Som ansat i Region Midtjylland vil man ofte få adgang til oplysninger af fortrolig karakter. Til varetagelse af hensyn til offentlige og private interesser er sådanne oplysninger undergivet regler om tavshedspligt, jf. reglerne i Forvaltningsloven og Straffeloven.

Der findes endvidere regler om tavshedspligt mv. i Sundhedsloven

I forbindelse med indgåelse af aftale om ansættelse i Region Midtjylland vil den ansatte i sit ansættelsesbrev være blevet gjort bekendt med reglerne om tavsheds-pligt.

Ud over medarbejdere med ansættelsesbrev vil der være personer, der besøger Region Midtjylland, er i praktik eller som udfører afgrænsede opgaver m.v. for Region Midtjylland, og som derved får adgang og/eller kendskab til oplysninger af fortrolig karakter. Sådanne oplysninger kan af hensyn til beskyttelse af private eller offentlige interesser være undergivet regler om tavshedspligt, som anført ovenfor.

Der indhentes ikke tavshedspligterklæringer fra studerende, da de i forvejen er omfattet af lovgivningens regler om tavshedspligt. Enhederne sikrer ved introduktionen, at der sker en grundig gennemgang af tavsheds-pligten og understreger overfor de studerende, at de er omfattet af lovgivningen - samt konsekvenser ved overtrædelse af reglerne.

Benyt følgende erklæringer

Til sikkerhed for, at Region Midtjylland har oplyst om reglerne for tavshedspligt, er der udarbejdet en erklæring om tavshedspligt, som det anbefales at anvende i disse situationer.

Erklæringen bør underskrives af den pågældende senest på den første dag for besøget/praktikopholdet/opgavens begyndelse.