Region Midtjylland er en stor arbejdsplads. Bæredygtighed er vigtigt for et udviklende, meningsfuldt arbejdsliv og et sundt arbejdsmiljø.
Vi vil være en attraktiv og socialt ansvarlig arbejdsplads med et bæredygtigt arbejdsmiljø og en mangfoldig personalesammensætning.

RM_baeredygtighedssymboler_SA.png

Målsætninger

  • Arbejdsulykker blandt nyansatte reduceres med 50 procent inden 2030.
  • Vi lever fuldt ud op til de politiske aftaler om praktikpladser til elever og studerende på relevante uddannelser i Region Midtjylland (de aftalte praktikpladser stilles til rådighed og de årlige måltal for EUD-aftaler indfries).
  • Seks procent af de årsværk, der anvendes til at opfylde bygge- og anlægskontrakter, skal være lære- og praktikpladser.
  • Mindst to procent er ansat på særlige vilkår (fleksjob, løntilskud og lign.). Samlet regional målopfyldelse opgøres årligt.
  • Andelen af indvandrere og efterkommere i vores personalesammensætning skal samlet set afspejle andelen i regionens arbejdsstyrke (9,2 procent opgjort i 2019).
  • Vi vil sammen med relevante uddannelsesinstitutioner arbejde for, at vi i 2030 har mindst 10 procent mænd/kvinder blandt de faggrupper, hvor der er den mest ulige kønsfordeling.

Indsatsområder

Regionsrådet godkendte Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed den 27. januar 2021. Følgende indsatsområder prioriteres inden for social ansvarlighed:

  • Vi sikrer udviklingsmuligheder for den enkelte gennem hele livet og indflydelse og gensidig fleksibilitet omkring arbejdstilrettelæggelsen.
  • Vi stræber efter, at flest muligt ønsker og har mulighed for at arbejde på fuld tid. Vi tager livsfasehensyn og sikrer mulighed for restitution.
  • Vi forebygger arbejdsskader, fysisk og psykisk nedslidning – og vi undgår at udsætte hinanden for farlige stoffer.
  • Vi samarbejder med vores leverandører og efterspørger bæredygtige løsninger og ordnede løn- og ansættelsesvilkår hos vores leverandører i indkøb og udbud.