Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Regions-MEDudvalget
den 2. september 2022 kl. 08:15
i Tinghallen, Tingvej 20, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-01-77-75-21

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Ledersiden

Pernille Blach Hansen (regionsdirektør), Anders Kjærulff (koncerndirektør), Lisbeth Holsteen Jessen (hospitalsdirektør, Regionshospitalet Horsens), Poul Michaelsen (hospitalsdirektør, Regionshospitalet Gødstrup), Kim Kofod Hansen (udviklingsdirektør, Regional Udvikling), Poul Blaaberg (hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital), Nina D. Søndergaard (oversygeplejerske, Regionshospitalet Randers), Ann-Britt Wetche (socialdirektør, Socialområdet), Ditte Hughes, (vicedirektør, Koncern HR), Jørn Mørup (vicedirektør, Koncern HR), Jakob Olesen, (sekretariatschef, Koncern HR, Stab), Rachel Mortensen, (HR-konsulent, Koncern HR, Stab).


Medarbejdersiden

Anja Laursen (kredsformand, DSR Midtjylland), Nethe Lunden (faglig sekretær, 3F Aarhus Rymarken), Rene Lodal Christensen (Granbakken, SL), Jette Nielsen (regionsformand, Kost og Ernæring), Holger Lyngklip Strøm (geolog, DM, Regional Udvikling), Laila Garsdal Petersen (sygeplejerske, DSR, Hospitalsenheden Vest), Jens Boe Krag, (plejer, FOA, Psykiatri), Niels Jørgen Nielsen (sygeplejerske, DSR, Regionshospitalet Horsens), Lene Thorbjørnsen (bioanalytiker, Dbio, Hospitalsenhed Midt), Alexander d`Amore (reservelæge, AC/YL, AUH), Henrik Ørskov (sygeplejerske, DSR, Psykiatri), Mette Højbjerg Skjødt (lægesekretær, HK, Regionshospitalet Viborg), Helle Maibritt Jørgensen (telefonist, HK, Aarhus Universitetshospital), Peter Hansen (fuldmægtig, AC/DJØF, Regionshuset Viborg), Tanja Lyth (jordemoder, AC/Jordm., AUH), Kirsten Hansen (sygeplejerske, DSR, AUH), Morten Krogh Christiansen (reservelæge, AC/YL, Regionshospitalet Horsens), Heidi Glud Christensen (SOSU, FOA, Regionshospitalet Randers), Christina Thisted-Høeg (radiograf, RAR, Hospitalsenhed Midt).


HMU

Henning Voss (HMU formand, Præhospitalet), Jonas Dahl (HMU formand, RH Randers), Thomas Balle (HMU formand, HE Midt), Christina Borgen Nielsen (HMU næstformand, Præhospitalet), Kirsten Strauss (HMU næstformand, AUH), Marianne Østerlund Madsen (HMU næstformand, AUH), Marianne Bjørn (HMU næstformand, Gødstrup), Peder Bang (HMU næstformand, Fællesfunktioner), Peder Würtz (HMU næstformand, Psykiatri), Tine Beck Nielsen (HMU næstformand, Socialområdet),


AMIR

Alice Kjær Dahl (AMIR Gødstrup), Bo Simonsen (AMIR Præhospitalet), Marianne Therkildsen (AMIR HE Midt), Pernille Fuglsang (AMIR AUH)Afbud før mødet

Tina Ebler (hospitalsdirektør, Psykiatrien), Mette Fjord Nielsen, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt), Ulla Gram (formand, FOA Silkeborg), Cecilie Bommer Lenz (ergoterapeut, AC/ERGO, Regionspsykiatrien Midt), Kasper Kolind (HMU, fællesfunktioner, deltager som suppl. for Lisbeth Gilberg), Karin Vestergaard (regionsformand, Dbio Midtjylland), Lone Winther Jensen (lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers),

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-75-21

2. Rammesætning, opsamling og efterreflektioner efter gårdagens program (kl. 8.15-8.30 - 15 min)

Sagsfremstilling

Rammesætning af dagens program samt opsamling og efterreflektioner efter gårdagens program ved regionsdirektør Pernille Blach Hansen.

Beslutning

Pernille Blach Hansen bød velkommen til seminarets anden dag og præsenterede kort dagens program.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-75-21

3. Oplæg og temadrøftelse om "De 7 budskaber om omsorg i sundhedsvæsenet" (kl. 8.30-9.40 - 70 min)

Resume

Oplæg ved Berit Andersen, professor, cheflæge ved Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers og næstformand for Det Etiske Råd, og efterfølgende dialog i grupper med opsamling i plenum.

Det indstilles,

at oplægget tages til efterretning med efterfølgende dialog i grupper og opsamling i plenum.

Sagsfremstilling

Oplæg ved Berit Andersen, professor, cheflæge ved Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers og næstformand for Det Etiske Råd (20-30 min) og efterfølgende dialog i grupper med opsamling i plenum.


Det Etiske Råd udgav i 2021 en redegørelse om omsorg i sundhedsvæsenet og har sammenfattet sin holdning i følgende syv budskaber:


1. Omsorg er ledelsens ansvar

2. Omsorg tager udgangspunkt i patienten

3. Omsorg er en del af behandlingen

4. Omsorg er vanskelig at måle og standardisere

5. Nærvær og tid er væsentlig for omsorg

6. Udøvelsen af omsorg er krævende

7. Der værnes om omsorg gennem uddannelse


I sin redegørelse har Det Etiske Råd forholdt sig til alle aspekter af omsorg, og diskuterer, hvordan man skaber et etisk sammenhængende sundhedsvæsen, der tager højde for at patienter er forskellige og har forskellige behov.


Redegørelsen og de syv budskaber omhandler omsorg i sundhedsvæsenet, men kan fint bredes ud til andet omsorgsarbejde som eksempelvis på socialområdet.


På baggrund af oplægget og deltagernes egne erfaringer samt drøftelsen den foregående dag om compassion (medmenneskelighed/hensyntagen) lægges der op til dialog i grupper (25 min) med afsæt i spørgsmål til inspiration og opsamling i plenum.


Link til Det Etiske Råds hjemmeside om omsorg i sundhedsvæsenet: https://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/sundhedsvaesenet/publikationer/omsorg-i-sundhedsvaesenet-2022

Beslutning

Berit Andersen holdt oplæg om "De 7 budskaber om omsorg i sundhedsvæsenet", som Det Etiske Råd udgav i 2021 på baggrund af en redegørelse om omsorg i sundhedsvæsenet.


Der var oprindelig lagt op til dialog i grupper efter oplægget, men spørgelysten var så stor, at dialogen i stedet foregik i plenum i forbindelse med oplægget.


De slides, som blev anvendt i forbindelse med oplægges, er vedlagt som bilag.


Opsummering af bemærkninger og spørgsmål fra mødedeltagerne:


 • Einstein siger: Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles. Det er præcis det, som det handler om.
 • Måler vi alligevel ikke lidt på omsorg i LUP? Det har jeg også tænkt, men gad vide om det er omsorgen som sådan eller er det tilfredshed eller noget helt tredje.
 • Det er længe siden, vi begyndte at tale om nødvendigheden af at behandle patienterne forskelligt. Vi skal give alle patienter så meget omsorg, som de har behov for.
 • Hvis man ikke kan få lov at give omsorg, så går man hjem og føler sig som en dårlig medarbejder. Det betyder rigtig meget. Rigtigt, derfor har vi i anbefalingerne også noget med om tid og tid til omsorg. Noget af det, som kan være med til at skabe et godt arbejdsmiljø er muligheden for at yde omsorg.
 • Det er svært at måle omsorg. Hvordan får vi skabt plads til noget, som er svært at måle.
 • Så snart vi modtager patienten, så yder vi omsorg. Det starter endda før. Omsorgen starter med det indkaldelsesbrev, man får.
 • Omsorg bliver nogle gang omtalt og devalueret som service. Service og omsorg er ikke det samme.
 • Vi inviterer i dag også andre faggrupper ind i vores arbejde, og de overtager nogle gange for meget af det, der handler om omsorg.
 • Har Det Etiske Råd også været inde på, at det også handler om mindset og tid? Det er ikke undersøgt, men vi skal være opmærksomme på det. Hvornår har patienten behov og hvornår ikke.
 • Det er meget vigtigt at tale om omsorg. Vi skal passe på ikke at tegne et karikeret billede af, at vi ikke længere kan yde den samme omsorg som tidligere.
 • Der er et krydspres mellem omsorg og tid. Møder ofte kommunale sygeplejersker, hvor der sættes tid af til medicin, men hvor behovet i virkeligheden handler om omsorg.
 • Oplægget om compassion i går fint i spænd med temaet i dag. Det koster måske ikke så meget tid, men det kræver noget af den, som skal yde compassion/omsorg.
 • Omsorg skal differentieres i forhold til patienten. Derfor handler det om at møde patienten, der hvor hun eller han er, og derfor er det modstridende at sætte 5 minutter af til patienten.
 • Selve sprogbrugen er væsentlig. Service er merkantilt sprog, og det støder sammen med det humanistiske sprog. Ledelsen skal tale "personale-sprog". Vi skal øve os i at bruge omsorgsfulde ord. Kan sprogbrug være med til at facilitere et større fokus på omsorg?
 • Har Det Etiske Råd drøftet, hvordan omsorg hænger sammen med personligheden, dannelse og dannelsesbegrebet? Ja, det har vi drøftet. Er det noget, vi kan lære, eller handler det om, hvem du er som individ? Vi har ikke svaret, men kun spørgsmål, som vi stiller til andre.
 • Omsorg er så livsbetydende for andre mennesker. Tror at det er noget, som vi kan lære.
 • De 7 anbefalinger kan opfattes som om, at vi nu har endnu en tung stemme, som taler til sundheds- og socialsektoren om, at vi ikke gør det godt nok. Hensigten er ikke at sige, at I ikke gør det godt nok. Vi skal være stolte over det, som vi har gjort og gør. Det Etiske Råd vil gerne have emnet vendt endnu engang. Kan vi gøre noget, så det bliver rarere at gå på arbejde og patienterne oplever, at de bliver taget bedre hånd om? I skal omsætte anbefalingerne til noget, som er meningsfuldt for jer.
 • Omsorg handler om alt det, som vi laver. Hvis medarbejderne oplever sig set og hørt, så har de også nemmere ved at gøre det samme overfor patienterne.
 • Tænker at det er en "vi-følelse" uden det koster.
 • Der er mange betragtninger, formentligt fordi omsorg kan betragtes på mange måder. Det naturvidenskabelige og humanistiske støder ligesom sammen.
 • Pernille Blach Hansen takkede afslutningsvist for et spændende og inspirerende oplæg.

Konklusion

Oplægget blev taget til efterretning.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-75-21

4. Pause (kl. 9.40-10.00 - 20 min)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-77-32-22

5. Årlig arbejdsmiljødrøftelse med baggrund i Arbejdsmiljøredegørelse 2021 og præsentation af eksempler via speeddating (kl. 10.00- 12.00 - 120 min)

Resume

Der orienteres indledningsvist om hovedpointer fra Arbejdsmiljøredegørelse 2021, som giver et overblik over arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland, hvorefter hovedbudskaberne i Arbejdsmiljøredegørelse 2021 drøftes i grupper. Der lægges op til, at RMU fastlægger arbejdsmiljøfokus for 2023. Herefter er der mulighed for at deltage i speeddating og høre om eksempler på tiltag, der har fremmet et arbejdsmiljø i balance.

Det indstilles,

at orienteringen om Arbejdsmiljøredegørelse 2021 tages til efterretning,


at der er gruppedrøftelser om hovedbudskaberne i Arbejdsmiljøredegørelse 2021,


at det fastlægges, at arbejdsmiljøfokus for 2023 fortsat er Arbejdsmiljø i balance – med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af risikoadfærd og


at mødedeltagerne med henblik på inspiration og videndeling gennemfører speeddating om initiativer, der har fremmet et arbejdsmiljø i balance.


Sagsfremstilling

1. del: Arbejdsmiljøredegørelse 2021 (50 min)

Ifølge MED- og Arbejdsmiljøaftalen for Region Midtjylland skal der på alle niveauer i MED- og Arbejdsmiljøorganisationen én gang årligt drøftes status på arbejdsmiljøområdet på baggrund af den årlige arbejdsmiljøredegørelse med henblik på at retningssætte Region Midtjyllands fremadrettede forebyggelsesindsats ved at se bagud på data og viden om, hvor organisationen har særlige udfordringer inden for arbejdsmiljø samt inddrage viden om tiltag, der er lykkedes særlig godt.


Arbejdsmiljøredegørelsen giver en status på arbejdsmiljøet i Region Midtjylland i 2021. Redegørelsen danner baggrund for det strategiske arbejdsmiljøarbejde og den langsigtede planlægning på arbejdsmiljøområdet og understøtter dermed koblingen mellem arbejdsmiljø, bæredygtighed og kerneopgave.


Redegørelsen er databaseret og udgør et kvalificeret grundlag for at beslutte, hvor arbejdsmiljøindsatsen skal fokuseres for at skabe forbedringer samt sikkerhed og trivsel for medarbejdere og ledere.


Hovedpointer fra Arbejdsmiljøredegørelse 2021 fremgår af bilag. Der er også vedlagt en opsamling fra APV, som kan indgå i drøftelsen.


På mødet vil hovedpointer fra Arbejdsmiljøredegørelse 2021 indledningsvist kort blive præsenteres (15 min).


Gruppedialog ved bordene om hovedbudskaberne i Arbejdsmiljøredegørelse 2021


Herefter lægges der op til gruppedialog om Arbejdsmiljøredegørelse 2021 (25 min).


Gruppedialog kan eksempelvis tage afsæt i følgende:

 • Hvilke hovedbudskaber er de væsentligste i Arbejdsmiljøredegørelse 2021?
 • Hvilke gode eksempler fra redegørelsen kan vi blive inspireret af?


Der samles herefter op i plenum (10 min)


2. del: Baggrund for forslag til arbejdsmiljøfokus for 2023 i Region Midtjylland (10 min)

RMU besluttede på sit møde den 8. december 2021, at målene vedrørende arbejdsmiljø i Bæredygtighedsstrategien og de 4 nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen danner fælles ramme for arbejdsmiljøindsatsen i Region Midtjylland frem mod 2030.


Bæredygtighedsstrategien kan læses her:

https://www.rm.dk/om-os/organisation/baredygtighed


Arbejdsmiljøhandlingsplanen kan læses her:

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/12/regeringen-og-arbejdsmarkedets-parter-er-enige-om-nye-maal-for-arbejdsmiljoeet/


For 2022 blev det besluttet, at der især skal fokuseres på lokale og fælles regionale understøttende tiltag, der bidrager til et arbejdsmiljø i balance med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø. RMU lagde op til, at der er meget, der skal gøres lokalt, for det er dét, der giver mening.


Med afsæt i redegørelsen og med et fremadrettet sigte mod arbejdsmiljømålene frem til 2030, drøftede HR-/Personalechefkredsen den 19. maj 2022 og HR-forum den 2. juni 2022, om det giver anledning til særlige indsatser i 2023.


HR-/Personalecheferne og HR-forum anbefaler, at der fortsat i 2023 skal fokuseres på lokale og fælles regionale understøttende tiltag, der bidrager til et arbejdsmiljø i balance samt på sikker adfærd.


Koncern HR anbefaler på den baggrund, med 2030-arbejdsmiljømålene fra Bæredygtighedsstrategien og den nationale arbejdsmiljøstrategi som overordnet fælles ramme, at der i 2023 sættes særlig fokus på:


Arbejdsmiljø i balance – med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af risikoadfærd.


Der lægges op til, at RMU fastlægger, at arbejdsmiljøfokus for 2023 fortsat er Arbejdsmiljø i balance – med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af risikoadfærd (10 min).


Redegørelsen bliver forelagt for direktionen den 20. september 2022.


3. del: Speeddating med afsæt i eksempler, der har fremmet et arbejdsmiljø i balance (60 min)


Der afvikles herefter speeddating med afsæt i eksempler, der har fremmet et arbejdsmiljø i balance.


Hvert HMU-område har forud for døgnseminaret forberedt sig, så de på seminaret kan præsentere de øvrige deltagere for et eksempel, der har fremmet et arbejdsmiljø i balance på deres arbejdsplads.


Der afvikles to halvlege af speeddating af hver en halv times varighed med fire stande/eksempler, hvor man har mulighed for at vælge to stande/eksempler i hver halvleg. Hver speeddating varer 10-12 minutter, og hver deltager har således mulighed for at besøge fire stande/eksempler.


Man vælger stande/eksempler på dagen.

Beslutning

1. del: Arbejdsmiljøredegørelse 2021


Jonna Pedersen, kontorchef, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, gav indledningsvist en kort status på arbejdsmiljøarbejdet på baggrund af hovedpointer fra Arbejdsmiljøredegørelse 2021 med afsæt i de slides, som var vedlagt som bilag.

Jonna henviste afslutningsvist til, at der, efter den strategiske temadag i oktober 2021, blev taget en beslutning om at have et fælles arbejdsmiljømål frem til 2030, som tager afsæt i bæredygtighedsstrategien og de nationale mål.

Der har været en drøftelse i HR-/Personalechefkredsen, og deres anbefaling er, at vi fremadrettet fortsat skal have fælles fokus på de mål, der er sat frem til 2030. De ønsker dog bedre data i forhold til de langsigtede mål i 2030. Der er derfor igangsat et arbejde med at udvikle et dashboard, hvor vi kan få bedre data. Der udvikles også en inspirationsportal. HR-/Personalechefkredsen har også sat fokus på sikkerhedskultur bl.a. med afsæt i ledelseskommunikation og sikker adfærd i afdelingen.

Karen Ingerslev, kontorchef, Koncern HR, Udvikling, introducerede herefter kort gruppedrøftelsen om Arbejdsmiljøredegørelse 2021, som tog afsæt i følgende:

 • Hvilke hovedbudskaber er de væsentligste i Arbejdsmiljøredegørelse 2021?
 • Hvilke gode eksempler fra redegørelsen kan vi blive inspireret af?


Gruppedrøftelsen skulle gerne munde ud i en afklaring af, hvad vi gerne vil koncentrere os om i det kommende år indenfor den aftalte ramme, som Jonna havde præsenteret.

Karen Ingerslev samlede efterfølgende op på gruppedrøftelserne.


Opsamling i plenum på gruppedrøftelser:


Gruppe 1
Der bliver lavet meget godt, men når vi ser ulykkesfrekvenser 10 år tilbage, så er der ikke rigtig sket noget. Vi drøftede, hvad det mon kan skyldes. Er det en del af vores kultur at acceptere det, og hvad kan man i givet fald gøre for at ændre den kultur? Karen bemærkede, at det er et godt eksempel på, hvad der sker, når vi får data på et område, og hvilke drøftelser det afføder. Hun noterede sig, at vi fortsætter med at fokusere på det psykiske arbejdsmiljø næste år, men suppleret med fokus på at skabe en sikkerhedskultur.


Gruppe 2

Skal vi bliver ved med at fokusere på de nyansattes sikkerhed? Vi kunne vi med fordel se lidt bredere på det, hvilket man har gjort på socialområdet. Vi drøftede også, om vi snart kan fokusere på noget andet end forflytning. Vi skal dog huske, at vi har afløsere, studerende, vikarer mv, og hvor mange har formaliserede forflytningsvejledninger for dem? Karen konstaterede, at noget af det, som ligger bag fokus på nyansatte formentligt er tanken om, at hvis man arbejder systematisk med deres sikkerhedskultur, så smitter det af på de øvrige. Det er naturligvis en pointe, at det også er relevant for dem, som har været her længe. I forhold til forflytningsområdet, så er det virkelig en flot indsats, som vi har lavet – og vi skal se om der er læring, der kan smitte af på andre indsatser. Har vi kun x antal kræfter samlet set at bruge på arbejdsmiljø, så er et godt opmærksomhedspunkt, om kræfterne skal bruges på noget andet eller om det, der har givet effekt, kan smitte af på andet.

Gruppe 3
Vi havde en længere snak om det psykiske arbejdsmiljø. Udfordringerne er større på nogle områder end andre, og hvordan kan vi afhjælpe det. Fx om dokumentationskrav bidrager til den stress, som mange oplever i hverdagen. Vi var også omkring onboarding, som er væsentlig. Det handler om, at den enkelte har tid til at udføre de opgaver, der er. Karen bemærkede, at det er stærkt, at gruppen tager fat i psykisk arbejdsmiljø, da det kommer til at stå lidt svagt, når vi går efter data. Det fylder rigtig meget, og vi har alle aktier ind i det. Meget af arbejdet ligger helt lokalt og samtidig forsøger vi i fælleskab at støtte op om det fx gennem det nye forskningsprojekt omkring ledelse af psykisk arbejdsmiljø, som er beskrevet i redegørelsen.


Gruppe 4
Vi var nysgerrige på, hvorfor er der så mange, som kommer til skade mellem kl. 6.00-7.00. Hvad sker der på det tidspunkt? Skal patienterne op og på toilettet, skal de have taget temperatur eller hvad er det? Og hvorfor er det, at patienter skal være flyttet fra det ene hospital til det andet til kl. 7.00? Hvilke årsager ligger bag? Karen bemærkede, at det er et godt eksempel på, at man bliver nysgerrig på tal, som kan være super god inspiration til nogle konkrete handlinger.

Gruppe 5
Vi tog afsæt i forflytning, som er en vedvarende indsats i dagligdagen ude i praksis. Hvordan kan man kanalisere succesen fra det område over i det psykiske arbejdsmiljø? Kan det fx hjælpe med mentorordninger. Karen bemærkede, at det er rigtig fint, at gruppen ser på, hvordan man kan koble noget, hvor det går rigtig godt med et område, hvor vi har udfordringer.


Gruppe 6

Denne drøftelse er et godt eksempel på, hvorfor det er godt, at vi sidder ved borde og drøfter noget forskelligt. I vores gruppe blev der spurgt til, om lederne bliver uddannet i at håndtere psykisk arbejdsmiljø. Det gør de, og det er de blevet igennem mange år, men det er svært. Vi drøftede også, hvordan vi får medarbejdere tilbage efter ulykker og i det hele taget, hvordan vi får kolleger tilbage på arbejde? Vi talte en del om, at vi er hinandens arbejdsmiljø. Nogle gange kan det lyde som om, at nogen andre skal komme og gøre noget, men vi er hele tiden hinandens arbejdsmiljø. Måden vi er sammen på, er vi selv med til at bestemme. Vi skal også huske at se på kemi. Vi tror, at det kun er rengøringsmidler, der udsætter os for kemi/farlige stoffer, men det er også medicin mv.

Gruppe 7:
Det er flot, at der er sket et fald i ulykker på forflytningsområdet. Hvis vi skal have ulykkerne ned for nyansatte, hvilken indsats skal der så laves? Det bør nok være meget lokalt forankret, da der er en masse lokale forhold, som er væsentlige. Hvordan får vi introduceret de nyansatte til den lokale afdeling. Karen konstaterede, at de fine data kalder på at blive overført til andre områder.

Ditte Hughes henviste afslutningsvist til, at der gøres et meget stort arbejde for at samle mange af de gode eksempler, der er rundt omkring, da det er en måde at videndele med hinanden på. Der er altid en historie og en fortælling bag ved tallene.


2. del: Baggrund for forslag til arbejdsmiljøfokus for 2023 i Region Midtjylland


Ditte Hughes konstaterede, at vi denne gang har dristet os til at komme med et forslag på baggrund af dialog med HR-/personalecheferne og arbejdsmiljøkoordinatorerne om, hvad vi kan foreslå som arbejdsmiljøfokus i 2023.


Vi foreslår, at vi beholder vores 2030 mål for at sikre, at vi har denne opmærksomhed i lang tid. Vi er i dag blevet udfordret lidt på nogle af målene i vores bæredygtighedsstrategi, og det kan måske være meget godt. Vi skal have set på, om det er de rigtige handlinger. RMU siger i dag, at vi eventuelt skal have vores fokus lidt flere steder end udelukkende på de nye medarbejdere. Det kan være, at vi skal bevæge os lidt væk fra begrebet nyansatte og i det hele taget se på, hvordan vi kan reducere ulykker.


Vi har præsenteret jer for, hvordan HR-/personalecheferne tænker, at det kunne se ud. Nogle af jer har påpeget, at det er meget langt formuleret, og man kun kan huske et par linjer.

Ditte spurgte, om vi i stedet kunne sige: "Vi vil have et arbejdsmiljø i balance - med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af risikoadfærd"? Vi taler om, at vi skal være en sikker arbejdsplads, og så skal vi naturligvis hele siden have fokus på sikkerhed, men risikoadfærd kommer før sikkerhed.


Det blev fra medarbejderside bemærket, at det med at skrive arbejdsmiljø i balance egentlig er noget sludder. Det handler jo om at have et godt arbejdsmiljø. Balance i forhold til hvad – er der lige så meget skidt på den ene side som godt den anden, så er der jo balance, og er det egentlig det, vi mener? Ditte Hughes forklarede, at det mere er tænkt, som der skal være balance i forhold til opgaveløsningen, så man ikke bliver overbelastet. Man kan jo også spørge, hvornår noget er godt nok. Det er noget sprogligt, som vi nok ikke kan løse her og nu, så det er vi nok nødt til at ligge tilbage til RMU-formandskabet.

Pernille Blach Hansen konstaterede, at alt hvad der står efter tankestreget (med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af risikoadfærd) er der nikket til, og spurgte til, om der var opbakning til, at formandskabet ser på formuleringen af det, der ligger før stregen (Vi vil have et arbejdsmiljø i balance), hvilket der var.


Det er efterfølgende aftalt, at arbejdsmiljøfokus for 2023 er et sikkert og sundt arbejdsmiljø med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af risikoadfærd.


3. del: Speeddating med afsæt i eksempler, der har fremmet et arbejdsmiljø i balance

Der blev afviklet speeddating om følgende eksempler:


Runde I:

1. HMU for AUH

2. HMU for RH Horsens

3. HMU for psykiatrien

4. HMU for HE Midt


Runde II:

5. HMU for socialområdet

6. RH Gødstrup

7. HMU for RH Randers

8. HMU for Præhospitalet


Konklusion
Orienteringen om Arbejdsmiljøredegørelse 2021 blev taget til efterretning. Det blev besluttet, at formandskabet skal se på den første del af formuleringen omkring arbejdsmiljøfokus for 2023, den sidste del var der opbakning til. Mødedeltagerne afviklede speeddating.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-75-21

6. Afrunding, inkl. aftaler om kommunikation fra seminaret og evaluering (kl. 12.00-12.15 - 15 min)

Resume

De væsentligste budskaber fra døgnseminaret drøftes med henblik på videreformidling af relevante informationer fra mødet til HMU´erne. Seminaret evalueres.

Det indstilles,

at de væsentligste budskaber fra døgnseminaret drøftes med henblik på videreformidling af relevante informationer fra mødet til HMU´erne og


at seminaret evalueres.

Sagsfremstilling

Det drøftes, hvilke informationer fra mødet, der ønskes videreformidle til HMU´erne, MidtNyt mv., og seminarets indhold og afvikling evalueres.

Beslutning

Der kommunikeres om følgende fra seminaret:


 • RMU fik en orientering om de igangværende undersøgelser vedrørende karkirurgien.


 • RMU fik en præsentation af resultaterne i undersøgelsen "Hvordan har du det? 2021" om befolkningens fysiske og mentale sundhed.
 • Der var oplæg og temadrøftelser om compassion/medmenneskelighed og omsorg og hvad det betyder for patienter/borgere og personale.
 • Der var den årlige arbejdsmiljødrøftelse, og der blev videndelt om lokale initiativer vedrørende arbejdsmiljø i balance. Der var enighed om, at der fortsat skal være fokus på et sikkert og sundt arbejdsmiljø med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af risikoadfærd.


Evaluering af seminaret

 • Pernille Blach Hansen takkede for deltagelse, oplæg, input og dialoger og spurgte til, om der var input til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre næste år.
 • Det har været et meget godt seminar. God opbygning, dygtige foredragsholdere og fin sekretariatsbetjening. Bordopstillingen har været god, og alle er blevet hørt.
 • Vi har nemt ved at blive enige om det mere overordnede, men tingene går galt i dagligdagen. Vi kan med fordel blive bedre til koblingen mellem det overordnede/abstrakte og dagligdagen.
 • Der blev efterlyst mere tid, når første dag på seminaret er slut, så man bl.a. kan få tjekket ind på sit værelse.
 • Der har på et tidspunkt meget støj udefra (musik på boldbanen). Der var ikke så god akustik i det store møderum.
 • Rigtig, rigtig godt program.
 • Det var glædeligt ikke at føle sig "hægtet af" på 2. dagen. Præhospitalet har ikke haft adgang til alt materialet. Har man ikke adgang til First Agenda, kan materiale til RMU-møder findes på hjemmesiden: https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/
 • Det er godt med overordnede strategier, men at få dem ned på et plan som til sidst med speeddating er rigtig godt. Den røde tråd i oplæggene var godt. Det fungerer godt med at tematisere. Det sociale arrangement var en fin oplevelse.
 • Det er dejligt at være med fra HMU. Nogen synes, at første dagen var en lidt lang dag. Gode oplæg, som rammer rigtig bredt.
 • Den første dag var lang. Måske kunne vi fremover indlægge en "Walk & Talk", så man kunne gå en tur i løbet af dagen og få talt men nogen, som man ikke plejer at tale med.
 • Det er helt fantastisk, at HMU'erne kommer med. Måske kunne vi have byttet pladser mellem dag 1 og 2, så man fik mulighed for at tale med endnu flere.
 • Pernille konstaterede, at hun generelt fornemmer en god grundtone, og at det fungerer godt at være sammen. De øvrige input tages med i næste års planlægning af døgnseminar.

Konklusion
Der kommunikeres til HMU'erne om hovedbudskaber fra dagens møde. Formandskabet og sekretariatsbetjeningen tager budskaberne fra evalueringen af seminaret med til næste års planlægning.

Tilbage til toppen