Seneste opdatering: 18. maj 2020

Efter konstateringen og udbredelsen af coronavirus (COVID-19) i Danmark, er der opstået og vil opstå en række  spørgsmål vedrørende medarbejderforhold. 

Region Midtjylland arbejder løbende på at opdatere spørgsmål og svar vedrørende medarbejderforhold bl.a. med afsæt i vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. 

På den baggrund er udarbejdet nedenstående FAQ, med spørgsmål og svar bredt indenfor personaleområdet.

Koncern HR ajourfører løbende denne FAQ.

Generelle spørgsmål og svar

Skal alle hjemrejsende blive hjemme i 14 dage - herunder særligt for sundhedspersonale

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet (Nyt pr. 14 maj 2020)

Hvad gør jeg, hvis jeg er testet positiv for COVID-19 men ikke oplever symptomer?

Hvornår kan man møde på arbejde efter man har haft milde sygdomssymptomer (eksempelvis luftvejssymptomer?)

Gælder der særlige forhold for sundhedspersonale, der rejser til Færøerne og Grønland?

Hvilke funktioner kan medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe varetage?

Jeg er gravid – hvordan skal jeg forholde mig?

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen ift. medarbejdere i særlige risikogrupper for COVID-19 smitte og alvorlig sygdom - herunder anbefalinger om gravide (Nyt pr. 12. maj 2020)

Hvem er i særlig risiko for smitte og alvorlig sygdom?

Sundhedsstyrelsen begrebsafklaring – karantæne, isolation, hjemmekarantæne og hjemmeophold

Ansættelsesretlige spørgsmål (herunder spørgsmål om overenskomst)

Hvornår skal smitte med COVID-19 anmeldes som en arbejdsskade?

Bliver der i denne periode afholdt sygesamtaler, tjenstlige samtaler mv?

Er overenskomsterne sat ud af kraft?

Bruger vi FEA og flexibilitetsaftaler i denne situation?

Hvem afgør, hvem der skal/kan sendes hjem og arbejde?

Kan der flyttes rundt på vagter uden varsel eller med kort varsel?

Kan man få ekstravagter, hvis man har en seniorordning?

Hvem refererer jeg til, hvis jeg ikke arbejder på min egen afdeling?

Hvad gælder for medarbejdere, der arbejder hjemmefra?

Hvad gælder for medarbejdere, der ikke skal møde fysisk på arbejdspladsen, men som ikke kan arbejde hjemmefra?

Har arbejdsgiver ret til refusion fra medarbejderens første sygedag, når medarbejderen er syg med COVID-19 eller sat i karantæne af sundhedsmyndighederne?

Har medarbejdere krav på fri med løn til at passe børn, som ikke kan komme i skole, dagtilbud eller institution, fordi den er lukket?

Arbejdstidsspørgsmål

Kan de ansatte blive pålagt over- eller merarbejde som følge af COVID-19?

Kan de ansatte ekstraordinært blive kaldt på arbejde som følge af COVID-19?

Ferie- og afspadseringsspørgsmål

Hvis man er rejst til udlandet efter at det er udmeldt, at Danmarks grænser lukker - eller at området var rødt da man rejste. Når man kommer hjem og det vurderes, at man skal blive hjemme i 14 dage efter Sundhedsstyrelsens anbefaling, hvordan "betales" de 14 dage hjemmeophold?

Hvilke regler gælder for ferie i det nye ferieår (efter 1. maj)?

Kan ferie, der skulle afholdes inden den 1. maj 2020 og den ferie der skal afholdes i perioden 1. maj – 31. august (det korte ferieår), udskydes?

Efter den aftale, der er indgået mellem Danske Regioner og de faglige organisationer kan der, frem til den 13. april med 1 dags varsel, varsles afholdelse af ferie, afspadsering eller flex. Hvad kan der varsles, hvis man ikke har ferie – herunder 6. ferieuge - eller afspadsering til gode?

Kan allerede planlagt ferie ændres, hvis medarbejderen havde planlagt at en rejse til et af de særlige risikoområder?

Kan en medarbejder blive pålagt at afholde ferie, hvis vedkommende er sat i karantæne eller hjemsendt efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne?

Kan arbejdsgiver fastholde, at planlagt ferie for medarbejdere, som er omfattet af regeringens tiltag af 11. marts 2020, afvikles som planlagt?

Kan arbejdsgiver inddrage allerede planlagt ferie?

Hvilke regler gælder for afvikling af ferie for hjemsendte gravide i 3. trimester

Medarbejder på ferie i land med udrejseforbud

Medarbejder på ferie i land og kan ikke komme retur til Danmark på grund af aflyste flyadgange

Fraværsspørgsmål

En medarbejder er på en privat udlandsrejse og myndighederne i dette land udsteder forbud mod at rejse ud af landet pga. coronavirus. Medarbejderen kan derfor ikke møde på arbejde efter endt ferie. Betragtes dette som lovligt forfald og har medarbejderen ret til løn?

Gælder reglerne om barnets 1. og 2. sygedage stadig (hvis mit barn er sendt hjem fra institution p.g.a. mistanke om sygdom, er smittet etc.).

Ændring af arbejdssted

Kan arbejdsgiver pålægge medarbejderne at arbejde på et andet tjenestested, anden afdeling eller anden matrikel?

Hvis jeg skal arbejde på en anden geografisk matrikel end den jeg er ansat på, hvad så?

Timelønnede

Har tilkaldevikarer (timelønnede) ret til løn under fravær, hvis de er blevet sat i karantæne eller hjemsendt efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne?

Øvrige spørgsmål

Må arbejdsgiver spørge, om en medarbejder er smittet med COVID-19?

Må arbejdsgiver registrere og videregive oplysninger om COVID-19?

Opdatering vedrørende forhold for hjemsendte medarbejdere

Opdatering vedrørende medarbejders kontakt til familiemedlemmer – smittede så vel som hjemkomne fra risikoområder