Årsrapport 2011 er godkendt på regionsrådets møde 30. maj 2012. Revisionsberetningen og Årsrapport 2011 er endelig godkendt på regionsrådets møde 26. september 2012. 

Årsrapport 2011 indeholder en samlet præsentation af regionens økonomi, aktivitet, politiske aktiviteter, planlægningsaktiviteter, organisatoriske ændringer med udgangspunkt i regionens Ledelses- og Styringsgrundlag. Årsrapporten giver overblik over Region Midtjyllands økonomiske situation og præstationer i 2011. Herudover indeholder årsrapporten oplysninger og artikler, som på en kort og overskuelig måde giver indblik i regionens mange aktiviteter

Regnskabsbemærkningerne indeholder en detaljeret gennemgang af bevillinger og regnskabsresultatet.

Regionens årsregnskab inddeles i 3 finansielle kredsløb, som skal vurderes særskilt: 

    • Sundhed 
    • Social og specialundervisning 
    • Regional Udvikling

Region Midtjylland og det omkostningsbaserede regnskabsresultat
Det omkostningsbaserede regnskabsresultat viser et overskud på 229 mio. kr. i 2011.

Regionens driftsomkostninger før finansiering er på 21,7 mia. kr., mens finansieringsindtægterne er på 21,9 mia. kr.

Sundhed, udgiftsbaseret regnskabsresultat
Sundhedsområdet omfatter bl.a. hospitaler inkl. psykiatrien, praktiserende læger og speciallæger, ambulance og tilskud til medicin.

Økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner fastlægger udgiftsrammen for regionens økonomi.

Det økonomiske driftsresultat inklusiv tilskudsmedicin viser, at der på sundhedsområdet er brugt 337 mio. kr. mindre end den tekniske andel af udgiftsrammen, der ligger i økonomiaftalen for 2011, som er indgået mellem Danske Regioner og regeringen. Det svarer til ca. 1,6 % af den samlede udgiftsramme til drift af sundhedsområdet.

Resultatet er således en markant forbedring i forhold til 2010 og der er for første gang overskud på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Regionsrådets bevillinger tager udgangspunkt i Økonomiaftalen med regeringen. Samlet set har regionen overholdt de afgivne bevillinger på drift og anlæg.

Driftsresultatet ekskl. renter viser et samlet mindreforbrug på 506 mio. kr. i forhold til regionsrådets bevillinger.

Resultatet er væsentligt forbedret siden økonomirapporteringen i efteråret 2011 ved:

  • At der indenfor somatiske hospitaler, psykiatrien og administrationen har været meget kraftig fokus på økonomistyringen og sikkerhed for, at budgetterne holdes, herunder har der været en opbremsning i hospitalernes driftsinvesteringer vedrørende it-udstyr, reduktion i vikarudgifter, efteruddannelse mv.

  • At implementeringen af Omstillingsplanen er gennemført hurtigere end forventet, hvilket betyder en fremrykning af de vedtagne besparelser.

I økonomiaftalen for 2011 forudsat en aktivitetsstigning på 3,0 %.

På de somatiske hospitaler har aktivitetsudviklingen været mere dæmpet i 2011 end de forudgående år. Aktivitetsstigningen på egne hospitaler er opgjort til godt 3 % (både behandling af borgere fra Region Midtjylland og andre regioner). Aktivitetsstigningen for egne borgere (både behandling på egne hospitaler, andre regioners hospitaler, privathospitaler og praksisområdet) er steget med godt 2,6 %.

I forhold til statens aktivitetspulje på det somatiske område opfylder regionen fuldt ud forudsætningerne for udbetaling af det maksimale tilskud på 556,5 mio. kr.

I psykiatrien har der været 4,9 % flere personer i kontakt i 2011.

Det skal i sammenhæng med aktivitetsopgørelserne bemærkes, at finansieringssiden er 82,6 mio. kr. mindre end forudsat for den kommunale medfinansiering, netop som følge af lavere aktivitet samt omlægning fra stationær til ambulant behandling.

Til anlæg på sundhedsområdet er der ydet tillægsbevillinger på i alt netto 365 mio. kr.

Anlægsudgifterne er 41 mio. kr. højere end budgetteret (inkl. Kvalitetsfondsprojekter).

Social- og specialundervisning, omkostningsbaseret regnskabsresultat
Social- og specialundervisningsområdet omfatter sociale tilbud, specialundervisning samt kommunikationstilbud. Regionen har et regionalt leverandøransvar på de tilbud, Region Midtjylland driver. Kommunerne har myndighedsansvaret, og de regionale sociale tilbud mv. finansieres fuldt ud af kommunerne via takster.

Nettodriftsresultatet for 2011 viser et underskud på 9,7 mio. kr.

I forhold til kommunerne og takstafregningen for drift af sociale tilbud er der et underskud på 21,6 mio. kr. primært som følge af ekstraordinær engangsforrentning af gamle anlægsprojekter.

Hvis der ses bort fra den ekstraordinære engangsforrentning af anlæg under opførelse fra tidligere år, er der tale om et overskud på 3,5 mio. kr. Der er således ikke tale om en strukturel ubalance.

Der har været en faldende efterspørgsel efter de regionale tilbud fra kommunerne i forhold til 2010. I 2011 har belægningsprocenten på de regionale sociale tilbud været på 101 % mod 109 % i 2010. Pladsforbruget er faldet med 47 pladser. For aktivitetstilbud har belægningen været på 96 % mod 104 % i 2010.

Regional udvikling, omkostningsbaseret regnskabsresultat
Regional udvikling afholder udgifter til kollektiv trafik, erhvervsudvikling, miljø, uddannelse og kultur samt administration.

I 2011 er der brugt 3,6 mio. kr. mere end finansieringsgrundlaget, hvilket angiver årets omkostningsbaserede resultat, hvilket dog skal ses i sammenhæng med de akkumulerede overførsler fra perioden 2007 til 2010.

Der er et akkumuleret mindreforbrug i perioden 2007 - 2011 på 204,6 mio. kr. Der er budgetteret med 208,2 mio. kr. ud over finansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2010 til 2011. De afgivne bevillinger er dermed overholdt i 2011.

Der har været fokus på at styrke de regionale opgaver herunder implementering af handlingsplanen for 2011-2012 på erhvervsudviklingsområdet, forbedre den kollektive trafik for de uddannelsessøgende samt forarbejdet til letbanen i Aarhus. På miljøområdet har der været særlig fokus på rent grundvand og klimaudfordringerne.

Likviditet
Ved udgangen af 2011 er regionens likvide midler på 90,7 mio. kr. Regionen har et tilgodehavende på 511 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsprojekter. Tilgodehavendet vil forbedre de likvide midler.

Regionens gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder er opgjort til 1.503 mio. kr. I 2010 var gennemsnitslikviditeten på 1.152 mio. kr.

Stigningen på 351 mio. kr. skyldes primært låneoptag til styrkelse af regionens likviditet, uforbrugte drifts- og anlægsmidler samt forskydninger i betalingsstrømmene hen over årsskiftet.

Revision
KPMG, Region Midtjyllands revision, har den 15. august 2012 fremsendt revisionsberetning nr. 22 vedrørende afslutning af revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2011.

Det fremgår af beretningen, at revisionen har forsynet Region Midtjyllands Årsrapport 2011 med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 

Revisionsberetningen indeholder ingen revisionsbemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden. Revisionsberetningen har tre såkaldte supplerende oplysninger, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om. Herudover indeholder revisionsberetningen to fortsat gældende supplerende oplysninger, jf. revisionsberetning nr. 19 af 15. august 2011.

Revisionsberetningen er behandlet på regionsrådets møde den 26. september 2012 pkt. 16.

Rettelse
Korrekturrettelse til pengestrømsopgørelsen, Årsrapport 2011side 83: Reguleringen af pensionshensættelsen på Regional Udvikling i 2011 = 812.000 kr. og salg af anlægsaktiver i 2011 = -19.102.000 kr.

Korrekturrettelse til note 3 driftsomkostninger, Årsrapport 2011side 85: Kolonneoverskrifter er rettet.