Regionens Årsrapport 2010 er godkendt på regionsrådets møde den 25. maj 2011. Revisionsberetningen og Årsrapport 2010 er endeligt godkendt  på regionsrådets møde den 28. september 2011.

 

·      Årsrapport 2010

·      Sammendrag af Årsrapport 2010

·      Regnskabsbemærkninger 2010

·      Revisionsberetning nr. 19 af 15. august 2011 regnskab 2010

Årsrapport 2010 indeholder en samlet præsentation af regionens økonomi, aktivitet, politiske aktiviteter, planlægningsaktiviteter, organisatoriske ændringer med udgangspunkt i regionens Ledelses- og Styringsgrundlag. Årsrapporten giver overblik over Region Midtjyllands økonomiske situation og præstationer i 2010. Herudover indeholder årsrapporten oplysninger og artikler, som på en kort og overskuelig måde giver indblik i regionens mange aktiviteter. 
 
Regnskabsbemærkningerne indeholder en detaljeret gennemgang af bevillinger og regnskabsresultatet.
 
Regionens årsregnskab inddeles i 3 adskilte finansielle kredsløb:

 

·          Sundhed

·          Social- og specialundervisning

·          Regional Udvikling

 

Region Midtjylland og det omkostningsbaserede regnskabsresultat

Det omkostningsbaserede regnskabsresultat viser et underskud på 370,7 mio. kr. i 2010.

 

Regionens driftsomkostninger før finansiering er på 21,7 mia. kr., mens finansieringsindtægterne er på 21,3 mia. kr.

 

Regionens underskud på 370 mio. kr. skyldes bl.a. et merforbrug på sundhedsområdet set i forhold til økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi.

 

Overholdelse af Økonomiaftale med regeringen
Økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner fastlægger udgiftsrammen for regionens økonomi.
 
Det økonomiske driftsresultat eksklusive sygesikringsmedicin viser, at der på sundhedsområdet er brugt 142 mio. kr. mere end den udgiftsramme, der ligger i økonomiaftalen for 2010, som er indgået mellem Danske Regioner og regeringen. Det svarer til ca. 0,8 % af den samlede udgiftsramme til drift af sundhedsområdet, når der ses bort fra sygesikringsmedicinen.
 
Udgifterne til tilskud til sygesikringsmedicinen har været 60 mio. kr. højere end de forudsatte rammer. Samlet er der tale om en merudgift på 202 mio. kr. i forhold de forudsatte udgiftsrammer.
 
Resultatet er en markant forbedring i forhold til regnskabsresultatet for 2009.
 
Bevillingsoverholdelse på sundhed
Sundhedsområdet omfatter bl.a. hospitaler, praktiserende læger og speciallæger, ambulance og tilskud til medicin.
 
Budgettet er udgiftsbaseret, og økonomistyringen er tilrettelagt herefter.
 
Samlet set har regionen overholdt de afgivne bevillinger på drift og anlæg.
Driftsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 389,0 mio. kr. i forhold til regionsrådets bevilling. Anlægsudgifterne er 408,0 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes forsinkelser på en række af anlægsbyggerier.
 

Bevillingsoverholdelse på social- og specialundervisning
Social- og specialundervisningsområdet omfatter forskellige sociale tilbud, specialundervisning samt kommunikationstilbud. Regionen har et regionalt leverandøransvar på de tilbud, Region Midtjylland driver. Kommunerne har myndighedsansvaret og de regionale sociale tilbud m.v. finansieres fuldt ud af kommunerne via takster.
 
Nettodriftsresultatet for 2010 viser et underskud 25,7 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, regionsrådets beslutning om tilbagebetaling til kommunerne af akkumuleret overskud for perioden 2007 – 2009.
 
I forhold til kommunerne og takstafregningen for drift af sociale tilbud er der et underskud på 37,4 mio. kr. Hvis der ses bort fra den ekstraordinære tilbagebetaling af det akkumulerede overskud i perioden 2007 – 2009 er der et overskud på 2,6 mio. kr. i forhold til kommunerne.  


Bevillingsoverholdelse på Regional Udvikling
Regional udvikling afholder udgifter til kollektiv trafik, erhvervsudvikling, miljø, uddannelse og kultur samt administration.
 
I 2010 er der brugt 11,5 mio. kr. mindre end finansieringsgrundlaget, hvilket angiver årets omkostningsbaserede resultat. Der er et akkumuleret mindreforbrug på 208,2 mio. kr. Der er budgetteret med 196,7 mio. kr. ud over finansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2009 til 2010.

 

Aktiviteten i 2010
Somatik: Med økonomiaftalen er der aftalt en aktivitetsstigning fra 2009 til 2010 på 1,4 % i forhold til behandling af Region Midtjyllands borgere. Aktivitetsstigningen fra 2009 til 2010 er opgjort til 4 %.

 
Psykiatri: Der har været en stigning i ambulante besøg på ca. 7.200 svarende til en stigning på 4,6 %. Herudover har der været en mindre stigning i antallet af personer i behandling på 398 personer, svarende til 1,7 %.
 
Social og specialundervisning: Der har været en høj udnyttelse af de regionale sociale tilbud.
 
Regional Udvikling: En ny erhvervsudviklingsstrategi og en ny Regional Udviklings Plan er under udarbejdelse og regionen sikrer transport til uddannelsesinstitutionerne.
 
Likviditet
Ved udgangen af 2010 er regionens likvide midler på -215,3 mio. kr. Regionen har et tilgodehavende på 324,7 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsprojekter. Tilgodehavendet vil forbedre de likvide midler.
 
Regionens gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder er opgjort til 1.152 mio. kr.
I 2009 var gennemsnitslikviditeten på 1.491 mio. kr.
 
Den fortsatte høje gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2010 skal sammenholdes med forslag om overførsel af 797,6 mio. kr. Midlerne er bevilget af regionsrådet til drift og anlæg i 2010. Hvis midlerne havde været anvendt, ville likviditeten alt andet lige være tilsvarende lavere.

 

Revision 
Regionens revision, KPMG, har den 15. august 2011 fremsendt Revisionsberetning nr. 19 vedrørende afslutning af revisionen af Region Midtjyllands Årsregnskab for 2010:


Det fremgår af beretningen, at revisionen har forsynet Region Midtjyllands Årsrapport 2010 med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionsberetningen indeholder ingen revisionsbemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden. Revisionsberetningen har én såkaldt supplerende oplysning, som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om.


Revisionsberetningerne er behandlet på regionsrådets møde den 28. september 2011 pkt. 4.