Regionens Årsberetning og Regnskabsbemærkninger for 2007 er godkendt i Regionsrådet 21. maj 2008.

 Årsberetning 2007 
 Regnskabsbemærkninger 2007

Merforbrug på sundhedsområdet på 440 mio. kr.

Overordnet viser regnskabet på det somatiske sundhedsområde et merforbrug i 2007 i forhold til budget 2007 på 293,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en væsentlig højere aktivitet på bl.a. regionens hospitaler. Merforbruget er således udtryk for at der er behandlet langt flere borgere end forudsat i budgettet.

Det samlede økonomiske problem på det somatiske sundhedsområde kan dog opgøres til 440 mio. kr., hvis der tages højde for betalingsforskydninger mellem 2007 og 2008 samt mindreindtægter fra de kommunale aktivitetsafhængige bidrag.

Merforbruget på sundhedsområdet er undtagelsesvist ikke overført til næste år. Regionsrådet besluttede på sit møde den 21. maj 2008 - i lyset af den meget vanskelige økonomiske situation, Region Midtjylland befinder sig i – at princippet om, at ”merforbrug i et budgetår som udgangspunkt fuldt ud overføres til næste års bevilling”, ikke i anvendelse for det somatiske driftsområde.

Der gennemføres således ikke besparelser i 2008 som følge af merudgifter i 2007., idet Regionsrådet på baggrund heraf besluttede at neutralisere den negative tillægsbevilling i 2008, som Regionsrådet gav området på mødet den 12. december

Region Midtjylland har rettet henvendelse til Danske Regioner for at søge løst ubalancen på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Overskud på socialområdet og Regional udvikling

På social- og specialundervisningsområdet udviser driften et overskud på 40,7 mio. kr., som følge af en væsentlig bedre belægning end forudsat i budget 2007. Området for Regional Udvikling udviser et overskud på ca. 120 mio. kr. som primært skyldes at flere initiativer først er kommet i gang i efteråret 2007 samt at udbetalinger først er ved at komme i gang nu.

Mer- og mindreforbrug på anlæg, social- og specialundervisningsområdet og området for regional udvikling er i udgangspunktet overført til 2008.

Det administrative område bedre end forventet

På det administrative område kan det konstateres, at det ikke gik så galt som forventet. Der er stort set balance på sektorområderne, og det har vist sig på IT-området under det fælles administrative område, at udgifterne til etablering af regionens IT-infrastruktur ikke er blevet nær så høje som man forventede.

Herudover har der på det administrative område været en del vakante stillinger, som har bidraget til lavere udgifter en forventet.

Likviditeten under pres

Som følge af ubalancen i regionens økonomi på det somatiske sundhedsområde er Region Midtjyllands likviditet under pres. Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 747 mio. kr. mod budgetteret 900 mio. kr. .