Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme område i det offentlige (dvs. indenfor samme ansættelses-myndighed). 

Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold (eller op til 1 år efter disses afslutning), at der kan tildeles en medalje.

Det er arbejdsgiveren, der indstiller en medarbejder til Dronningens Fortjenstmedalje. 

Indstilling til fortjenstmedalje

Vær opmærksom på, at der er flere ministerier der behandler indstillinger til fortjenstmedalje:

Indstillingen til ministeriet består af to dele:

En indstilling består af både en begrundet indstilling stilet til Departementschefen i pågældende ministerium og udfyldelsen af en elektronisk formular.

1) Den skriftlige indstilling skal: 

 • være på arbejdsgivers originale brevpapir og underskrives af indstiller

 • redegøre for, at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats

 • ved flere ansættelsessteder (inden for samme ansættelsesmyndighed) anføres overskuelig og tydelig dato for ansættelsesperioderne.

 • sendes som en PDF-fil.

2) I den elektroniske formular skal der oplyses:

 • Den ansattes fulde navn, adresse, personnummer og stillingsbetegnelse

 • Oplysning om månedsløn (månedsløn inkl. tillæg, men uden pension)

 • Jubilæumsdato og dato for ønsket overrækkelse af medalje (se afsnittet nedenfor om sagsbehandlingstid)

 • Oplysning om hvem der skal overrække medaljen

 • Beskæftigelsesgrad (minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm - dog er personer i beskyttet stilling undtaget)

 • Nuværende antal timer pr. uge

 • Oplysninger om EAN-nummer, referenceperson samt CVR-nummer med tilhørende postadresse

 • Konkret adresse hvor en eventuel medalje skal sendes til

 • Navn og e-mail på en kontaktperson


Afsenderadresse og kontaktperson skal fremgå tydeligt af brevet.

Der gøres opmærksom på, at sagsbehandlingstiden er op mod fire måneder fra modtagelsen af indstillingen. Datoen for overrækkelse skal derfor tilpasses denne sagsbehandling.

Send meget gerne indstillingen i så god tid som muligt. Vær særlig opmærksom på, at jubilæum/overrækkelse finder sted i månederne juli, august og september, skal indstilling være modtaget i ministeriet senest primo april måned samme år grundet sommerferielukning.

Ydermere kan der forventes forsinkelse i sagsbehandlingstiden ved indstillinger i december måned.   
Når en indstilling og elektronisk formular er udfyldt og afsendt digitalt, bliver en kvittering for modtagelse vist. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål o.a. kontakter ministeriet indstiller.

Det er Kabinetssekretariatet (Dronningen), der tager endelig stilling til eventuel tildeling af Fortjenst-/Belønningsmedalje.

Arbejdsgiver får direkte besked fra Kabinets-sekretariatet, hvis indstillingen imødekommes. Afsendelsen af medaljen (fra Kabinetsekretariatet til arbejdsgiver) sker senest to uger før medaljeoverrækkelse.

Indstiller opkræves et gebyr på aktuelt 2.800 kr. per fortjenstmedaljeekspedition. Gebyret opkræver ministeriet på Kabinetssekretariatets vegne.  

Der henvises i øvrigt til Kongehusets hjemmeside. Endvidere kan den lokale statsforvaltning eventuelt bistå med rådgivning.

Kontaktperson

Mette Flemming
Tlf: 2464 1898

metfle@rm.dk
Mettes arbejdsområde