Regionens Årsrapport 2009 og Regnskabsbemærkninger 2009 er godkendt i regionsrådet den 26. maj 2010. Revisionsberetningen og årsregnskab for 2009 er endeligt godkendt i regionsrådet d. 29. september 2010.

Årsrapport 2009 (pdf)

Sammendrag af Årsrapport 2009 (pdf)

Regnskabsbemærkninger 2009 (pdf)

Revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2009 (pdf)


Årsrapport 2009 indeholder en samlet præsentation af regionens økonomi, aktivitet, politiske aktiviteter, planlægningsaktiviteter, organisatoriske ændringer med udgangspunkt i regionens Ledelses- og Styringsgrundlag. Årsrapporten giver i form af korte artikler et indblik i regionens forskellige aktiviteter for borgerne i regionen. Årsrapporten kan således anvendes som et opslagsværk, der kan give indblik i, hvad Region Midtjylland har arbejdet med og præsteret i 2009. 
 
Regnskabsbemærkningerne indeholder en detaljeret gennemgang af afgivne bevillinger og forudsætningerne herfor sammenholdt med regnskabsresultatet.

Regionens regnskab inddeles i 3 adskilte finansielle kredsløb:

 • Sundhedsområdet
 • Regional Udvikling
 • Socialområdet  

Samlet omkostningsbaseret resultat for Region Midtjylland i 2009

Det samlede omkostningsbaserede regnskabsresultat er i 2009 opgjort for Region Midtjylland til et samlet underskud på 575,9 mio. kr. De samlede finansieringsindtægter er på 20,405 mia. kr., mens de samlede driftsomkostninger før finansiering er på 20,981 mia. kr.

Overholdelse af Økonomiaftale med Regeringen på sundhedsområdet

Økonomiaftalerne mellem Regeringen og Danske Regioner fastlægger rammerne for regionens økonomi. I forhold til Økonomiaftalen har regionen haft et merforbrug på 353 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter på følgende områder:

 • Ny dyr medicin, 57 mio. kr.
 • Præhospital – ambulancer og flere akutbiler, 59 mio. kr.
 • Udvidet frit sygehusvalg, 37 mio. kr.
 • Behandling over regionsgrænser, 24 mio. kr.
 • Primær Sundhed – praksisområdet, 138 mio. kr.
 • Respiratorpatienter i eget hjem, 18 mio. kr.
 • Øvrige – patientforsikring mv., 20 mio. kr.

Høj aktivitet i 2009

Somatik

De somatiske hospitaler har inden for udgiftsrammen præsteret en aktivitet på 8,9 %. Korrigeres aktiviteten for konflikten i 2008, svarer det til en stigning i aktiviteten i 2009 på 5,5 %. Jf. Økonomiaftalen er der forudsat aktivitetsstigning på 3,5 %. I forhold til økonomiaftalen har hospitalerne således i 2009 reelt præsteret en aktivitet på 2 % mere end forudsat i Økonomiaftalen.

Praksissektoren

Antallet af ydelser vedrørende lægehjælp og fysioterapi er steget med 2,2 %. Den aftalte økonomiske realvækst på området er på ca. 2,4 %. Der kan således leveres et mindre antal ydelser indenfor den aftalte økonomiske realvækstramme.

Psykiatri

Der har været et stigende antal personer i behandling og en stigning i antal sengedage og ambulante ydelser.

Social og specialundervisning

Der har været en høj udnyttelse af de regionale sociale tilbud, og kommunerne har i høj grad efterspurgt regionens forskellige sociale tilbud.

Regional Udvikling

Indenfor kollektiv trafik er der udarbejdet nye kriterier for det fremtidige regionale rutenet. På miljøområdet kortlægger regionen arealer, der kan have forurenet jord. I 2009 er der indsamlet 1.030 adresser, udarbejdet 1.670 historiske redegørelser og truffet afgørelser i 1.570 sager. Herudover er en ny erhvervsudviklingsstrategi og en ny regional udviklingsplan under udarbejdelse. Regionen har støttet projekter inden for erhvervsudvikling, uddannelse og kultur.

Bevillingsoverholdelse på sundhed

Sundhedsområdet omfatter de somatiske hospitaler, behandlingspsykiatrien, primær sundhed, præhospital indsats, en række fællesudgifter samt administration.

Driftsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 183,2 mio. kr. i forhold til regionsrådets bevilling. 
Anlægsudgifterne er 630,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Resultat på social- og specialundervisning

Social- og specialundervisningsområdet omfatter forskellige sociale tilbud, specialundervisning samt kommunikationstilbud. Regionen har et regionalt leverandøransvar på de tilbud Region Midtjylland driver. Kommunerne har myndighedsansvaret og de regionale sociale tilbud m.v. finansieres fuldt ud af kommunerne via takster.
 
Nettodriftsresultatet for 2009 viser et underskud 3,2 mio. kr.
 
I forhold til kommunerne skal resultatet korrigeres for almene boliger samt feriepengehensættelser. Overskuddet i forhold til kommunerne er således et overskud på 17,7 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse på Regional Udvikling

Regional Udvikling afholder udgifter til kollektiv trafik, erhvervsudvikling, miljø, uddannelse og kultur samt administration.
 
Der er samlede uforbrugte midler på 194,4 mio. kr. Der er budgetteret med 158,1 mio. kr. ud over finansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2008 til 2009.
 
I 2009 er der brugt 36,3 mio. kr. mindre end finansieringsgrundlaget, hvilket angiver det omkostningsbaserede resultat. Det udgiftsbaserede resultat svarer stort set til det omkostningsbaserede, idet der er få omkostninger på området.

Likviditet

Ultimo kassebeholdningen er opgjort til 196,2 mio. kr.
Regionens gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder er opgjort til 1.491,2 mio. kr. 

Den videre proces

Årsregnskabet skal afgives af regionsrådet til revisionen inden den 1. juni 2010. Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til regionsrådet inden den 15. august 2010. Revisionens beretning skal herefter forelægges forretningsudvalget.

Tidsplanen for den videre behandling af Årsregnskab 2009:

 • Revisionen afleverer revisionsberetning senest den 15. august 2010
 • Behandling i forretningsudvalget af revisionsberetningen samt administrationens svar herpå den 7. september 2010
 • Behandling i regionsrådet af revisionsberetningen samt administrationens svar herpå den 29. september 2010.
 • Regionens revision, KPMG, har den 13. august 2010 fremsendt beretning nr. 14 vedrørende afslutning af revisionen af Region Midtjyllands årsregnskab for 2009. Revisionen har samtidig givet Region Midtjyllands årsregnskab for 2009 en revisionspåtegning uden forbehold.

Fakta
Regionen får penge til sine aktiviteter gennem bidrag fra staten og kommunerne. En del af bidragene er faste, mens andre bidrag er afhængige af regionens aktivitet på området. Det vil for eksempel sige, at en kommune udover det årlige faste bidrag betaler et vist beløb, hver gang en af kommunens borgere skal opereres på hospitalet.

Sundhedsområdet, regional udvikling og socialområdet har hver sin økonomi. Det vil sige, at der ikke kan flyttes penge fra eksempelvis regional udvikling til sundhed eller fra sundhed til social- og handicapområdet