Formål med personalepsykolog-ordningen

Personalepsykolog-ordningen skal bidrage til at forebygge længerevarende sygemeldinger og til at håndtere korterevarende sygemeldinger for ansatte i Region Midtjylland.

Ordningen består af psykologhjælp.

Målgruppe

Psykologhjælpen henvender sig primært til og er målrettet alle ansatte i Region Midtjylland, der er i arbejde, og som udvikler psykiske problemer, symptomer eller reaktioner på belastninger forbundet med arbejdet, som de har svært ved at tackle selv på en hensigtsmæssig måde.

Hjælpen retter sig primært mod stress forbundet med arbejdet, samarbejdsvanskeligheder, konflikter, mobning eller manglende trivsel, der har stået på i længere tid – og desuden mod situationer, hvor alvorlige personlige belastninger, fx sygdom, gør det vanskeligt for en ansat at håndtere de arbejdsmæssige krav.

Hjælpen er beregnet for ansatte med akkumulerede belastninger og er dermed ikke et akuthjælpstilbud.

Ydelser

Personalepsykolog-ordningen består af et tilbud til den ansatte om psykologhjælp.

Psykologhjælpen sker i form af samtaler mellem den ansatte og en personalepsykolog tilknyttet ordningen. Samtalerne har til formål at hjælpe den ansatte med at få indsigt i og redskaber til at håndtere både den trivselsmæssige påvirkning og de faktorer, der har udløst reaktionen. Som en del heraf vil personalepsykologen også give hjælp og støtte til, at den ansatte kan tage forhold på arbejdspladsen op med relevante personer.

Personalepsykologernes faglige tilgang er problemfokuseret og løsningsorienteret.

Længden af samtaleforløbet fastlægges i samarbejde mellem den ansatte og psykologen. Der er generelt tale om korte, ikke dyberegående terapeutiske forløb.

Der kræves ikke henvisning. Medarbejderen kan selv ringe til en af de to afdelinger nævnt nedenfor og bestille tid.

Journalpligten udmøntes i korte notater, ikke egentlige journaler. Personalepsykologen noterer de personlige data, som den ansatte giver, sammen med kortfattede oplysninger om indholdet af samtalerne. Notaterne indgår ikke i det almindelige journalsystem for patienter. Den ansatte har adgang til at læse egen journal.

Personalepsykologerne kan gennemføre møder af mere overordnet karakter med de ansatte i en afdeling fx om stress i arbejdsmiljøet, herunder fx om hvordan man implementerer en stresspolitik. Denne type opgaver skal personalepsykologerne koordinere med de øvrige enheder i regionen, der beskæftiger sig med tilgrænsende ydelser, fx Koncern HR, Udvikling.

Organisation og samarbejde

Koncern HR køber psykologhjælpydelsen hos disse to afdelinger

  • Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning
  • Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital

hvor funktionen også udføres og personalepsykologerne er organisatorisk, fagligt og ledelsesmæssigt hjemhørende.

Koncern HR og personalepsykologernes to ledere mødes en gang årligt. Derudover mødes alle personalepsykologer og deres ledere en gang årligt og alle personalepsykologer alene en gang årligt. De to sidstnævnte møder afvikles gerne i tilknytning til anden fælles mødeaktivitet.

Faglige ressourcer og udvikling

For personalepsykologerne tilknyttet personalepsykolog-ordningen gælder:

  • De støttes i det daglige af kolleger med autorisation og specialistuddannelse.
  • De vil ved modtagelse af supervision få bidrag til deres autorisation og evt. efterfølgende specialisering
  • De deltager i kliniske konferencer og anden faglig dialog på deres respektive afdelinger og bidrager dér til den løbende faglige udvikling
  • De bidrager desuden fortløbende til den faglige udvikling i personalepsykologfunktionen i regionen på tværs af de to afdelinger.

Koncern HR, Udvikling i samarbejde med ledelsen i de to nævnte afdelinger.

Siden er opdateret juli 2019