I forbindelse med spareplan 2015 – 2019 indføres et midlertidigt stop for eksternt opslag af alle stillinger på Region Midtjyllands arbejdspladser.

Det midlertidige stop for eksternt opslag af stillinger gennemføres for at øge mulighederne for at kunne omplacere medarbejdere til ledige stillinger, og af økonomiske hensyn.

Det midlertidige stop for eksternt opslag af stillinger gælder for alle stillingsopslag der offentliggøres fra den 1. maj 2015 og indtil videre.

Det tidligere udmeldte ansættelsesstop for lederstillinger gælder fra den 17. april 2015 gælder fortsat.

Lederstillinger, der endnu ikke er slået op følger samme procedurer, som er beskrevet nedenfor.

Ikke omfattet af det midlertidige stop for eksternt opslag:

a. Uddannelsesstillinger (f.eks. for læger og specialpsykologer) og elevstillinger er ikke omfattet af det midlertidige stop for opslag af ledige stillinger.

b. **NY: Lægestillinger er ikke omfattet af det midlertidige stop for eksternt opslag af ledige stillinger.

c. NY: Forøgelse af timetallet for fastansatte, deltidsansatte medarbejdere er ikke omfattet af det midlertidige stop for opslag af ledige stillinger. Det vil sige, at en forøgelse af timetallet ikke forudsætter en dispensation.

Perioden hvor en medarbejder eller leder er ”i omplacering” begynder allerede på det tidspunkt, hvor ledelsen og / eller HR afdelingen afsøger, om en eventuel konkret afskedigelse kan undgås ved en omplacering. – d.v.s at medarbejderen individuelt er udpeget til en eventuel væsentlig stillingsændring eller til afskedigelse

Det midlertidige stop for eksternt opslag af stillinger betyder at:

1. Stillinger slås op internt (på intranettet) og det skal fremgå tydeligt af opslaget,

  • at medarbejdere fra eget HMU område, som er i omplacering, har fortrinsret til stillingen.
  • at medarbejdere fra andet HMU område, der er i omplacering har sekundær fortrinsret til stillingen.
  • at fortrinsret til lederstillinger kun gælder ledere på samme stillingsniveau.

Fortrinsretten, der gælder forud for opsigelsen og i hele opsigelsesperioden indebærer:

a. Ret til at komme til samtale til relevante ledige stillinger (undtagelse, hvis mange kan gøre brug af fortrinsretten i forhold til en konkret ledig stilling – ansættelsesstedet vælger et antal, der kommer til samtale)

b. Ret til at blive ansat, hvis man opfylder de faglige og personlige krav, der er til stillingsindehaver – stillingsopslag er udgangspunkt for denne vurdering. (undtagelse, hvis flere, kan gøre brug af fortrinsret til at komme til samtale)

2. Hvis stillingen ikke kan besættes med en medarbejder i omplacering, kan stillingen besættes med en anden intern fastansat ansøger

3. Interne stillingsopslag skal være opslået internt minimum 14 dage. 

4. En eventuel omplacering sker i henhold til regionens retningslinjer om omplacering

5. Indtil spareplanen begynder at bliver effektueret kan det blive nødvendigt at ansætte midlertidigt i stillinger, indtil det afklares, om der kan ske omplacering.

6. Midlertidige stillinger af en varighed på højst 3 måneder – (eksempelvis ferieafløsere) kan slås op eksternt uden forudgående dispensation.

7. Nuværende midlertidige stillinger kan forlænges 1 gang med op til 3 måneder med henblik på at skabe klarhed om, hvorvidt stillingen skal opslås.

8. Direktionen kan give dispensation til, at en stilling opslås eksternt hvis

a) det vurderes at en stilling ikke kan besættes med en medarbejder, der er i omplacering, eller

b) at man efter internt opslag ikke kan få stillingen besat,

Ansøgning om dispensation udformes med udgangspunkt i vedlagte skema og sendes via egen HR afdeling  (elektronisk) til Koncern HR, KoncernHRViborg@rm.dk

En vejledning om internt stillingsopslag kan findes på
http://intranet.rm.dk/personale/rekruttering-og-ansattelse/manualer-og-guides/

Eventuelle spørgsmål vedrørende det midlertidige stop for eksternt opslag af stillinger til Nina
Skarum nina.skarum@stab.rm.dk eller på telefon 78 41 07 30 eller 24 64 18 98

Siden er opdateret den 27. august 2015