Retningslinjerne er udarbejdet for at tydeliggøre de hovedprincipper for medindflydelse og medinddragelse, som de besluttende niveauer i Region Midtjylland skal følge i forbindelse med gennemførelse af større omstillingsprocesser og udbud af driftsopgaver, som omfatter ansat personale. 


Procedureretningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i gældende love og regelsæt, Rammeaftaler om medindflydelse og medbestemmelse mellem Danske Regioner og Kommunale tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og Danske Regioner og Sundhedskartellet samt protokollatet (bilag 4) om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling.

Hensigten med retningslinjerne er at fremme og sikre en tidlig inddragelse af MED-systemet og give medarbejderne den fornødne tid til at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser ved større omstillingsprocesser og udbud mhp. medindflydelse og medbestemmelse.

Information skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og / eller regionsrådets beslutninger. Inddragelse af MED-systemet og konsekvenserne heraf hindrer ikke, at Region Midtjylland sideløbende kan arbejde med at tilvejebringe det fornødne beslutningsgrundlag.

Retningslinjerne vedrører medindflydelse og medbestemmelse i hele omstillingsprocessen og/eller udbudsprocessen fra beslutning om opstart af udbud og udarbejdelse af udbudsmateriale til sammenligning af tilbud og indgåelse af aftale.

Retningslinjerne skal i øvrigt ses i sammenhæng med:


Vedtaget af Regions MED-udvalget på mødet den 1. december 2011.

Retningslinjen