Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Regions-MEDudvalget
den 4. april 2019 kl. 12:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4


Sagnr.: 1-01-77-5-18

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Ledersiden

Pernille Blach Hansen (regionsdirektør), Lisbeth Holsteen Jessen (konstitueret koncerndi-rektør), Claus Brøckner Nielsen, (lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt), Kim Kofod Hansen (udviklingsdirektør, Regional Udvikling), Poul Blaabjerg (hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital), Tina Ebler (direktør, Psykiatri og Social), Lone Winther Jensen (lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers), Helle Dybkjær (ledende ergoterapeut, Hammel Neurocenter), Ditte Hughes, (afdelingschef, Koncern HR), Jørn Mørup (afde-lingschef, Koncern HR), Jakob Olesen, (sekretariatschef, Koncern HR, Stab), Rachel Mor-tensen, (HR-konsulent, Koncern HR, Stab).

 

Medarbejdersiden

Anja Laursen (kredsformand, DSR), Jette Ohlsen (sektorformand, FOA, Aarhus), Karin Vestergaard (regionsformand, Dbio), Nethe Lunden (faglig sekretær, 3F), Rene Lodal Christensen (socialpædagog, Granbakken), Jette Nielsen (kredsformand, KOST), Helle Larson (civilingeniør, IDA), Laila Garsdal Petersen (sygeplejerske, DSR), Helle Engelsen (sygeplejerske, Regionshospitalet Viborg), Jacob Preben Gøtzsche (intensivsygeplejerske, Aarhus Universitetshospital),Kirsten Ægidius (fysioterapeut, Aarhus Universitetshospital), Tanja Lyth (jordemoder, Aarhus Universitetshospital), Dorthe V. Søndergaard (lægese-kretær, Regionshospitalet Horsens), Helle Maibritt Jørgensen (telefonist, Aarhus Universitetshospital), Britta Ørnfelt Lund (afdelingslæge Regionshospitalet Horsens), Peter Hansen (fuldmægtig, Regionshuset Viborg), Rose-Marie Mollerup (psykolog, Risskov), Kirsten Hansen (sygeplejerske, Aarhus Universitetshospital), Ole Echers (konsulent, Re-gional Udvikling), Therese Simonsen Straarup (1. reservelæge, Hospitalsenhed Midt).

 

Afbud til mødet

Ole Thomsen (koncerndirektør), Poul Michaelsen (hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Vest), Hanne Sveistrup Demant (sygeplejefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens), Winnie Winther Berdin (faglig sekretær, FOA Horsens), Heidi Glud Christensen (SOSU, FOA), Christina Thisted-Høeg (radiograf, RAR).   

 

Øvrige deltagere

Dorthe Klith, kontorchef, Sundhedsplanlægning (pkt. 5)

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-5-18

2. Godkendelse af dagsorden og referat (kl. 12.00-12.05 - 5 min)

Resume

Dagsordenen og referat af RMU-mødet 4. februar 2019 godkendes.

Det indstilles,

at dagsordenen godkendes, og
 
at referat af RMU-mødet 4. februar 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Dagsordenen godkendes, og referat af det ordinære RMU-mødet 4. februar 2019 godkendes. Referat af RMU-mødet 4. februar er vedlagt som bilag.

Beslutning

Dagsordenen og referat af det ordinære RMU-møde 4. februar 2019 blev godkendt.

 

Der blev fra medarbejderside fremsat ønske om at drøfte logning i EPJ, herunder omfan-get af opfølgningen. Det blev aftalt at tage det op på næste RMU-møde.

(o)

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-5-18

3. Konstituering af nyt RMU, godkendelse af forretningsorden og dialog om det kommende samarbejde (kl. 12.05-12.50 - 45 min)

Resume

Det nyvalgte RMU skal konstitueres på mødet, og i den forbindelse skal der vedtages en forretningsorden. Der vil blive lagt op til en drøftelse af RMU’s opgaver, indsatsområder og arbejdsform de kommende år. Der indledes med en præsentationsrunde.

Det indstilles,

at RMU konstituerer sig og vedtager en forretningsorden,

 

at RMU drøfter hvilke emner og indsatsområder, det er væsentligt at fokusere på i den kommende tid samt ønsker til udvalgets samarbejde og arbejdsform, og

 

at RMU på døgnseminaret i juni følger op på drøftelsen på dagens møde samt den proces der er gennemført med direktionen og formandskabet om godt samarbejde i MEDsystemet.

Sagsfremstilling

Punktet indledes med en kort præsentationsrunde.

 

Det nyvalgte RMU skal konstitueres på mødet, og i den forbindelse skal der vedtages en forretningsorden. Der vedlægges udkast til forretningsorden, som er udformet med afsæt i den hidtidige forretningsorden. Der er lavet en række konsekvensrettelser som følge af, at vi er overgået til dagsordensmodulet Prepare, og der ikke længere er Center-MEDudvalg.

 

Derudover vedlægges en oversigt over RMU-medlemmer og suppleanter, en opgaveoversigt samt mødeplan for 2019.

 

Der lægges op til en drøftelse af, hvilke emner og indsatsområder, der er væsentlige at fokusere på i den kommende tid samt ønsker til samarbejdet/arbejdsformen i den kommende periode. RMU's formelle opgaver i henhold til MEDaftalens §18 fremgår af den vedlagte opgaveoversigt. Opgaveoversigten vil blive tilrettet på baggrund af drøftelsen på dagens møde, og den vil løbende blive opdateret på MED-hjemmesiden og fungere som "årshjul".

 

Der lægges endvidere op til, at der på døgnseminaret i juni følges op på drøftelsen om prioriteringer og arbejdsform samt den proces, der er gennemført med direktionen og formandskabet om godt samarbejde i MEDsystemet.

 

MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland og andet relevant materiale kan findes på MED-hjemmesiden: http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/

Beslutning

RMU konstituerede sig med regionsdirektør Pernille Blach Hansen som formand og Anja Laursen som 1. næstformand og Jette Ohlsen som 2. næstformand.

 

Der var fra medarbejderside ønske om at ændre § 2 i forretningsordenen, så der kom-mer til at stå, at RMU's medarbejderside kan etablere et kontaktudvalg. I øjeblikket er der ikke behov for et kontaktudvalg, men medarbejdersiden vil gerne beholde mulighe-den. Der var enighed om at indføje denne ændring.     

 

Det blev fra medarbejderside bemærket, at RMU måske burde vende blikket indad i for-hold til § 8 om MED-uddannelsen og drøfte, hvilken rolle RMU skal spille. Det kan vendes på døgnseminaret i forbindelse med drøftelsen af samarbejdet i MED.

 

Forretningsordenen blev herefter vedtaget.  

 

Jakob Olesen præsenterede kort RMU's opgaver og funktioner.

 

De slides, som blev anvendt i forbindelse med præsentationen, er vedlagt som bilag.

 

Som det øverste samarbejdsudvalg har RMU nogle "skal" og "kan" opgaver, jf. den ved-lagte opgaveoversigt. De emner, som RMU skal drøfte, er, hvilke indsatsområder og em-ner RMU ønsker at prioritere, økonomi, budget og regnskab samt årlig status på ar-bejdsmiljøområdet. Derudover er der nogle obligatoriske emner, som RMU tidligere har forholdt sig til, og som der er udformet politikker/procedurer omkring, fx vedr. opfølg-ning på sygefravær og arbejdsbetinget stress.   

 

De emner, som det tidligere RMU har aftalt at drøfte, er en årlig status vedrørende Det Sociale Kapitel, emner omkring transformation af sundhedsvæsenet og en årlig oriente-ring om status vedrørende indførsel af sporbarhed/lokalisering af medarbejdere.

 

De særlige forpligtigelser vedr. økonomi/budget/besparelser/omlægninger/udbud, ny eller væsentligt ændret teknologi, arbejdsmiljø/arbejdsmiljøloven og forhold, som går på tværs af HMU områder, er beskrevet i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale.

 

MED-udvalg har selv stor indflydelse på, hvilke roller de skal spille, hvad der skal priori-teres mest, og hvordan de vil arbejde. Hvad man vælger at sætte på dagsordenen, og hvilken arbejdsform der praktiseres, får stor betydning for om udvalget mest kommer til at agere kontrollerende, retningsskabende, informerende eller strategisk/udviklende.      

 

Der fulgte herefter en drøftelse ved bordene af, hvilke emner og indsatsområder det er væsentligt at fokusere på i den kommende tid samt ønsker til udvalgets samarbejde og arbejdsform.           

 

Opsummering af bemærkninger fra mødedeltagerne:

 

Bord 1:

 

• Vi skal være realistiske omkring vilkår og forventninger for vores arbejde. Vi vil gerne tale om at være en god arbejdsplads. Hvad er særligt kendetegnende for os?

 

• Vigtigt med fokus på, at vi er en hel og fælles arbejdsplads, og at vi har et hel-hedsperspektiv. Ingen konkurrence afdelinger og enheder imellem.  

 

• Region Midtjyllands værdier skal holde i praksis - og hele vejen igennem organi-sationen.

 

• Hvordan kan vi lære mere af hinanden, herunder mere om de gode historier?

 

• Det dårlige skal håndteres, så det gode kan få plads.  

 

Bord 2:

 

• Hvordan kan vi bruge arbejdsmiljødrøftelsen til at tale om fastholdelse og under-støtte rekruttering/fastholdelse?

 

• Kommunerne opruster i øjeblikket – hvilke tiltag skal vi lave for at kunne fastholde medarbejdere?

 

• Debat i små fora giver en bedre mulighed for at komme til orde.

 

Bord 3:

 

• Vi skal tale mere om arbejdsmiljø og tænke emnet bredt ind i forhold til dagsor-denspunkter.  

 

• Genkendelighed er vigtigt i forhold til værdier og gode historier. Det handler meget om kultur.

 

• Vi skal være glade, hvis vi "kun" stjæler personale fra hinanden.

 

• Arbejdsformen med gruppedrøftelser er fin.

 

Gruppe 4:

 

• Arbejdsformen med drøftelse ved bordene er god. Temadrøftelser er fine, men de må ikke fylde for meget.

 

• Vi skal tænke i sammenhæng, og hvad der er fælles mellem RMU, HMU og LMU.

 

• Den gode arbejdsplads som tema.

 

 

Gruppe 5:

 

• Vi drøftede rekruttering og fastholdelse, inklusiv midler/redskaber til fastholdelse, trivsel, normering, erfarne kontra nyuddannede samt omdømme. Hvornår taler vi vilkår og løn, og hvornår taler vi kvalitet?

 

• Vi bør sætte ord på holdningen til den gode arbejdsplads, og hvad vi forstår her-ved.

 

• Vi har allerede nu en god mødeform med gode drøftelser. Dagsordnerne skal væ-re kendetegnet ved mindre information og mere dialog.

 

• Fusioner, sammenlægninger og forandringer hører formentligt aldrig op. Der er stor værdi i at få talt om kultur i den forbindelse.

 

• Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har påpeget udfordringer med efterle-velse af rammeaftalens § 7, stk. 2, hvor der står, at "informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt ….., så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller regionsrådets beslutninger.  

 

Der blev afslutningsvist oplyst, at oversigten over RMU-medarbejderrepræsentanter vil blive opdateret med de sidste suppleanter. Der er sket en enkelt udskiftning af en orga-nisationsrepræsentant med en AMIR. Det er denne gang lykkedes at få alle enheder re-præsenteret på medarbejderside, hvilket er meget tilfredsstillende.

 

Det blev endvidere bemærket, at der har været lidt uklarhed om, hvordan AMIR-valget foregår og nogle tidsmæssige udfordringer omkring at få afviklet valg og udpegninger til RMU inden fristerne og i god tid inden udvalgets første møde.

 

Det blev aftalt, at de fire AMIR'er i RMU kan bidrage med input til, hvordan det næste valg planlægges.

(o)    

 

MED håndbog 2018 – rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i regionerne – blev udleveret på mødet.

 

Konklusion

RMU konstituerede sig og vedtog en forretningsorden.

Input fra dagens drøftelse vil indgå som en del af grundlaget for RMU's drøftelser om godt samarbejde i MED-systemet på døgnseminaret i juni.  

 

 

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-5-18

4. Status og dialog vedrørende regeringens udspil til sundhedsreform (kl. 12.50-13.05 - 15 min)

Resume

Der vil blive givet en status omkring regeringens udspil til sundhedsreform, og der vil være mulighed for spørgsmål og dialog.

Det indstilles,

at RMU orienteres og drøfter status vedrørende regeringens udspil til sundhedsreform.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive orienteret om seneste nyt om regeringens udspil til sundhedsreform, og der vil være mulighed for spørgsmål og dialog om status og forventninger til den videre proces.

Beslutning

Pernille Blach Hansen præsenterede kort regeringen sundhedsudspil. Hvis der er et flertal for udspillet på den anden side af folketingsvalget vil det ændre på organiseringen af sundhedsvæsenet.  

 

I reformudspillet står der, at medarbejdere på hospitaler og andre regionale sundhedsin-stitutioner ifølge virksomhedsoverdragelseslovens regler vil overgå til de nye sundheds-forvaltninger. Ansatte på sociale tilbud og specialundervisningsområdet vil også blive omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. På de øvrige ikke-sundhedsrelaterede om-råder vil der ske administrative tilpasninger som en del af implementeringen af reformen. Det betyder, at en mindre gruppe af de administrative medarbejdere ikke vil blive overført til den nye struktur. Det skønnes på landsplan, at der vil være op mod 800 ad-ministrative medarbejdere, som blive berørt af opgaveflytning og opgavebortfald. I re-formudspillet står der desuden, at der vil være løbende tilpasning af administrationen i årene fremover.   

 

Det blev fra medarbejderside bemærket, at formuleringen omkring virksomhedsoverdra-gelse er lavet, så det nye arbejdssted ikke bindes så meget op. Organisationerne vil kæmpe for, at det skal være mere forpligtende.

 

Pernille Blach Hansen understregede afslutningsvist, at der alene er tale om et udspil, som naturligt nok skaber usikkerhed og utryghed. Indtil videre må vi holde fast i, at be-slutningen endnu ikke er truffet. Efter folketingsvalget ved vi, om det bliver til noget eller ej. Hvis udspillet bliver en realitet, må vi alle gøre vores allerbedste for at sikre en så god overgang som muligt.      

 

Konklusion

RMU drøftede status vedrørende regeringens udspil til sundhedsreform. Emnet vil blive taget op igen senere.  

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-34-19

5. Proces for udarbejdelse af ny fødeplan for Region Midtjylland (kl. 13.05-13.25 - 20 min)

Resume

Den gældende fødeplan for Region Midtjylland blev godkendt af regionsrådet i 2012. Regionsrådet har på møde 27. februar 2019 godkendt forslag til rammer og proces for udarbejdelsen af en ny plan for driften og udviklingen af svangreomsorgen i Midtjylland.

Det indstilles,

at orienteringen om proces og rammer for udarbejdelse af ny fødeplan for Region Midtjylland tages til efterretning og

 

at RMU kan komme med input/bemærkninger til det videre arbejde med planen.

Sagsfremstilling

Den gældende fødeplan for Region Midtjylland blev vedtaget af regionsrådet i 2012. Der vurderes at være behov for udarbejdelse af en ny plan for driften og udviklingen af den samlede indsats, der knytter sig til svangreomsorgen i Region Midtjylland. Betegnelsen “svangreomsorg” anvendes som et samlet begreb for sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Regionsrådet vedtog således på sit møde 27. februar 2019 et forslag til proces og rammer for udarbejdelsen af en ny fødeplan.

 

Fødeplanen er en strategi, der udstikker rammer og retning for driften og udviklingen af svangreomsorgen i Midtjylland, og som dermed kan være retningsgivende for prioriteringen af muligheder og håndteringen af udfordringer. Samtidig er det et dokument, der giver overblik over de gældende tilbud hos almen praksis, i kommunerne og på hospitalerne samt organiseringen af det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde, der udgør en grundsten i den samlede indsats omkring graviditet, fødsel og barsel.

 

Baggrunden for udarbejdelsen af en ny fødeplan er blandt andet, at der er nye anbefalinger for svangreomsorgen på vej fra Sundhedsstyrelsen. Ud over disse nationale faglige krav udgør Region Midtjyllands målbillede for sundhedsområdet samt regionsrådets politiske sigtelinjer nogle vigtige pejlemærker i forhold til fødeplanens indhold og retning. Regionsrådet godkendte på møde den 28. november 2018 en plan for udarbejdelsen af en ny sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland. I arbejdet med en ny fødeplan vil der løbende være behov for at tage højde for eventuelle ændrede præmisser mv. for udarbejdelsen af fødeplanen. Svangreomsorgen baserer sig på et tæt tværsektorielt samarbejde, hvorfor også den kommende sundhedsaftale kommer til at udgøre en vigtig del af fundamentet for samarbejdet på svangreområdet.

 

Fødeplanen udarbejdes desuden med udgangspunkt i, at der i Region Midtjylland er fødesteder ved Hospitalsenhed Midt (Viborg), Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest (Herning og Holstebro frem til tidspunktet for ibrugtagningen af hospitalet i Gødstrup, hvor fødslerne samles dér).

 

Tilrettelæggelse af processen

Processen vedrørende udarbejdelse af en ny fødeplan kommer til at følge en "tragtmodel", der således nu er indledt med en politisk rammesætning. Sammen med godkendelsen af Administrationens forslag til procesplan har regionsrådet vedtaget, at der i den videre proces skabes et overblik over fremtidige kapacitetsudfordringer i regionen, hjemmefødsler, fødeklinikker i andre regioner, status for fødselsforberedelse mv. samt at der indtænkes en borgerinddragende proces.

 

På baggrund af dette vil der blive tilrettelagt en inddragende proces for forskellige interessenter og nøgleaktører, hvorved synspunkter og input fra borgere/brugere, fagpersoner, politikere m.fl. kan inddrages i den videre konkretisering af en samlet fødeplan.

 

Konkretiseringen i form af udarbejdelsen af selve fødeplanen tænkes at foregå i regi af det regionale fødeplanudvalg, der er sammensat af blandt andet ledere og fagpersoner fra den kommunale sundhedspleje og fra regionens fødesteder samt repræsentanter fra almen praksis. Undervejs i arbejdet gøres der status og indsamles input fra forskellige fora på såvel politisk som administrativt niveau.

 

Den godkendte procesplan er vedlagt. Heri beskrives dels baggrund og formål for en ny fødeplan, dels forslaget til, hvordan processen kan tilrettelægges. Notatet skitserer desuden det grundlag, som en ny fødeplan forventes at basere sig på.

Beslutning

Dorthe Klith, kontorchef, Sundhedsplanlægning, orienterede kort om processen for udar-bejdelse af ny fødeplan for Region Midtjylland. Hun understregede indledningsvist, at processen endnu ikke er nagelfast, så der er stor lydhørhed for eventuelle bemærknin-ger.

 

Fødeplanen skal udstikke rammer og retning for driften og udviklingen af svangreområ-det i Midtjylland. Der kommer mange nye børn i de kommende år. Det udfordrer os på geografien, hvilket en fødeplan skal kunne håndtere. Sundhedsstyrelsen er desuden på vej med nye anbefalinger for svangreomsorgen.

 

Udarbejdelsen af selve fødeplanen er forankret i det regionale fødeplansudvalg, som er bredt sammensat af bl.a. ledere og fagpersoner fra den kommunale sundhedspleje, regi-onens fødesteder samt almen praksis. Det er meget væsentligt med et godt samarbejde med kommuner og praktiserende læger, da svangreomsorgen baserer sig på et tæt tværsektorielt samarbejde. Bliver der brug for nye samarbejdsaftaler eller opgaveflyt-ning, er det aftalt, at det flyttes over i Sundhedsaftalen.

I forhold til processen arbejdes der med en "tragtmodel", hvor man i øjeblikket indsamler data og afdækker de nuværende tilbud. Vi er interesseret i at få afdækket, hvilke ønsker og behov de kommende familier har til os. Det overordnede mål er gennem en række møder at få input fra familier, gravide og fagfolk. Andre interesserede kan også deltage i møderne, som er ved at blive planlagt. Det er endnu ikke fastlagt, om det skal være samme program alle fem steder (klyngebaseret). Nogle af de temaer, som allerede er i spil er kvalitet, sammenhæng, mestring og civilsamfundets roller.

 

 

Opsummering af bemærkninger fra mødedeltagerne:

 

• Hvem sidder i Fødeplansudvalget – er der menige medarbejdere med eller er det udelukkende ledere? Det er bredt sammensat af bl.a. ledende sundhedsplejersker, overlæger, oversygeplejersker, chefjordemødre, hospitalsledelsesrepræsentanter, praktiserende læger mv.

 

• Både Fødeplansudvalget og klyngerne opfordres til at tage almindelige medarbej-dere med ind i arbejdet, hvilket kan give rigtig god mening.  

 

• Kan det foldes mere ud, hvad der tænkes på omkring civilsamfundet? Det handler om, hvordan vi kan understøtte, at vi som borgere kan klare mere selv. Kan vi fo-restille os, at vi som borgere kan hjælpe hinanden mere - fx Mødrehjælpen.  

 

• Vi bør i den forbindelse være opmærksomme på, at der arbejdes med at inddrage sundhedsplejerskerne i dette arbejde, som arbejder fagligt/evidensbaseret med familiedannelse og herunder også at skabe rum, ro og rammer til familiedannelse.

 

• Inviterer I til de omtalte møder, eller skal man selv holde sig orienteret? Det er ikke muligt at svare på nu. Vi er først ved at gå i gang med planlægningen af de første møder, men spørgsmålet vil blive taget med tilbage til planlægningsgruppen.   

 

• Det er oplagt at inddrage en forening som Forældre og Fødsel som samarbejds-partner.  

 

Konklusion

RMU tog orienteringen om proces og rammer for udarbejdelse af ny fødeplan til efterret-ning. De input/bemærkninger som fremkom vil indgå i det videre arbejde med planen.   

(o)

 

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-12-16

6. Drøftelse af forslag til temaer til møde med forretningsudvalget 21. maj 2019 (kl. 13.25-13.40 - 15 min)

Resume

Forslag til temaer på mødet med forretningsudvalget 21. maj 2019 drøftes og prioriteres.  

Det indstilles,

at RMU drøfter og prioriterer, hvilke temaer som ønskes drøftet med forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Forslag til temaer på det kommende møde med forretningsudvalget 29. maj 2019 drøftes og prioriteres.

 

Mulige temaer kunne være:

 

 • input vedrørende økonomi og budget ("obligatorisk" i henhold til budgetproces)
 • eventuel drøftelse af en sundhedsreforms betydning for medarbejderne i Region Midtjylland
 • de politiske sigtelinjer - fx sigtelinje 7 om at være en arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde
 • de politisk formulerede grundprincipper for borgerinddragelse i Region Midtjylland

 

 

Beslutning

Pernille Blach Hansen tilkendegav, at hun forestiller sig, at RMU og forretningsudvalget kan drøfte 3-4 temaer på deres møde den 22. maj. Hun vil spørge regionsrådsformand Anders Kühnau, om forretningsudvalget har input til temaer. I forhold til formen håber hun, at den kan blive involverende med gruppedrøftelser og ser gerne, at en medarbej-derrepræsentant kan sige lidt indledningsvist til hvert tema efterfulgt af dialog ved bor-dene.

 

Der blev givet udtryk for opbakning til disse ideer fra medarbejderside. De havde på de-res formøde talt om følgende konkrete temaer: økonomi og budget, rekrutte-ring/fastholdelse og arbejdsmiljø. Sporet om arbejdsmiljø skal ikke være den brede palet, men snarere fokus på, hvad man tænker om arbejdsmiljø, og hvordan vi sikrer, at vi som region passer på hinanden.

Pernille Blach Hansen var enig i, at økonomi og budget bør været et tema. Rekrutte-ring/fastholdelse og arbejdsmiljø kan enten være et fælles tema eller to selvstændige temaer. Hun opfordrede afslutningsvist til, at mødedeltagerne kontakter RMU-formandskabet, hvis de efterfølgende kommer i tanke om yderligere input til mødet.   

 

Konklusion

Det blev besluttet, at RMU-formandskabet skal stå for den videre udformning af dagsor-denen og tilrettelæggelse af mødet med afsæt i de forslag, som fremkom under drøftel-sen.  

 

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-71-8-18

7. Ny regional bæredygtighedsstrategi (kl. 13.40-13.45 - 5 min)

Resume

Region Midtjylland skal i 2019 revidere sin Agenda 21 strategi. I revisionen ønskes fokus på reduktion af klimapåvirkning fra regionens egen drift i en ny ambitiøs regional bæredygtighedsstrategi. Der planlægges en workshop den 8. maj om den nye strategi, og der lægges op til at udpege tre medarbejderrepræsentanter til at deltage. Der vil senere i processen blive mulighed for kommentering og drøftelse af udkast til den nye strategi, ligesom RMU vil blive inddraget i arbejdet med implementering af den nye strategi.

Det indstilles,

at RMU tager orientering om ny strategi til efterretning og

 

at der udpeges tre medarbejderrepræsentanter, som inviteres til at deltage i en workshop den 8. maj om den nye strategi.

Sagsfremstilling

I henhold til Planloven skal Region Midtjylland i 2019 revidere sin Agenda 21 strategi (minimum gældende fra 2020 til 2024). Der ønskes i revisionen fokus på reduktion af klimapåvirkning fra regionens egen drift i en ny ambitiøs regional bæredygtighedsstrategi, foreløbigt inden for overskrifterne energi, ressourcer og mobilitet. Hvis Region Midtjylland skal reducere sit klimaaftryk er der behov for en fælles indsats, der samler hele koncernen om konkrete målsætninger.

 

Regionsrådet har bl.a. efterspurgt en undersøgelse af mulighederne for 1) at Region Midtjylland bliver KlimaRegion (i regi af Danmarks Naturfredningsforening), 2) bæredygtige hospitaler og 3) udvikling af regionale klima-/ressourceregnskaber for at understøtte en bæredygtig omstilling jf. FN's verdensmål.

 

Det midlertidige udvalg vedrørende klima, bæredygtighed og ressourcer ønsker at engagere sig i og følge udviklingen af en ny bæredygtighedsstrategi, som bliver den røde tråd i udvalgets arbejde og anbefalinger i 2019.

 

Strategien forventes behandlet i regionsrådet den 18. december 2019.

 

Der er allerede relevante projekter i gang i koncernen, bl.a. i forhold til bæredygtige hospitaler, hvor Aarhus Universitetshospital både arbejder med et materialestrømsprojekt og en ny affaldsstrategi, og på Regionshospitalet Randers hvor der i samarbejde med Regional Udvikling arbejdes med miljøcertificering af hospitalet. Regionens innovationsdag 2018 har generelt affødt interesse for og henvendelser om bæredygtige tiltag på de øvrige hospitalsenheder.

 

Der planlægges en workshop den 8. maj om den nye strategi, hvor der skal arbejdes med potentialer, prioritering og målsætninger inden for temaerne

 • Vision
 • Energi
 • Materiale ressourcer
 • Transport og mobilitet

 

RMU inviteres derfor til at udpege tre medarbejderrepræsentanter til deltagelse.

 

Der vil efterfølgende blive mulighed for kommentering og drøftelse af udkast til den nye strategi. Ligesom RMU senere vil blive inddraget i arbejdet med implementering af den nye strategi.

 

Den hidtidige strategi kan ses på hjemmesiden: https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncernoekonomi/byggeriejendomme/energi-og-miljo/agenda21_2016_2019.pdf

Beslutning

Pernille Blach Hansen orienterede kort om, at Region Midtjylland skal revidere sin Agenda 21 strategi i 2019, og at der i den forbindelse planlægges en workshop den 8. maj om den nye strategi, hvor RMU er inviteret til at udpege tre medarbejderrepræsentanter til at deltage.

 

Nethe Lunden, Kirsten Hansen og Helle Larson blev udpeget til at deltage i workshoppen. Ingen af dem har dog mulighed for at deltage på den planlagte dato 8. maj.

 

Kim Kofod Hansen undersøger, om mødedatoen kan flyttes, og hvis det ikke er muligt, hvordan de tre medarbejderrepræsentanter i stedet kan involveres.

(o)   

 

Konklusion

RMU tog orientering om den ny strategi til efterretning og udpegede tre medarbejderre-præsentanter til at deltage i workshoppen.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-5-18

8. Drøftelse af planlægning af RMU's døgnseminar 6.-7. juni 2019 (kl. 13.45-14.00 - 15 min)

Resume

Forslag til temaer på RMU's døgnseminar 6.-7. juni 2019 drøftes.

Det indstilles,

at forslag til temaer på døgnseminaret drøftes.

Sagsfremstilling

Der planlægges afviklet ordinært RMU-møde torsdag den 6. juni og temadrøftelser fredag den 7. juni 2019. HMU-formandskaberne og én arbejdsmiljørepræsentant fra hvert HMU inviteres som tidligere til at deltage i temadrøftelserne om fredagen.

 

Der er foreløbigt følgende forslag til temadrøftelser om fredagen:

 

 • Godt samarbejde i RMU og det øvrige MED-system (input fra Søren Viemose)
 • Oplæg og debat om arbejdsmiljø med afsæt i arbejdsmiljøredegørelsen

 

Der lægges op til, at formandskabet i RMU og Koncern HR får ansvar for den praktiske planlægning af døgnseminaret.

 

Døgnseminaret afvikles på Golf Hotel Viborg, Hans Tausens Allé 2, 8800 Viborg.  

Beslutning

Pernille Blach Hansen orienterede om, at der lægges op til ordinært RMU-møde den 1. dag og temadrøftelser den 2. dag. Formandskabet har foreløbigt talt om, at den proces, der er startet op med facilitator Søren Viemose omkring godt samarbejde i RMU og det øvrige MED-system, er oplagt at bringe ind i temadrøftelserne.   

 

Opsummering af bemærkninger fra mødedeltagerne:

 

• Der bliver lavet et stort arbejde i forhold til arbejdsmiljøredegørelsen. Kan vi lave en anderledes præsentation - fx sætte fokus på enkelte temaer fremfor at præ-sentere mange statistikker? Kan vi gøre arbejdsmiljødrøftelsen mere nærværende og mere fremadskuende?

 

• Hvor kan MED og RMU spille en rolle og fx bidrage til et godt arbejdsmiljø?

 

• Ditte Hughes bemærkede, at redegørelsen bliver gjort kortere i år. Det bliver en anden redegørelse, og ikke blot statistikker. Vi plejer at drøfte det kommende års fokusområder. Det er en opgave vi har som RMU, men formen kan fint ændres.

 

• Pernille Blach Hansen sagde afslutningsvist, at det er vigtigt for hende, at vi prio-riterer seminaret, får talt sammen på kryds og tværs og begrænser envejskom-munikationen. Hun opfordrede til at melde ind til formandskabet, hvis mødedelta-gerne efterfølgende kommer i tanke om gode temaer til seminaret.

 

Konklusion

RMU-formandskabet vil i samarbejde med Søren Viemose og Koncern HR stå for det vi-dere arbejde med tilrettelæggelse af seminaret, med afsæt i de input de har fået.    

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-77-31-19

9. Arbejdsmiljøkonference 2019: Digitaliseringens betydning for et bæredygtigt arbejdsmiljø – er vi parate til fremtidens sundhedsvæsen? (kl. 14.00-14.20 – 5 min + 15 min pause)

Resume

Region Midtjyllands Arbejdsmiljøkonference afholdes den 31. oktober 2019. Titlen på konferencen er: "Digitaliseringens betydning for et bæredygtigt arbejdsmiljø – er vi parate til fremtidens sundhedsvæsen?"

 

Konferencens form veksler mellem oplæg i plenum, fortællinger fra HMU-områderne samt parallelsessioner. Deltagerne på konferencen er medlemmer af RMU, HMU og arbejdsmiljøgrupperne.

Det indstilles,

at RMU tager orientering om tema for Arbejdsmiljøkonference 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Titlen på Region Midtjyllands Arbejdsmiljøkonference, der afholdes den 31. oktober 2019 i Herning, er: "Digitaliseringens betydning for et bæredygtigt arbejdsmiljø – er vi parate til fremtidens sundhedsvæsen?"

 

Vi er på vej ind i en fremtid med øget digitalisering, automatisering og indtog af nye teknologier. Når opgaverne og rammerne omkring os samtidig forandrer sig i form af nye behandlingsmetoder, nye bygninger og andre arbejdsgange, er arbejdsmiljøet under forandring. For at gøre os parate til den fremtid, skal arbejdsmiljøindsatsen have et forebyggende og bæredygtigt perspektiv.

 

I Region Midtjylland arbejder vi med bæredygtighed ud fra FN’s 17 verdensmål. Derfor handler bæredygtighed også om regionens ansatte. Vi skal stræbe efter bæredygtige og helhedsorienterede løsninger, hvor arbejdsgange lettes, og sikkerhed, sundhed og trivsel udvikles samtidig med, at den faglige stolthed plejes. Vi er optagede af at passe på både klodens og de menneskelige ressourcer.

 

Vi ved, at fælles mål og ansvar for arbejdsmiljøindsatsen er afgørende for at lykkes med et bæredygtigt sundhedsvæsen. Når vi samarbejder om at ændre og udvikle kerneopgaven, giver det bedre kvalitet for patienter og borgere samt mere motivation, mening og arbejdsglæde blandt de ansatte. Vi vil understøtte investeringer i et bæredygtigt arbejdsmiljø, fordi det giver gevinster i form af både sikkerhed, sundhed, trivsel, samt tid og økonomi.

 

På Region Midtjyllands Arbejdskonference 2019 vil medarbejdere og ledere blive præsenteret for redskaber, metoder og idéer til, hvordan de kan arbejde med de faktorer, der fremmer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så arbejdsmiljøindsatsen understøtter bæredygtige og langtidsholdbare løsninger.

 

Konferencens form veksler mellem oplæg i plenum, fortællinger fra HMU-områderne samt parallelsessioner. Disse lægger op til debat og videndeling samt giver inspiration til det videre arbejde. Deltagerne på konferencen er medlemmer af RMU, HMU og arbejdsmiljøgrupperne.

 

RMU v/ Kirsten Hansen og Ole Echers har været repræsenteret i planlægning af konferencen.

Beslutning

Ole Echers orienterede kort om, at Kirsten Hansen og han har indgået som medarbejder-repræsentanter i planlægningen af arbejdsmiljøkonference. I forbindelse med konferen-cen i 2018 fik vi som opdrag at blive så konkrete som mulige i 2019. Vi er landet et sted, hvor vi pt. har nogle overskrifter og nogle emner. Det er flot og værdsat, at det fortsat kan lade sig gøre at afvikle denne store og vigtige konference i disse sparetider.    

 

Konklusion

Orienteringen om temaet for Arbejdsmiljøkonference 2019 blev taget til efterretning.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-5-18

10. Status for økonomien i 2019 samt orientering om udviklingen i medicinudgifter (kl. 14.20-14.30 - 10 min)

Resume

Med vedtagelsen af budget 2019 blev der vedtaget besparelser og prioriteringer i både budget 2019 og budget 2020. Prioriteringerne og besparelserne er lavet for at håndtere de udfordringer, som Region Midtjylland ville stå over for i budget 2019 og budget 2020. Der er derfor, med de nuværende forudsætninger, balance i både budget 2019 og budget 2020.

 

Den første vurdering af økonomien i 2019 er, at der samlet forventes balance på sundhedsområdet. Hospitalerne er fortsat under et stort økonomisk pres, hvor Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers forventer merforbrug i 2019. På begge hospitaler er der beskrevet initiativer for at håndtere udfordringen. På medicinområdet forventes balance som følge af arbejdet med at dæmpe væksten i udgifterne. Der vil med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2019, der behandles af regionsrådet i maj, komme en opdateret vurdering af økonomien på sundhedsområdet.

 

Budgetprocessen for budget 2020, herunder den politiske budgetvejledning, blev behandlet af regionsrådet på mødet den 27. marts 2019. Med budget 2019 er der overordnet budgetlagt for 2020, og der er som udgangspunkt taget hånd om den udfordring, som Region Midtjylland ellers ville stå over for i budget 2020. Udgangspunktet for Region Midtjyllands budget 2020 er derfor, at der med de nuværende forudsætninger er balance. Af den politiske budgetvejledning fremgår også tidsplan for dialog og inddragelse af MED-systemet.

Det indstilles,

at orienteringen om den økonomiske status tages til efterretning, og

 

at orienteringen om status vedrørende budgetprocessen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på økonomien i 2019

Den første status på økonomien i 2019 er, at der forventes balance som følge af de prioriteringer og besparelser, der blev vedtaget i budget 2019. Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers kom ud af 2018 med merforbrug og forventer også at have økonomiske udfordringer i 2019. Herudover følges hospitalsmedicin tæt, da der på dette område har været vækst i udgifterne de seneste år.

 

På regionsrådsmødet i december 2018 blev der orienteret om de økonomiske udfordringer, som Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers står over for i budget 2019. Der blev ligeledes beskrevet mulige tiltag for arbejdet med at reducere udgifterne på de to hospitaler i 2019. I foråret 2019 bliver regionsrådet igen orienteret om, hvordan de to hospitaler arbejder med at håndtere udfordringerne. På regionsrådsmødet i april præsenteres sagen om Aarhus Universitetshospital og på mødet i maj præsenteres sagen om Regionshospitalet Randers.

 

Af sagen til regionsrådsmødet i april vil det fremgå, at udgiftspresset på Aarhus Universitetshospital fortsætter ind i 2019. Den seneste vurdering fra hospitalet viser, at Aarhus Universitetshospital på nuværende tidspunkt forventer et merforbrug på mellem 90 og 100 mio. kr. i 2019.

 

Ved uændret udgiftsniveau forventes en ubalance på ca. 350 mio. kr. på grund af store ubalancer i afdelingernes budgetter. Hovedårsagerne til udgiftspresset er mangelfuld realisering af sparekrav og konsekvenser af den nedsatte operationskapacitet. Hospitalet arbejder med en række tiltag i 2019 og 2020 som led i realiseringen af de nødvendige effektiviseringer og besparelser. Initiativerne får ikke fuld effekt i 2019, hvorfor Aarhus Universitetshospital arbejder med engangsbesparelser for at få merforbruget ned på mellem 90 til 100 mio. kr.

 

På regionsrådsmødet i december 2018 var forventningen, at Regionshospitalet Randers i 2019 står over for en udfordring på 26,7 mio. kr., hvoraf hospitalet havde anvist besparelser på 9,6 mio. kr., hvilket betyder en forventet ubalance på 17,1 mio. kr. De forhold, der udfordrer økonomien på Regionshospitalet Randers i 2019, er fortsat ubalance på afdelingerne, patologi og øgede udgifter til privathospitaler. Hertil kommer yderligere udgifter til implementering af Spar15-19.

 

De planlagte initiativer for at opnå balance på Regionshospitalet Randers er ikke i sig selv nok til at sikre budgetbalance på hospitalet i 2019, og der forventes derfor stadig udfordringer i 2019. På regionsrådsmødet den 29. maj 2019 præsenteres en sag om, hvilke udfordringer Regionshospitalet Randers står over for og hvilke initiativer, der iværksættes for at håndtere udfordringen.

 

I budget 2019 indgik både prioritering af midler til hospitalsmedicin samtidig med, at der i besparelserne på medicin er besparelser, der berører hospitalsmedicin. Den første vurdering i 2019 er, at der forventes balance i 2019. Der forventes en vækst i udgifterne til hospitalsmedicin på 55 mio. kr. fra 2018 til 2019. Her er tale om en mindre vækst end i 2018 og i flere af de foregående år. Forventningen om en mere begrænset vækst i udgifterne til hospitalsmedicin i 2019 skyldes, at Region Midtjylland effektivt har gennemført en hurtig implementering af billigere biosimilære lægemidler. Disse erstatter således flere eksisterende og noget dyrere biologiske lægemidler. Derudover vil de konkrete besparelser på medicin, som indgik i budgetforliget, også medvirke til at afdæmpe væksten i 2019.

 

Med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2019, der behandles af regionsrådet i maj, vil der komme en ny vurdering af økonomien i 2019 for alle bevillingsområder.

 

Status på budgetproces for budget 2020 

Budgetlægningen og udarbejdelsen af budget 2020 er nu begyndt med regionsrådets behandling af den politiske budgetvejledning. Med prioriteringerne og besparelserne i budget 2019 er der skabt grundlag for balance i budget 2020. Det betyder, at der overordnet er budgetlagt for budget 2020, og at der i den forbindelse som udgangspunkt er taget hånd om den udfordring som Region Midtjylland ellers ville stå over for i budget 2020. Udgangspunktet for budget 2020 er derfor, at der med de nuværende forudsætninger er balance i budgettet.

 

En af usikkerhederne i forhold til budget 2020 er resultatet af årets økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner, der forventes klar i starten af juni 2019. Aftalen kan dog blive rykket som følge af folketingsvalg.

 

Økonomiaftalen afspejler ofte opdrift i økonomien på bestemte områder. Noget af det, der har medvirket til realvæksten i økonomiaftalerne de seneste år, er udgifterne til hospitalsmedicin. Også fremover forventes der øgede udgifter til hospitalsmedicin, men det er uvist om årets aftale vil afspejle udviklingen i udgifterne. Ud over hospitalsmedicin ses der på mange andre parametre og områder med udgiftsudvikling, når økonomiaftalen skal forhandles.

 

I Region Midtjylland forventes der i 2020 en realvækst på 0,5 pct., svarende til 100 mio. kr. for regionen. Dette skøn er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed og en væsentlig forudsætning er, at anlægsrammen fastholdes uden reduktion. Realvæksten i 2018 var på omkring 0,5 pct., mens realvæksten i 2019 var på omkring 1,0 pct.

 

Den politiske budgetvejledning inkl. plan for budgetprocessen blev behandlet på regionsrådsmødet den 27. marts 2019 (vedlagt). Som der blev orienteret om på RMU-mødet den 4. februar 2019, bliver der mulighed for supplerende høringssvar fra RMU på baggrund af høringssvarene fra HMU til 2. behandlingen af budgettet.

 

Af den politiske budgetvejledning fremgår det, at regionsrådet efter fristen for supplerende høringssvar fra RMU, skal have en gennemgang af høringssvarene forud for de bilaterale drøftelser mellem regionsrådsformanden og gruppeformændene. Der vil dermed blive yderligere fokus på høringssvarene inden budgetforligsdrøftelserne.

 

Tidsplanen for dialog og inddragelse af MED-systemet fremgår af den politiske budgetvejledning og er gengivet nedenfor. 

  

Dato

Aktivitet

4. februar

Møde i RMU

 • Økonomi – Regnskab for 2018 og budgetlægningen 2020
 • Proces vedr. medarbejderinddragelse i forbindelse med budget 2020

4. april

Møde i RMU. Orientering om status vedrørende budgetproces/økonomiforhandlinger.

21. maj

Fællesmøde mellem forretningsudvalget og RMU - bl.a. med en drøftelse af økonomien

22. maj

Budgetseminar – RMU næstformænd inviteres til at deltage

6.-7. juni

RMU-døgnseminar - orientering om status vedrørende budgetproces og økonomiforhandlinger

1. august

Frist for eventuel udtalelse/bemærkninger vedrørende budget 2020 fra RMU-medarbejdersiden til forretningsudvalget og regionsrådet forud for 1. behandling af budget 2020. Der vil være tale om overordnede udtalelser/bemærkninger, mens der forud for budgetforligsdrøftelserne fremsendes høringssvar, der forholder sig til det konkrete budgetudkast

8. og 16. august

Forslag til budget 2020 (budgetnotat, der er materiale til regionsrådets 1. behandling) og administrationens forslag til prioriteringer og besparelser fremsendes til ledelsesområderne med henblik på drøftelse i HovedMED-udvalgene og eventuel afgivelse af høringssvar

2. september kl. 12.00

Frist for høringssvar fra HMU til 2. behandlingen + høringssvar fra evt. øvrige høringsparter

4. september kl. 12.00

Frist for supplerende høringssvar fra RMU/RMU-formandsskabet efter de har haft lejlighed til at se høringssvar fra HMU

12. september

RMU drøfter forberedelsen af dialogen med forretningsudvalget 22. oktober

22. oktober

RMU afholder fællesmøde med forretningsudvalget om blandt andet det vedtagne budget 2020

 

RMU hører igen om økonomien ved fællesmødet mellem forretningsudvalget og RMU den 21. maj 2019.

Beslutning

Pernille Blach Hansen oplyste, at punktet ville blive indledt med en status på den alvorlige økonomiske situation på Aarhus Universitetshospital.

 

Den økonomiske situation på Aarhus Universitetshospital

 

Poul Blaabjerg redegjorde for den økonomiske situation.

 

De slides, som blev anvendt i forbindelse med præsentationen, er vedlagt som bilag.

 

Aarhus Universitetshospital har som en forudsætning for kvalitetsfondsbyggeriet skullet spare 8 pct. på budgettet, hvilket beløber sig til ca. 500 mio. kr. Hospitalets samlede budget er 7.1 mia. Den sparerunde, der blev igangsat i 2018, kunne ikke realiseres og endte med et samlet underskud på 45 mio. 2018 var et særligt år, idet der blev flyttet omkring 700 arbejdspladser.

 

Hospitalsledelsen kan se, efter de første 2 måneder i 2019, at økonomien overordnet set er forværret på trods af sparekravene sidste år. Aarhus Universitetshospital er i gang med at bygge kapacitet op efter flytningen. Hospitalet har nogle rekrutteringsvanske-ligheder og nogle indkøringsvanskeligheder i det nye byggeri, som dog er ved at være stabiliseret. Det er fortsat nyt for rigtig mange at være i de nye hospitalsbygninger i Skejby.  

 

Afdelingernes fælles opgave i 2019 er at finde 305 mio. Det er ikke nye sparekrav – ikke nye budgetreduktioner, men budgettet skal i balance, og alle skal bidrage. Alle afdelinger får derfor reviderede styringsmål fra 2019, og alle afdelinger skal udarbejde handleplaner for, hvordan de vil realisere de nye måltal i 2019. Afdelingerne bliver bedt om at udarbejde handleplaner, der omfatter alle opgaver, funktioner og områder. Herunder også specialiserede funktioner, hvis der kan anvises en nettobesparelse. Fristen for afle-vering af handleplaner er 30. april. Afdelingsledelserne og HMU fik 2. april samme infor-mation, som RMU har fået i dag.   

 

Opsummering af bemærkninger/hovedbudskaber fra dialogen:

 

• Det er en rigtig vanskelig situation. Er det overhovedet realistisk at finde 305 mio. kr. i en situation, hvor man mangler personale? Grunden til, at der er basis for at tro på, at vi kan nå i hus med besparelserne, er, at afdelingsledelserne har været bekendt med situationen siden 2018.  

 

• Hvad med den billigere medicin, vil det have en positiv påvirkning for hospitalet? Det forventes ikke, at medicinudgifterne samlet set falder. Medicinudgifterne sti-ger bare langsommere.

 

• Det er et virkelig dårligt tidspunkt – også fordi vi står midt i en valgperiode og et reformudspil. Det vil blive brugt i drøftelsen. Kan I sætte mere fokus på problem-stillinger omkring arbejdsmiljø og rekruttering? Arbejdsmiljøet og rekrutte-ring/fastholdelse er et tema nu og fremover. Vi skal virkelig arbejde med at have et godt brand/omdømme som en spændende arbejdsplads. Arbejdsmiljøet er un-der pres.

 

• Hvordan er vi endt i denne situation? Vi har været igennem den ene besparelse efter den anden. Det særlige for Aarhus Universitetshospitals vedkommende er, at vi skulle bespare 8 pct. ikke blot på det nye budget, men også på budgettet til aktiviteter i det gamle byggeri. Det er meget bekymrende, hvorvidt der kan hen-tes 300 mio. kr. med udgangen af 2019, når man tænke på opsigelsesvarsler, opsigelsesgodtgørelser osv. Hvad sker der, hvis besparelserne ikke kommer i mål?

 

• Der er brugt mere end kvalitetsfondsmidlerne til byggeriet  – sidste år 150 mio. kr. fra driften – og der er fortsat nogle store udfordringer med færdiggørelse af det sidste byggeri. Der er meget at hente i det nye byggeri, og bekymringen er ikke så meget at kunne hente de 8 pct. Problemet er, at besparelserne realiseres inden indflytningen i de nye byggerier. Det er rigtig svært, men det er ud af et meget stort budget. Vi er nødt til at tale om, hvilken identitet AUH skal have fremover. Det skal drøftes med direktionen og politikerne.

 

• Det er trist for de medarbejdere, som skal afskediges. Vi må forsøge at få omplaceret de berørte medarbejdere og tage det op som en fælles udfordring og hjælpe med at finde omplaceringsmuligheder. Forhåbentligt kommer vi ikke ud i mange afskedigelser. Der vil blive tale om vakante stillinger og engangsbesparelser.

 

• Det er bekymrende at holde stillinger vakante. Tidligere har vi i forbindelse med flytning af funktioner været ude for, at der som en spilleregel er beregnet en be-sparelse undervejs, og gælder det også i denne situation? Der har i forhold til at flytte opgaver mellem hospitaler været den spilleregel, at det er til 50 pct. af DRG-værdien, hvilket ledelsen vurderer har været ok.

 

• Vi har været ude i besparelser før, og det kommer til at gøre ondt. Vi har en stor pædagogisk opgave i at forklare befolkningen, hvorfor vi står i denne situation. Når vi rammer vores kerneopgaver og vores universitetshospital, så har det be-tydning for vores DNA og vores personale. Lykkes det ikke for Aarhus Universi-tetshospital, så lykkes det ikke for os som region. Håbet er, at vi som RMU kan hjælpe i samlet flot.

 

Pernille Blach Hansen konstaterede afslutningsvist, at der ikke er tvivl om, at det er en meget vanskelig situation for Aarhus Universitetshospital. Der vil være opmærksomhed fra direktion og politikere.

 

Budgetproces 2020

 

Pernille Blach Hansen gennemgik kort den kommende budgetproces. Udgangspunktet for Region Midtjyllands budget 2020 er, at der med de nuværende forudsætninger er balance. Hvis økonomien for 2019 ændrer sig, kan det dog ændre sig. Vi kender ikke økono-miaftalen endnu, som forventes klar i starten af juni. Et folketingsvalg vil dog kunne ryk-ke på tidspunktet. Endelig kan der være ønske om et økonomisk råderum til politisk pri-oritering.

 

Den 1. august er der frist for en udtalelse vedrørende budget 2020 fra medarbejderside i RMU.

 

Den 8. og 16. august sendes budget 2020 (budgetnotat, der er materiale til regionsrådets 1. behandling) og administrationens forslag til prioriteringer og besparelser til ledel-sesområderne med henblik på drøftelse i HMU'erne.

 

2. september kl. 12.00 er der høringsfrist fra HMU'erne. 4. september kl. 12.00 er der høringsfrist for supplerende høringssvar fra RMU's medarbejderside/RMU-næstformandskabet, efter de har haft lejlighed til at se høringssvarene fra HMU'erne.

 

Der blev fra medarbejderside givet udtryk for, at de er meget glade for tilrettelæggelsen af budgetprocessen i år, da de netop har ønsket mulighed for at se HMU-høringssvarene, inden de afgiver deres supplerende høringssvar.         

 

Konklusion

Orienteringen om den økonomiske status og status vedrørende budgetprocessen blev taget til efterretning.

 

Mette Jensen, økonomidirektør, Koncernøkonomi, vil på et kommende møde redegøre for status på medicinudgifterne.

(o)  

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-5-18

11. Kommunikation fra mødet og planlægning af kommende møder (kl. 14.30-14.40 - 10 min)

Resume

Mødeafviklingen drøftes med henblik på videreformidling af relevante informationer fra mødet til HMU´erne mv. De foreløbige punkter til kommende RMU-møder er oplistet i sagsfremstillingen. 

Det indstilles,

at mødeafviklingen drøftes med henblik på videreformidling af relevante informationer til HMU´erne og

 

at de foreløbige punkter til kommende RMU-møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det drøftes, hvilke informationer fra mødet RMU ønsker at videreformidle til HMU´erne, MidtNyt mv.

 

Der foreligger foreløbigt følgende forslag til emner/dagsordenspunkter til de kommende RMU-møder:

 • Udvalgte temaer vedr. transformation af sundhedsvæsenet
 • Input til ny sundheds-/hospitalsplan (døgnseminaret)
 • Hvordan forankres og udleves det nye ledelsesgrundlag i praksis? (døgnseminaret)
 • Retningslinje for it-adgangsforhold for ansatte under længerevarende fravær fra arbejdspladsen
 • Præsentation af udvalgte personalestatistikker og dialog om rekruttering/fastholdelse, status vedr. sygefravær og Det Sociale Kapitel (døgnseminaret)
 • Patientkommunikation (?)
 • Administrative besparelser (?)

Beslutning

Der kommunikeres om følgende fra dagens møde:

 

Orientering til HMU'erne:

 

• Der er valgt et nyt RMU, hvor alle HMU-områder er repræsenteret. Link til med-lemsoversigt: https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/  

 

• RMU mødes med forretningsudvalget den 21. maj. Der er lagt op til at drøfte bl.a. input vedr. budget 2020.  

 

• Der skal udarbejdes en ny regional bæredygtighedsstrategi, og RMU får tre med-arbejderrepræsentanter med i arbejdet.  

 

• HMU-formandskaberne og en AMIR fra hvert HMU-område inviteres med til tema-drøftelser på RMU's døgnseminar seminar fredag den 7. juni. Der er lagt op til at drøfte samarbejde i MED, arbejdsmiljø og rekruttering/fastholdelse.  

 

• Der afholdes Arbejdsmiljøkonference den 31. oktober 2019 med overskriften: Di-gitaliseringens betydning for et bæredygtigt arbejdsmiljø – er vi parate til fremti-dens sundhedsvæsen? Deltagere på konferencen er medlemmer af RMU, HMU og arbejdsmiljøgrupperne.

 

• RMU fik på mødet samme orientering om den økonomiske situation på Aarhus Universitetshospital, som hospitalets HMU har fået. RMU bakkede op omkring planerne for processen omkring budget 2020, der indbefatter involvering af både RMU og HMU'erne. Den 8. og 16. august sendes henholdsvis budget 2020 (bud-getnotat, der er materiale til regionsrådets 1. behandling) og administrationens forslag til prioriteringer og besparelser til ledelsesområderne med henblik på drøf-telse i HMU'erne. Der er frist for høringssvar fra HMU'erne mandag den 2. sep-tember kl. 12.00.  

 

Konklusion

Der kommunikeres til HMU'erne om hovedbudskaber fra dagens møde. Orienteringen om foreløbige punkter til kommende RMU-møder blev taget til efterretning.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-5-18

12. Gensidig orientering og eventuelt (kl. 14.40-15.00 - 20 min)

Sagsfremstilling

Der vil blive orienteret om:

 

 • status vedrørende aktiviteterne omkring at styrke samarbejdet i MED-systemet

 

 • status vedrørende kompetenceudvikling omkring håndteringen af "phisingsmails" som opfølgning på den tidligere dialog i RMU 6. december 2018. Vedlagt klumme om digital sikkerhed og nye kompetencer i Midtnyt nr. 2, 31. januar 2019.

 

Der vil inden RMU-mødet 4. april blive udsendt en orienterende mail om dels en ny strategi for telekommunikation og mobility og dels to projekter om løft af digitaliseringskompetencer rettet mod henholdsvis ledere og medarbejdere.

Beslutning

Anja Laursen orienterede om status for de aktiviteter, der er sat i gang for at styrke samarbejdet i MED-systemet. Der er lagt op til, at formandskabet mødes med Søren Viemose og samler op på, hvordan vi kan arbejde videre med det på døgnseminaret. På medarbejdersidens formøde var der blevet givet udtryk for, at der allerede er tegn på, at samarbejdet fungerer bedre.   

 

Jette Ohlsen konstaterede, at processen indtil videre har været god, og at hun er for-trøstningsfuld i forhold til det kommende samarbejde. Formandskabet har fået gode råd og vejledning fra Søren Viemose. Vi skal se på, hvordan vi får det bragt videre ud i or-ganisationen på døgnseminaret.

 

Pernille Blach Hansen orienterede om, at status for initiativet omkring håndtering af "phisingsmails", er, at vi ikke har hørt om nogen, som har følt sig forulempet over mailen eller over at være "gået i fælden". Det blev fra medarbejderside bemærket, at det på RMU-mødet 4. februar var aftalt, at det ikke skulle kaldes kompetenceudvikling.     

 

Pernille Blach Hansen takkede afslutningsvist for et godt og konstruktivt møde og efter-lyste feedback.

 

Der blev fra medarbejderside bemærket, at det havde været et rigtig godt møde, og at der var anlagt en rigtig god mødestil. Det er fint at kunne tage aktuelle emner op. Mødet har været en god start på et nyt samarbejde, hvor vi allerede har vist, at vi godt kan tale om svære ting.

 

Tilbage til toppen