Årsrapport 2014 er godkendt på regionsrådets møde 29. april 2015 og revisionsberetningen er behandlet på regionsrådets møde den 24. juni 2015.

Årsrapport 2014 indeholder:

 • Ledelsesberetning om regionens økonomi, aktivitet, udfordringer, ressourcer, organisation, ydelser, effekt, omdømme, samfundsansvar og risikostyring.
 • Områdernes beretninger vedrørende Sundhed, Social og Specialundervisning og Regional Udvikling.
 • Årsregnskab og noter: Anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse og noter hertil.

Regnskabsbemærkninger 2014 indeholder en detaljeret gennemgang af bevillinger og regnskabsresultatet.

Region Midtjylland og det omkostningsbaserede regnskabsresultat

Regionen Midtjyllands omkostningsbaserede regnskabsresultat viser et overskud på i alt 17,3 mio. kr.

Regionen overholder budgetloven på Sundhed og Regional Udvikling og sin andel af økonomiaftalen inklusive regulering for lovændringer.

Sundhed

På Sundhed viser resultatet et overskud på 146 mio. kr. Dermed lever regionen op til Økonomiaftalen, som er indgået mellem Danske Regioner og regeringen.

Regionen har med de senere års omstilling konsolideret økonomien og fastholdt en balanceret udvikling.

Resultatet viser:

 • At hospitalerne og psykiatrien har balance i økonomien.
 • At de somatiske hospitaler har en stigning i aktiviteten på 2,9 %.
  I Økonomiaftalen var der aftalt en stigning i aktiviteten på 2,4 %.
  Så regionen får udbetalt statens aktivitetsafhængige pulje.
 • At psykiatrien har en stigning i antal behandlede patienter på 11 %,
  og 22 % flere ambulante besøg.

Regionens patienter er tilfredse og regionen har fået flotte priser:

 • Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser viser, at regionens patienter er blandt de mest tilfredse i landet.
 • Og hospitalerne har fået stor anerkendelse og flotte priser, som Danmarks bedste hospitaler.

Regionen har gang i byggeriet, som skabe rammerne for fremtidens sundhedsvæsen. Der er i 2014 investeret 2,5 milliarder kroner i fremtidens hospitaler. Region Midtjylland har en langsigtet investeringsstrategi, som skal være med til at sikre den bedst mulige behandling for borgerne. 

Social- og Specialundervisning 

På social og specialundervisningsområdet har der været fokus på fremtiden og indsamling af ny viden i samarbejde med kommunerne.  Der er bl.a. arbejdet med:

 • Forskning og udvikling af de sociale bosteder for at løfte indsatsen for borgere med særlige behov, og
 • Styrkelse af sikkerheden på psykiatriske og sociale institutioner.

Resultatet viser et overskud på 3,9 mio. kr.

Regional Udvikling

I 2014 har Regional Udvikling arbejdet med store regionale udviklingsprojekter, som er med til at forme udviklingen og fremtiden for regionens virksomheder og borgere. Der er bl.a. arbejdet med:

 • Samarbejdet om etablering af Aarhus Letbane, som skal stå færdig ved udgangen af 2016, og
 • Regionen har fra kommunerne overtaget administrationen af ansøgninger om tilladelse til råstofudvinding og tilsynet med råstofgrave,
 • Og ikke mindst samarbejdet om Vækst- og Udviklingsstrategien.

Resultat viser et overskud på 69 mio. kr. , og regionen overholder Økonomiaftalen.

Likviditet

Ved udgangen af året er regionens likvide midler på 713 mio. kr.

I 2014 er gennemsnitslikviditeten på 1.887 mio. kr., hvilket svarer til 1.477 kr. pr. indbygger.

I 2013 var gennemsnitslikviditeten på 2.044 mio. kr., hvilket svarer til 1.607 kr. pr. indbygger.

Faldet i gennemsnitslikviditeten på 157 mio. kr., skyldes nettovirkningen af overskud på driften og øgende udgifter i forbindelse med den høje anlægsaktivitet i 2014. Hertil kommer, at regionen har udgifter til renter og afdrag, som ikke fuldt ud er finansieret af bloktilskuddet. Refinansiering af afdrag er kun delvist finansieret ved optagelse af lån, hvilket betyder et forbrug af likviditet.

Revision

Ernst & Young, Region Midtjyllands revision, har 10. juni 2015 fremsendt Revisionsberetning nr. 32 vedrørende revisionen af Regions Midtjyllands regnskab 2014.

Revisionen har forsynet Region Midtjyllands årsrapport 2014 med revisionspåtegning uden forbehold.

Revisionsberetningen indeholder ingen revisionsbemærkninger, som regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen indeholder 2 anbefalinger, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om.

Revisionen har redegjort for opfølgningen på 2 tidligere anbefalinger, som fortsat er gældende.

Revisionsberetningen er behandlet på regionsrådets møde 24. juni 2015 punkt 16. 

Grønt regnskab

Region Midtjylland udgiver hvert år et grønt regnskab over det samlede forbrug af el, varme, vand og affald på regionens hospitaler og regionshuse de seneste tre år.

Det grønne regnskab understøttes af Region Midtjyllands Lokal Agenda 21 strategi og handlingsplan 2012–2015.

Hospitalernes samlede elforbrug pr. kvadratmeter er steget 2,2 %, varmeforbruget pr. kvadratmeter er faldet med 5,9 %, og vandforbruget pr. kvadratmeter er steget 1,8 %. Disse forbrugsændringer skal ses i lyset af en aktivitetsstigning på ca. 2,9 % (målt efter DRG værdi). Ændringerne i % er set i forhold til året før. Ses det over tre år, er det reelt kun elforbruget, der er steget.

Det samlede elforbrug på hospitalerne svarer til forbruget i ca. 22.500 husstande. Varmeforbruget svarer til forbruget i ca. 7.500 husstande og vandforbruget til forbruget i ca. 4.400 husstande.

Regionshusenes samlede elforbrug pr. kvadratmeter er faldet med 1,1 %, varmeforbruget pr. kvadratmeter med 1,4 % og vandforbruget pr. kvadratmeter er steget med 3,4 %. Ændringerne i % er i forhold til året før. Ses det over tre år, er der reelt ikke sket en stigning.

Region Midtjyllands sociale og psykiatriske institutioner bliver medtaget i det grønne regnskab fra 2014.