Da coronavirus ikke længere er en samfundskritisk sygdom skal corona-virus betragtes som enhver anden sygdom. Dermed gælder også de samme regler.

 

Danske Regioner har rundsendt følgende til regionerne:

Fra 31. januar 2022 var covid-19 ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom.

Det betyder, at tiltag, der har været knyttet til forudsætningen om, at der var tale om en samfundskritisk sygdom, er der ikke længere er hjemmel til at fastholde.

Arbejdsgiver kunne derfor fra 1. februar ikke længere pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas eller at blive testet. 

 

Det kan dog fortsat for ansatte på indendørs fællesarealer på sociale tilbud være krav om, at de skal bære mundbind eller visir. Et pålæg fra en arbejdsgiver herom vil skulle være sagligt og driftsmæssigt begrundet, man vil skulle overholde eventuelle relevante arbejdsmiljøregler m.v., og man bør som ansat kunne fritages fra kravet, hvis man f.eks. pga. helbredsmæssige eller andre årsager ikke kan bære mundbind el.

Men der er ikke hjemmel til at kræve coronapas.

Hvis vaccination er en forudsætning for at man kan løse sine opgaver, og man ikke ønsker at blive vaccineret, kan det have ansættelsesmæssige konsekvenser. Det kan f.eks. være, hvor en tjenesterejse ikke kan gennemføres, fordi destinationen stiller krav om en given vaccination for indrejse.

Danske Regioner er ikke bekendt med evt. praksis i regionerne om krav om vaccination for at udføre konkrete opgaver.

Med virkning fra 1. marts udløber den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden samt den midlertidige ordning med barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af COVID-19.

Det betyder, at der fra det tidspunkt ikke længere er et grundlag for, at arbejdsgiver orienteres om sygdommens art eller har behov for at registrere denne.

Hvis ikke andet vedtages, gælder herefter de almindelige regler i helbredsoplysningsloven, lov om personoplysninger mv."