Årsrapport 2013 er godkendt på regionsrådets møde 28. maj 2014 og Revisionsberetningen er behandlet på regionsrådets møde 24. september 2014.  

Årsrapport 2013 indeholder en samlet præsentation af regionens økonomi, aktivitet, service og kvalitet, politiske aktiviteter, planlægningsaktiviteter, organisatoriske ændringer med udgangspunkt i regionens Ledelses- og Styringsgrundlag. Årsrapporten giver overblik over Region Midtjyllands økonomiske situation og præstationer i 2013. Herudover indeholder årsrapporten oplysninger og artikler, som på en kort og overskuelig måde giver indblik i regionens mange aktiviteter. Der er artikler, der beskriver regionens initiativer vedrørende samfundsansvar samt risikostyring.

Regnskabsbemærkningerne indeholder en detaljeret gennemgang af bevillinger og regnskabsresultatet.

Regionens årsregnskab inddeles i 3 finansielle kredsløb, som skal vurderes særskilt:

  • Sundhed
  • Social og specialundervisning
  • Regional Udvikling

Region Midtjylland og det omkostningsbaserede regnskabsresulatat

Regionens omkostningsbaserede regnskabsresultat viser et overskud på 570 mio. kr. for alle tre kredsløb.

Regionen har på både Sundhed og Regional Udvikling overholdt budgetloven og sin andel af økonomiaftalen inklusiv reguleringer.

Sundhed, udgiftsbaseret regnskabsresultat - økonomiaftalen

Region Midtjyllands andel af Økonomiaftalen for 2013 tillagt korrektioner for lovændringer udgør 21.679 mio. kr. Regnskab 2013 viser nettodriftsudgifter før renter og afdrag for 21.459 mio. kr. I forhold til Økonomiaftalen er der et overskud på 220 mio. kr. Det svarer til 1 % af de samlede nettodriftsudgifter.

Regionen bidrager dermed positivt til regionernes overholdelse af de fastsatte økonomiske rammer.

Region Midtjylland har meget høje nettoudgifter til renter og afdrag, som ikke er fuldt ud finansieret via bloktilskud eller ved adgang til optagelse af nye lån til refinansiering. Der er af driftsrammen anvendt 192,7 mio. kr. til renter og afdrag. Driftsresultatet for nettodriftsudgifter efter renter og afdrag viser et overskud på 27 mio. kr.

Det er vigtigt for regionens likviditet, at økonomiaftalerne fuldt ud kan finansiere udgifter til renter og afdrag enten via bloktilskuddet eller adgang til optagelse af nye lån til refinansiering af afdrag.

Regionsrådets bevillinger tager udgangspunkt i økonomiaftalen med regeringen. Alle driftsenheder under ét har overholdt de afgivne bevillinger på drift og anlæg. På driften har der ligeledes været plads til, inden for den økonomiske ramme, at afholde udgifter for 280 mio. kr. til it-anskaffelser, indfrielse af leasingaftaler m.v. og køb af medicoteknisk udstyr.

I Budget 2013 har Region Midtjylland for første gang indsat kvalitetsmål i budgettet. Kvalitetsmålene dækker områder, hvor Region Midtjylland ved at forbedre kvaliteten kan forbedre borgernes sundhed og samtidig reducere omkostningerne. På nogle kvalitetsmål ses der stor fremgang, mens målopfyldelsen på andre kvalitetsmål er præget af stilstand. Det skal understreges, at der på alle områderne arbejdes ihærdigt på at forbedre kvaliteten. Kvalitetsudvikling er imidlertid en proces, som ofte tager tid. Af samme årsag er alle kvalitetsmål i Budget 2013 videreført i Budget 2014.

På det somatiske område forudsætter Økonomiaftalen for 2013 mellem Danske Regioner og regeringen en aktivitetsstigning på 3 % i behandlingen af regionens borgere. Der har været en aktivitetsstigning fra 2012 til 2013 på i alt 4,9 % i Region Midtjylland.Regionen har på den baggrund fået fuld udbetaling fra statens aktivitetsafhængige pulje på 577,5 mio. kr. ved at overholde den aftalte aktivitetsstigning.

I psykiatrien har der i 2013 været en markant udvikling i aktivitetsniveauet. Antallet af ambulante besøg er steget med 12 %, antallet af personer i kontakt med psykiatrien er steget med knap 14 %, og antallet af sengedage er steget med 3 %.

I 2013 er der på Sundhed afholdt bruttoanlægsudgifter på 1,4 mia. kr. Heraf udgør kvalitetsfondsprojekterne 0,9 mia. kr.

Social- og specialundervisning, omkostningsbaseret regnskabsresultat 

Nettodriftsresultatet for 2013 viser et overskud på 9,3 mio. kr.

Overskuddet tilgår det akkumulerede overskud fra tidligere år, som herefter er opgjort til 11 mio. kr. i forhold til kommuneregnskabet.

Der har været en faldende efterspørgsel efter de regionale boformer fra kommunerne i forhold til 2012. I 2013 har belægningsprocenten på de regionale boformer været på 101 % mod 98 % i 2012. Pladsforbruget er faldet med 21 pladser. For aktivitetstilbud har belægningen været på 97 % i 2013 mod 99 % i 2012.

Regional Udvikling, udgiftsbaseret regnskabsresultat 

På Regional Udvikling er der et udgiftsbaseret resultat på 105 mio. kr.  

I 2013 er der brugt 103 mio. kr. mindre end regionens andel af økonomiaftalen inklusive korrektioner til driftsudgifter eksklusive renter. Regnskabsresultatet for 2013 skal ses i sammenhæng med, at Regional Udvikling skal anvende overskuddet til at afvikle den negative egenkapital, som skyldes budgetloven og ændring i konteringsreglerne for projekttilsagn. Den negative egenkapital er planlagt afviklet ved overskud i 2013 og 2014.

Likviditet

Ved udgangen af 2013 er regionens likvide midler på 881 mio. kr.

Regionens gennemsnitlige likviditet i 2013 for de seneste 12 måneder er opgjort til 2.044 mio. kr., hvilket svarer til 1.607 kr. pr. indbygger. I 2012 var gennemsnitslikviditeten på 1.803 mio. kr., hvilket svarer til 1.424 kr. pr. indbygger.

Stigningen i den gennemsnitlige likviditet på 241 mio. kr. fra 2012 til 2013 skyldes uforbrugte drifts- og anlægsmidler.  

Revision 

Ernst & Young, Region Midtjyllands revision, har 15. august 2014 fremsendt Revisionsberetning nr. 30 vedrørende revisionen af Regions Midtjyllands regnskab 2013.

Revisionen har forsynet Region Midtjyllands årsrapport 2013 med revisionspåtegning uden forbehold.

Revisionsberetningen indeholder én revisionsbemærkning, som regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden og 5 anbefalinger, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om.

Revisionsberetningen er behandlet på regionsrådets møde 24. september 2014 punkt 23.