet med den øvrige vestlige verden (artikel ved Jes Søgaard, DSI)

10.10 Kommissorium for udarbejdelse af it-afregningsmodel

10.11 Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter af 12. oktober 2007

10.12 Aftale om udvidelse af regionernes lånerammer for 2008 mhp. investering i kræftapparatur