Ved overenskomstforhandlingerne 2011 blev der aftalt en varig seniorbonusordning til erstatning af den hidtidige ordning, som blev finansieret af midlerne fra de såkaldte trepartsforhandlinger.

Medarbejdere, der opfylder alderskriterierne, får udbetalt en seniorbonus. Generelt er den nedre aldersgrænse 60 år, men for SOSU-personale, pædagogisk personale ved døgninstitutioner, rengøringsassistenter m.fl. er den nedre grænse sat til 58 år. Det betyder, at medarbejdere, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2018, får udbetalt seniorbonus i januar måned 2019. 

Akademikere (herunder Yngre Læger, overlæger m.fl.), chefer (der aflønnes efter chefaftalen) og timelønnede har ikke ret til senior-bonus.

Den enkelte medarbejder har  mulighed for at konvertere den kontante seniorbonus til ekstra fridage (seniordage), ekstra pensionsindbetaling, et kompetenceudviklingsforløb eller en kombination af disse elementer. 

Lederen skal i givet fald have besked herom senest den 1. oktober i året forud for udbetalingen af bonussen. 

Hvis man i stedet ønsker, at den seniorbonus, der kommer til udbetaling i januar måned, bliver konverteret til f.eks. ekstra fridage, skal lønafdelingen orienteres herom senest den 1. oktober i året forud for udbetalingen af bonussen.

Hvis seniorbonus konverteres til ekstra fridage, gælder følgende:

  • Lederen fastsætter efter drøftelse med den ansatte, hvornår seniordagene skal holdes. Lederen skal, under hensyntagen til arbejdets udførelse, så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker.
  • Ikke-afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre de aftales overført til det efterfølgende kalenderår.
  • Hvis lederen har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene kan afholdes, overføres ikke-afholdte seniordage til det efterfølgende kalenderår.

Region Midtjylland har ikke pligt til at orientere om mulighederne for at konverteret seniorbonus til fridage m.v. i henhold til de centrale aftaler. Det forhindrer dog ikke regionen i at orientere de berørte medarbejdere om muligheden for at konvertere seniorbonus. Det kan gøres skriftlig, via opslag på arbejdspladserne, på intranettet, i personalenyt el.lign.

En oversigt over størrelsen af seniorbonus m.v. findes her. De centralt indgåede aftaler  kan  ses på Danske Regioners hjemmeside http://www.okportal.dk


En oversigt over størrelsen af seniorbonus m.v. vedlægges. De centralt indgåede aftaler vil kunne ses på Danske Regioners hjemmeside http://www.okportal.dk

Kontaktperson

Niels Jørgen Andersen
Niels Jørgen Andersen

Tlf.: 7841 0728
nieane@rm.dk

 

Niels Jørgen Andersens arbejdsområder