Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Regions-MEDudvalget
den 13. juni 2022 kl. 12:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4

 


Sagnr.: 1-01-77-75-21

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Ledersiden

Pernille Blach Hansen (regionsdirektør), Anders Kjærulff (koncerndirektør), Lisbeth Holsteen Jessen (hospitalsdirektør, Regionshospitalet Horsens), Poul Michaelsen (hospitalsdirektør, Regionshospitalet Gødstrup), Kim Kofod Hansen (udviklingsdirektør, Regional Udvikling), Lone Winther Jensen (lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers), Nina D. Søndergaard (oversygeplejerske, Regionshospitalet Randers), Ann-Britt Wetche (socialdirektør, Socialområdet), Ditte Hughes, (vicedirektør, Koncern HR), Jørn Mørup (vicedirektør, Koncern HR), Jakob Olesen, (sekretariatschef, Koncern HR, Stab), Rachel Mortensen, (HR-konsulent, Koncern HR, Stab).


Medarbejdersiden

Anja Laursen (kredsformand, DSR), Karin Vestergaard (regionsformand, Dbio), Nethe Lunden (faglig sekretær, 3F), Rene Lodal Christensen (socialpædagog, Granbakken), Jette Nielsen (regionsformand, KOST), Christina Thisted-Høeg (radiograf, RAR, Hospitalsenhed Midt), Heidi Glud Christensen (SOSU, FOA, Regionshospitalet Randers), Holger Lyngklip Strøm (geolog, DM, Regional Udvikling), Laila Garsdal Petersen (sygeplejerske, DSR, Hospitalsenheden Vest), Jens Krag, (plejer, FOA, Psykiatri), Niels Jørgen Nielsen (sygeplejerske, Regionshospitalet Horsens), Lene Thorbjørnsen (bioanalytiker, Dbio, Hospitalsenhed Midt), Alexander d`Amore (reservelæge, AUH) , Henrik Ørskov (sygeplejerske, DSR, Psykiatri), Mette Højbjerg Skjødt (lægesekretær, Regionshospitalet Viborg), Peter Hansen (fuldmægtig, AC, Regionshuset Viborg), Tanja Lyth (jordemoder, AUH), Morten Krogh Christiansen (reservelæge, Regionshospitalet Horsens), Heidi Hoffmann Bested (ergoterapeut, Social), Ulla Gram (Formand, FOA Silkeborg).


Afbud før mødet

Kirsten Hansen (sygeplejerske, Aarhus Universitetshospital), Mette Fjord Nielsen, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt), Poul Blaaberg (hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital), Tina Ebler (hospitalsdirektør, Psykiatrien), Helle Maibritt Jørgensen (telefonist, Aarhus Universitetshospital).


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-75-21

2. Godkendelse af dagsorden og referat samt gensidig orientering (kl. 12.00-12.30 - 30 min)

Resume

Dagsorden og referat af RMU-mødet den 7. april 2022 godkendes.

Det indstilles,

at dagsorden godkendes og


at referat af RMU-mødet 7. april 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Dagsordenen til mødet godkendes, og det afklares, om der er emner til eventuelt. Referat af det ordinære møde den 7. april 2022 godkendes.


Der lægges op til, at gensidig orientering tages indledningsvist, og at der her bl.a. orienteres om opfølgningen på den svære situation omkring karkirurgien, den fremtidige organisering i direktionen, hvem der deltager i RMU, og hvorfor mødet mellem forretningsudvalget og RMU blev aflyst - med mulighed for spørgsmål og kommentarer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-75-21

3. Orientering om status vedrørende ny sundhedsreform (kl. 12.30-12.45 - 15 min)

Resume

Den 20. maj 2022 indgik regeringen en bred politisk aftale om en sundhedsreform. Der orienteres kort om indholdet.

Det indstilles,

at orientering om ny sundhedsreform tages til efterretning med mulighed for spørgsmål og bemærkninger.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet kort blive orienteret om ny sundhedsreform.


Sundhedsreform

Regeringen indgik 20. maj 2022 en bred politisk aftale, som skal understøtte et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen. Aftalen kan ses her: https://sum.dk/nyheder/2022/maj/bred-aftale-om-sundhedsreformen. Der er lagt op til, at aftalen følges op af en delaftale på forebyggelsesområdet.


Aftalen indeholder indsatser ift.:

 • Omstilling til det nære sundhedsvæsen:
  • national kvalitetsplan med krav og anbefalinger til i første omgang kommunale akutfunktioner og patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme
  • op til 25 nærhospitaler til behandling tættere på borgerens hjem (faglige rammer afventes pt. fra Sundhedsstyrelsen, og der forventes at blive åbnet op for ansøgninger i efteråret)
  • vision om mere behandling i eget hjem med digitale løsninger
  • patientansvarlig læge eller anden sundhedsperson
  • apotekernes rolle i det nære sundhedsvæsen og adgang til lægemidler.
 • Flere læger til almen praksis og bedre lægedækning.
 • Data og digitalisering skal understøtte kvalitet og et fleksibelt og nært sundhedsvæsen: omhandler bedre brug af data til kvalitetsudvikling af indsatser i det nære sundhedsvæsen, deling af data som forudsætning for sammenhængende forløb samt forskning som grundlag for fremtidens patientbehandling.
 • Hurtig og mere målrettet indsats i hele landet: styrket akutindsats, hjertestartere og akutløbere.
 • Medarbejderen i centrum - tid til kerneopgaven gennem god ledelse, bedre organisering og smartere opgaveløsning.
 • Mere lighed i sundhed: omhandler vederlagsfri medicin til patienter med skizofreni, rehabilitering for patienter med parkinson, sclerose og hjerneskade, mere viden om børns sundhed og trivsel, målrettet indsats til sårbare familier fra sundhedsplejersken, bekæmpelse af ulighed i kræft samt lovgivningsmæssige rammer for folkesundheden.
 • Globale og sektoroverskridende sundhedstrusler: vedrører bekæmpelse af antibiotikaresistens og klimaforandringer.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-27-16

4. Årlig drøftelse af sygefravær (kl. 12.45-13.05 - 20 min)

Resume

Sygefraværsstatistikken, som indgår i Personaleredegørelsen 2021, viser, at sygefraværet i Region Midtjylland er steget. Stigningen er på korttidsfraværet og skal ses i sammenhæng med COVID-19 pandemien. Langtidsfraværet ligger stabilt med et lille fald.


Der er gennemført en række store sygefraværsprojekter med økonomisk støtte fra Ledelses- og kompetencereformens pulje vedrørende sygefravær på offentlige arbejdspladser. Der er vedlagt et kort statusnotat fra hver af de fire sygefraværsprojekter.

Det indstilles,

at status vedrørende sygefraværet drøftes og


at RMU tager orienteringen om sygefraværsprojekterne til efterretning.

Sagsfremstilling

RMU besluttede på mødet 7. april at udskyde punktet til et senere møde.


Sygefravær

I henhold til Region Midtjyllands overordnede sygefraværspolitik "Roller og ansvar i forbindelse med sygefravær i Region Midtjylland" skal MEDudvalg på alle niveauer mindst én gang årligt drøfte status vedrørende sygefraværsstatistik. Sygefraværspolitikken beskriver endvidere, at indsatserne for at forebygge og følge op på sygefravær er lokalt forankret og tager afsæt i de lokale politikker/retningslinjer.


Som det fremgår af det vedlagte afsnit om sygefravær i Personaleredegørelsen 2021, så er der samlet set på Region Midtjyllands arbejdspladser sket en stigning i sygefraværet i 2021. Stigningen er på stort set alle Region Midtjyllands arbejdspladser. Tallene dækker over et fald i sygefraværet fra starten af 2021 og frem til april på både korttidsfravær og langtidsfravær. Siden maj 2021 er der registreret en stigning i det samlede sygefravær. Stigningen er på korttidsfraværet og især blandt personale, der har fysisk kontakt med borgere. Stigningen skal ses i sammenhæng med COVID-19 pandemien, som har forårsaget udbredt smitte og ekstra arbejdspres for mange.


Langtidsfraværet ligger stabilt med et lille fald, som kan tilskrives et fald i sygefraværet for aldersgruppen +60. Faldet i denne gruppe kan muligvis tilskrives, at seniorførtidspensionsordningen fik effekt fra slutningen af 2020. Ordningen har givet mulighed for, at personer med væsentlig nedsat arbejdsevne på grund af sygdom og/eller nedslidning og med mindre end 6 år til folkepension lettere kan trække sig ud af arbejdsmarkedet.


Den seneste udvikling i 2022

Som det fremgår af vedlagte bilag "Region Midtjylland i alt – seneste udvikling i sygefravær marts 2022" er stigningen i det korterevarende sygefravær tiltaget i de første måneder af 2022, med et knæk på kurven i marts. Det længerevarende sygefravær ligger stabilt på samme niveau som samme periode i 2021.


Udviklingen i sygefraværet underbygger, at stigningen i det korterevarende sygefravær skal ses i sammenhæng med den seneste COVID-19-bølge, der netop toppede de første måneder af 2022. Hvilket også fremgår af afsnittet om COVID-19 i personaleredegørelsen.


Medarbejdere med langtidsfølger efter COVID-19

Der er fortsat opmærksomhed på de medarbejdere, der, efter at været blevet smittet i forbindelse med arbejde, er blevet langvarigt syge på grund af corona senfølger.


Hospitalerne forsøger i samarbejde med kommunerne, den faglige organisation og mulighederne i Det sociale Kapitel at tilrettelægge forløb, der kan hjælpe disse medarbejdere tilbage i arbejde - eventuelt på nedsat tid.


Hvis det efter et meget langt sygeforløb skønnes, at en tilbagevenden ikke er realistisk igangsættes et ophør af ansættelsen – eventuelt med indgåelse af en fratrædelsesaftale. Koncern HR inddrages i de konkrete sager forud for beslutning om ophør af ansættelsen. Det tilkendegives overfor den medarbejder, der skal fratræde, at hvis /når den pågældende bliver i afstand til at genoptage arbejde – herunder på nedsat tid – så vil arbejdspladsen se positivt på en henvendelse herom.


Pulje til sygefravær på offentlige arbejdspladser

Fire hospitaler, inkl. Psykiatri og Social, er ved at afslutte de sygefraværsprojekter, som blev bevilget midler fra Ledelse- og kompetencereformens pulje til sygefravær på offentlige arbejdspladser.


Der er vedlagt et kort statusnotat fra hver af de fire projekter.


Udviklingen i sygefraværet og erfaringerne fra de iværksatte forebyggende og opfølgende tiltag (inklusiv de beskrevne sygefraværsprojekter) følges og drøftes kvartalsvis i HR-/Personalechefkredsen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-73-20

5. Årlig drøftelse af Det Sociale Kapitel (kl. 13.05-13.35 - 30 min)

Resume

De årlige opgørelser over ansatte på særlige vilkår i 2021 viser, at Region Midtjylland fortsat er en social ansvarlig arbejdsplads. I Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed 2020-2030 er der en målsætning om, at mindst to procent er ansat på særlige vilkår. Følge- og dialoggruppe vedrørende personale og mangfoldige arbejdspladser har afholdt møde og kom med forslag til det videre arbejde med at indfri målsætningen. Der lægges op til, at RMU har mulighed for at komme med input, forslag og kommentarer til initiativer der kan understøtte indfrielsen af målsætningen.

Det indstilles,

at de årlige opgørelser over ansatte på særlige vilkår drøftes - med afsæt i det vedlagte afsnit om Det Sociale Kapitel i Personaleredegørelsen 2021,
at RMU orienteres om afholdt møde i følge- og dialoggruppe vedrørende personale og mangfoldige arbejdspladser og
at der vil være mulighed for input, forslag og kommentarer til det videre arbejde med at understøtte indfrielsen af målsætningerne i Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed om, at mindst to procent er ansat på særlige vilkår (fleksjob, løntilskud og lign.).

Sagsfremstilling

I henhold til rammeaftalen om Social Kapitel § 3, skal der ske en generel og overordnet drøftelse i RMU med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår mv. Emnet er endvidere aktuelt set i sammenhæng med rekrutteringssituationen, den gradvise udskydelse af pensionsalder og Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed 2020-2030 med en målsætning om, at mindst to procent er ansat på særlige vilkår(fleksjob, løntilskud og lign.).


Det fremgår af det vedlagte afsnit om Det Sociale Kapitel i Personaleredegørelsen 2021, at Region Midtjylland fortsat er en arbejdsplads, der er bevidst om sit sociale ansvar. Blandt andet ved i størst mulig omfang at tilbyde ansættelse på særlige vilkår til ansatte, som får nedsat eller ændret arbejdsevne, og ved at bidrage til at indsluse ledige personer - både med og uden særlige behov.


Fleksjob

Som det fremgår af statistikken, så har Region Midtjylland siden sidste opgørelse i 2021 haft en lille stigning i antal ansatte i fleksjob til 499. Seniorpension til personer med mindre end 6 år til folkepensionsalderen betyder samtidigt, at denne alderskategori af fleksjobansatte i højre grad trækker sig helt ud af arbejdsmarkedet. Derfor vil der blive færre i fleksjob, som har mindre end 6 år til folkepension, idet målgruppen for seniorpension og for fleksjob med mindre end 6 år til folkepension stort set er den samme. Dog vil enkelte, som bevilges seniorpension, fortsat være ansat i nogle timer, men de vil ikke længere være registreret som ansat på særlige vilkår.


Løntilskud

Der ses et fald i antallet af ansatte med løntilskud. Dette kan tilskrives, at ordningen var suspenderet en tid på grund af COVID-19. Samtidigt har ledigheden været lavt og dermed også efterspørgslen fra jobcentrene.


§ 56 aftale og antal forløb med delvis raskmelding

I marts 2022 var der registreret 815 ansatte, hvor der var indgået en § 56-aftale, og i løbet af 2021 var der 1294 ansatte i et forløb med en delvis raskmelding med en varighed på over 7 dage. Der er for begge ordninger tale om en stigning i forhold til året før. Stigningen er dels et udtryk for, at der er flere langvarige og kronisk syge bl.a. som følge af, at der er flere ansatte i alderskategorien + 60 år. Samtidig er delvis raskmelding og §56 de to lovgivningsmæssige muligheder, som hyppigst anvendes til at fastholde medarbejdere i deres job i forbindelse med sygdom.


Peer-medarbejdere

Ud over de ordninger der er omtalt i Personaleredegørelsen, så er der også ansat peer-medarbejdere i psykiatrien. En peer-medarbejder er en medarbejder med levede erfaring som patient/bruger i psykiatrien. Aktuelt er der ansat 30 peer-medarbejdere, 15 af disse er ansat i fleksjob.


Ansatte på særlige vilkår som ikke er omfattet af opgørelserne

Ud over de tal, der fremgår af tabellerne i bilaget, er der ansatte med personlig assistanceordning, mentorordninger, personer i virksomhedspraktik samt ansatte, hvor der er indgået aftalebaseret skånejob. Dertil kommer ansatte, som er gået ned i tid på grund af sygdom og helbredsmæssige problemer samt ansatte, som er fortsat med nogle timer efter folkepensionsalderen eller efter bevilling af seniorpension. Endelig er der ansatte, hvor der er indgået en individuel aftale i henhold til Livsfasepolitikken eller der er lavet en senioraftale, som også kan indeholde skånehensyn. Det er ikke muligt at opgøre antallet af disse ordninger og aftaler, da disse ikke registreres på en måde, så der kan laves statistik. Det er tidligere besluttet ikke at gøre mere ud af samlet at registrere og udforme statistik herom for at undgå unødigt bureaukrati.


Målsætningen i Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed 2020-2030

Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed 2020-2030 har en målsætning om, at mindst to procent er ansat på særlige vilkår (fleksjob, løntilskud og lign.).


Følge- og dialoggruppe vedrørende personale og mangfoldige arbejdspladser har den 31. marts 2022 afholdt møde, hvor der bl.a. blev drøftet forslag til tiltag til indfrielse af målsætningen i Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed 2020-2030 om, at mindst to procent er ansat på særlige vilkår (fleksjob, løntilskud og lign.). Følgegruppen kom med gode forslag, som undersøges nærmere. Bl.a. foreslog følgegruppen at undersøge mulighederne for et evt. samararbejde med relevante faglige organisationer om ansættelse på særlige vilkår til ledige, som er visiteret til et fleksjob. Samt at Region Midtjylland evt. kunne lade sig inspirere af Region Syds strategi for ansatte på særlig vilkår, som blev vedtaget af regionsrådet i 2017.


Region Syds strategi indbefatter bl.a., at hver enhed har måltal for ansatte på særlige vilkår og laver indsatsplaner samt at der fra centralt hold (regionalt) sikres sparring, rådgivning og videndeling til regionens enheder. I Region Midtjylland kunne det regionale måltal på 2 procent tilsvarende fastlægges/gælde for hvert HMU-område og følges lokalt.


Endvidere arbejdes der i øjeblikket også på at afsøge muligheder for nye initiativer både på hospitaler og socialområdet – om muligt i samarbejde med kommuner, fonde og socioøkonomiske virksomheder. Herunder også eventuelle muligheder for ansættelse af flere på særlige vilkår til gavn for borgerne, kollegernes arbejdsmiljø og/eller andre bæredygtighedsmål, fx i forhold til genbrug/affaldshåndtering.


Der lægges op til, at RMU har mulighed for at komme med input, forslag og kommentarer til initiativer, der kan understøtte indfrielsen af målsætningen i Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed om, at mindst to procent er ansat på særlige vilkår (fleksjob, løntilskud og lign.).


Der vil blive arbejdet videre med indfrielsen af målet i bæredygtighedsstrategien både lokalt og i regi af HR-/Personalechefkredsen og i følge- og dialoggruppen nedsat af RMU.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-75-21

6. Status vedrørende økonomien i forhold til budget 2023 (kl. 13.35-14.10 - 35 min inkl. 15 min pause)

Resume

Der orienteres på mødet om status for budget og økonomiaftale 2023 samt økonomien i 2022.

Det indstilles,

at orienteringen om økonomiaftale, budget 2023 og status for økonomien, tages til efterretning, og der vil være mulighed for spørgsmål og dialog.

Sagsfremstilling

Budget og økonomiaftale for 2023

Økonomiaftalen blev indgået 10. juni 2022 (vedlagt). På mødet gives en gennemgang af hovedelementerne i økonomiaftalen.


Der vil også blive orienteret om formandskabets deltagelse i budgetseminaret, hvor formandsskabet leverede et samlet budskab til regionsrådet.


Tidsplan for den resterende budgetproces

20. juni

Orientering af regionsrådet om Økonomiaftalen 2023.

8. - 10. august

De stående udvalg drøfter budget 2023, herunder sammenhængen til den styrende politiske ambition.

11. august

Budgetnotat med administrationens forslag til 1. behandling af budget samt 1. udkast til investeringsplan 2023-2031 offentliggøres på forretningsudvalgets dagsorden og sendes samtidig til høringsparterne.

16. august


Budgetseminar hvor regionsrådet bl.a. drøfter den styrende politiske ambition i forhold til budget 2023

15. og 24. august

Forretningsudvalget og regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2023.

17. – 24. august

Bilaterale drøftelser mellem regionsrådsformand og gruppeformænd.

26. august

kl. 12.00

Frist for høringssvar fra HMU til 2. behandlingen + høringssvar fra evt. øvrige høringsparter.

31. august

kl. 12.00

Frist for supplerende høringssvar fra RMU med opsamling på høringssvar fra HMU.

6. september kl. 9.00

Budgetforligsdrøftelser.

Primo september

Kontaktudvalget/kommune kontaktrådet drøfter fastsættelsen af det kommunale udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde.

15. september

Materialet til 2. behandling af budgettet offentliggøres på dagsorden til forretningsudvalget.

20. og 28. september

Forretningsudvalget og regionsrådet 2. behandler budget 2023.

11. oktober

RMU afholder fællesmøde med forretningsudvalget om blandt andet det vedtagne budget 2023.


Økonomirapporteringen pr. 31. marts

Regionsrådet behandlede økonomirapporteringen pr. 31. marts, d. 25. maj 2022.Regionsrådets dagsordenspunktet vedr. økonomirapporteringen kan findes her: https://www.rm.dk/politik/regionsradets-moder/dagsordener/?SelectedYear=2022&SelectedMeetingId=5241#%C3%98konomirapporteringpr.31.marts2022

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-75-21

7. Status for planlægning af døgnseminar 1.-2. september 2022 (kl. 14.10-14.25 - 15 min)

Resume

Der er på baggrund af drøftelsen på sidste RMU-møde udarbejdet en skitse til program for døgnseminaret. Skitse til program drøftes, og der lægges op til at formandskabet og Koncern HR får ansvar for at færdiggøre programmet.

Det indstilles,

at skitse til program for døgnseminaret drøftes, og at formandskabet i RMU og Koncern HR får ansvar for at færdiggøre programmet.     

Sagsfremstilling

Formandskabet har på baggrund af drøftelsen på sidste RMU-møde drøftet forslag til temadrøftelser på døgnseminaret. Der er udarbejdet en foreløbig skitse til program og indgået foreløbige aftaler med to oplægsholdere. Skitse til program er vedlagt og vil kort blive præsenteret på mødet.


Skitsen til program drøftes, og der lægges op til, at formandskabet i RMU og Koncern HR får ansvar for at færdiggøre programmet og den resterende del af den praktiske planlægning af døgnseminaret.


Tidspunktet for døgnseminaret er reserveret i HMU-formandskabernes kalendere, og der er inviteret én arbejdsmiljørepræsentant fra hvert HMU til at deltage i temadrøftelserne. Der forventes udsendt indbydelse til døgnseminaret i juni og endeligt program medio august.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-588-21

8. Skriftlig orientering om nye ledelsesudviklingstilbud i Region Midtjylland

Resume

Region Midtjylland har en lang række velkendte, velbesøgte og anerkendte ledelsesudviklingsprogrammer, som løbende er blevet justeret og opdateret.


Med den ændrede ledelsesopgave, som følger af blandt andet OK-21, en række komplekse og ændrede ledelsesudfordringer, arbejdet vedrørende funktionsledelse samt det generelle fokus på nye dagsordenener inden for ledelse, eksempelvis transformation, innovation, forbedringer, digitalisering, ledelse på tværs, bæredygtighed og inddragelse, har direktionen efterspurgt et aktualiseret, fremtidssikret og tilpasset tilbud om ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Hermed orienteres om de nye ledelsesudviklingstilbud.

Det indstilles,

at RMU tager orienteringen om de nye ledelsesudviklingstilbud i Region Midtjylland til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har en lang række velkendte, velbesøgte og anerkendte ledelsesudviklingsprogrammer, som løbende er blevet justeret og opdateret.


Siden 2018 har man i Region Midtjylland haft et særligt fokus på rammer, vilkår og kompetencer for ledelse, i særlig grad for ledere af medarbejdere. Der er udarbejdet en rapport i forhold til funktionslederne i samarbejde med repræsentanter for alle enheder og ledelsesniveauer. Der er fulgt op med et fokusområde fra direktionens side i 2020 om introduktion og onboarding af nye ledere, samt en fokuseret undersøgelse af betydningen af ledelsesspænd og en række anbefalinger. Disse er forelagt og diskuteret i koncernledelseskredsen samt HR/personalechefkredsen.


Med den ændrede ledelsesopgave, som følger af blandt andet OK-21, en række komplekse og ændrede ledelsesudfordringer, arbejdet vedrørende funktionsledelse samt det generelle fokus på nye dagsordenener inden for ledelse, eksempelvis transformation, innovation, forbedringer, digitalisering, ledelse på tværs, bæredygtighed og inddragelse, har direktionen efterspurgt et aktualiseret, fremtidssikret og tilpasset tilbud om ledelsesudvikling i Region Midtjylland.


I forbindelse med udviklingen af de nye tilbud har Koncern HR interviewet alle koncernledere, HR-chefer samt en række interne og eksterne samarbejdspartnere, interessenter og repræsentanter fra målgrupperne.


Region Midtjylland har altid haft et obligatorisk forløb for nye ledere, Galathea, som har været det fælles og koncernbærende element af nye lederes introduktion og onboarding til jobbet. Galathea har været et supplement til de mange aktiviteter, som enhederne selv iværksætter for at sikre, at ledere kommer godt i gang med ledelsesopgaven. Direktionen har valgt at fastholde denne logik i de nye ledelsesudviklingsprogrammer, så der er en obligatorisk del målrettet nye ledere og en række målrettede tilbud til de øvrige.


De nye ledelsesudviklingstilbud og det obligatoriske tilbud for nye ledere skal ses i sammenhæng med de lokale tilbud.


Ambitionen med den nye portefølje af tilbud

Direktionen ønsker nysgerrig, helhedsorienteret og værdiskabende ledelse i Region Midtjylland og en stærkere og mere nuanceret fortælling om ledelse.


Region Midtjylland er i en transformation. Som en del af transformationen er der større behov for blandt andet digitalisering, fleksibilitet og nye ledelsesformer. Region Midtjyllands ledelsesudviklingstilbud skal for at understøtte dette være proaktive, dagsordensættende og tage afsæt i en sammenhængende, vidensbaseret, vidensgenererende og nysgerrig ledelsestænkning. Både i forhold til nuværende opgaver og roller og i forhold til potentielle scenarier for fremtiden. Det skal understøtte, at Region Midtjylland kan skabe, vedligeholde og udvikle såvel velfærd for patienter og borgere som attraktive og fremtidssikrede arbejdspladser for medarbejdere i hele organisationen.


I bilaget kan der læses mere om de nye ledelsesudviklingstilbud.


Opstart af de nye tilbud

Lanceringen af de nye ledelsesudviklingstilbud er påbegyndt, og de starter i sensommeren 2022.


Sammenhæng til lokale tilbud om ledelsesudvikling

Som en del af lanceringen af de nye ledelsesudviklingstilbud har Koncern HR været i dialog med de lokale HR-chefer og HR-medarbejdere samt stabe og fællesfunktioner om sammenhængen mellem de nye fælles koncernbærende ledelsesudviklingstilbud og de lokale tilbud om ledelsesudvikling med henblik på at skabe synergi mellem disse.


Yderligere information

Der kan læses om de nye tilbud på hjemmesiden ledelsesudvikling.rm.dk. På hjemmesiden findes en powerpoint-præsentation om de nye tilbud samt andet materiale, som understøtter kommunikationen i form af blandt andet "lederstemmer" fra alle dele af regionen og en video med Pernille Blach Hansen og Anders Kjærulff om ambitionen med tilbuddene.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-75-21

9. Kommunikation fra mødet og planlægning af kommende møder (kl.14.25-14.35 - 10 min)

Resume

Mødeafviklingen drøftes med henblik på videreformidling af relevante informationer fra mødet til HMU´erne.


Det indstilles,

at mødeafviklingen drøftes med henblik på videreformidling af relevante informationer til HMU´erne og


at de foreløbige punkter til kommende RMU-møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det drøftes, hvilke informationer fra mødet RMU ønsker at videreformidle til HMU´erne, MidtNyt mv.


Der foreligger foreløbigt følgende "bruttoliste" med forslag til emner/dagsordenspunkter til de kommende RMU-møder:


 • Status for arbejdet med transformation af sundhedsvæsenet
 • Sundhedsklynger
 • Yderligere tiltag for at øge sammenhængen mellem MED-niveauerne
 • Lokalaftaler om hjemmearbejde
 • Resultater vedrørende "Hvordan har du det?"-undersøgelse/den nationale undersøgelse om Danskernes sundhed 2021 (evt. døgnseminaret)
 • Fremskrivninger og analyser vedrørende arbejdsmarkedet i Region Midtjylland
 • Temadrøftelse om, hvordan der arbejdes med introduktion/onboarding i Region Midtjylland (efter sommerferien)
 • Temadrøftelse om digitalisering (efteråret 2022)


Emner til kommende møder opdateres løbende i RMU's opgaveoversigt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-75-21

10. Eventuelt og evaluering af mødet (kl.14.35-14.40 - 5 min)

Tilbage til toppen