I forbindelse med besparelserne 2015 – 2019 kan det forventes, at en række ledere skal fratræde deres nuværende stillinger.

For at sikre mulighederne for eventuelt at kunne omplacere ledere til andre stillinger, og af økonomiske hensyn, indføres der et ansættelsesstop for lederstillinger.

Ansættelsesstoppet indebærer

  • at ledige lederstillinger, der er omfattet af ansættelsesstoppet ikke må opslås eksternt og
  • at stillinger, der er opslået, men hvor stillingen ikke er besat, ikke må besættes varigt.

Omfattet af ansættelsesstoppet er pr 17. april 2015:

  • Administrative lederstillinger herunder stillinger som chefkonsulent og specialkonsulent.
  • Ledende kliniske stillinger som f.eks. oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker og ledende overlæger.

Der vil løbende blive udmeldt, hvilke stillingskategorier – evt. geografisk afgrænset -, der er omfattet af ansættelsesstoppet.

For stillinger omfattet af ansættelsesstoppet gælder:

  • Det undersøges om der indenfor eget HMU område er muligt at omplacere en leder, som skal fratræde sin nuværende stilling på grund af spareplanen. Hvis dette er muligt, omplaceres lederen til den ledige stilling.
  • Hvis dette ikke er muligt, skal den ledige stilling anmeldes til Koncern HR, Nina Skarum.
  • Koncern HR undersøger om der i øvrigt i regionen er ledere, der kan omplaceres til den ledige stilling. En eventuel omplacering sker i henhold til regionens retningslinjer om omplacering
  • Det vil i en periode kunne blive nødvendigt at konstituere i stillingen, indtil det afklares om der kan ske omplacering.
  • Hvis det vurderes, at stillingen ikke kan besættes med en leder, der skal fratræde sin nuværende stilling på grund af spareplanen, kan direktionen godkende at stillingen opslås eksternt.
  • Evt. dispensation fra ansættelsesstoppet kan gives af direktionen og søges ved henvendelse til Koncern HR, Nina Skarum, nina.skarum@stab.rm.dk 78 41 07 30 eller 24 64 18 98