Regionens Årsberetning 2008 og Regnskabsbemærkninger 2008 er endeligt godkendt i Regionsrådet den 23. september 2009.

PdfÅrsberetning 2008

PdfRegnskabsbemærkninger 2008


Resultatet ser lidt bedre ud, end prognoserne viste for godt et år siden, og årsberetningen for 2008 giver et indblik i den omfattende aktivitet, der har været i regionen. F.eks. er der i 2008 gennemført et betydeligt planlægningsarbejde blandt andet omkring regionens fremtidige sygehusstruktur, inklusiv psykiatrien, investeringsbehov i forhold til den nye struktur, præhospital indsats, en regional udviklingsplan og en råstofplan.

Regionens regnskab inddeles i 3 adskilte finansielle kredsløb:

  • Sundhedsområdet
  • Regional Udvikling
  • Socialområdet

Samlet omkostningsbaseret resultat for Region Midtjylland i 2008

Det samlede omkostningsbaserede regnskabsresultat er i 2008 opgjort for Region Midtjylland til et samlet underskud på 471,9 mio. kr. De samlede finansieringsindtægter er på 18,956 mia. kr., mens de samlede driftsomkostninger før finansiering er på 19,428 mia. kr.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet omfatter de somatiske hospitaler, behandlingspsykiatrien, primær sundhed, præhospital indsats, en række fællesudgifter samt administration. Budgettet er udgiftsbaseret, og idet økonomistyringen er tilrettelagt herefter, fremhæves her det udgiftsbaserede regnskabsresultat for 2008.

På sundhedsområdet er der udgifter for 399 mio. kr. mere end det beløb, Region Midtjylland har fået til rådighed via den årlige økonomiaftale med regeringen. Et lille lyspunkt er, at beløbet er 178 mio. kr. bedre end forventet i slutningen af 2008.

Resultatet skal ses i lyset af, at regionsrådet i 2008 gennemførte besparelser på op til 225 mio. kr. I 2009 skal der spares yderligere 300 mio. kr.

Den økonomiske ubalance i 2008 skyldes væsentligst to forhold:

For det første er der en skævhed i reglerne for, hvordan statens penge fordeles mellem regionerne via bloktilskuddene. Skævheden betyder, at Region Midtjylland ikke har fået dækning for det aktivitets- og serviceniveau, som regionen overtog fra de tidligere amter.

For det andet giver økonomiaftalerne med regeringen ikke fuld dækning for stærkt stigende udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger, primær sundhed (udgifter til blandt andet praktiserende læger og speciallæger/-klinikker) samt privathospitaler.

Med ovenstående økonomiske forudsætninger i bloktilskudsfordelingen vil Region Midtjylland årligt mangle mindst 300-400 mio. kr. for at få budgetterne til at hænge sammen.

Regional Udvikling

Årsresultatet for Regional Udvikling viser et overskud på cirka 38 mio. kr. Sammenholdt med et overskud fra 2007 på 118 mio. kr. er der et akkumuleret overskud på 156 mio. kr. Årsagen er primært, at der er tale om tidsforskydninger i udmøntningen af midler til erhvervsudvikling.

Socialområdet

Socialområdet viser et mindre overskud på 21 mio. kr. i 2008. Overskuddet skyldes, at der generelt har været en meget høj kommunal efterspørgsel efter regionens tilbud.

Likviditet

Kassebeholdningen er ultimo opgjort til 716 mio. kr.

Regionens gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder er opgjort til knap 1.500 mio. kr. imod budgetteret 650 mio. kr.

Årsagen til den forøgede gennemsnitlige likviditet er primært omlægning af de tidligere amters kassekreditter til langfristede lån svarende til 1.240,9 mio. kr., som er tilført regionens kasse i forbindelse med låneoptag i marts 2008.

Fakta

Regionen får penge til sine aktiviteter gennem bidrag fra staten og kommunerne. En del af bidragene er faste, mens andre bidrag er afhængige af regionens aktivitet på området. Det vil for eksempel sige, at en kommune udover det årlige faste bidrag betaler et vist beløb, hver gang en af kommunens borgere skal opereres på hospitalet.

Sundhedsområdet, regional udvikling og socialområdet har hver sin økonomi. Det vil sige, at der ikke kan flyttes penge fra eksempelvis regional udvikling til sundhed eller fra sundhed til social- og handicapområdet.