Sygeplejerskerne har stemt nej til mæglingsforslaget

Medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd (DSR) har stemt nej til mæglingsforslaget fremsat af forligsmanden. Da DSR har varslet strejke, vil konflikten bryde ud efter midnat den 19. juni 2021.

Konflikten genoptages som nævnt ovenover fra den 19. juni 2021 ved døgnets begyndelse. Medarbejdere, som er på arbejde ved konfliktens påbegyndelse færdiggør deres tjeneste/vagt og omfattes først af konflikten herefter.

Arbejdsstandsningen omfatter udvalgte overenskomstansatte medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der er dækket af opsagt overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område.

Parterne er blevet enige om nødberedskaber i regionerne. Dermed tages der fra den 19. juni stadig hånd om livsvigtige og uopsættelige opgaver, så de patienter, der ikke kan vente på behandling, får den behandling de skal have. 

Udvidelse af konflikt

RLTN har den 12. juli modtaget strejke- og blokadevarsel (som supplement til den arbejdsstandsning, der blev varslet den 22. april) vedr. Dansk Sygeplejeråds medlemmer til iværksættelse med virkning fra døgnets begyndelse den 10. august. 

Konfliktvejledning (medarbejderes rettigheder og pligter - herunder også i forbindelse med ferie)

Forstå din lønseddel for konfliktramte medarbejdere

Varsling af konflikt fra Dansk Sygeplejeråd

DSR - se hvilke arbejdspladser i Region Midtjylland, der er omfattet af varslet konflikt samt udvidelse af konflikt

Udskydelse af partshøringsfrister i forbindelse med varslet konflikt

Radiograferne har stemt ja til mæglingsforslaget

Koncern HR - ansvarsområder - konflikt (se kontaktoplysninger til højre)

  • Diverse spørgsmål samt kontakt til Sundhedsplanlægning og Sundhedsuddannelse: Marrion Joseph
  • Diverse spørgsmål: Nina Skarum
  • Diverse spørgsmål og afklarende spørgsmål til Danske Regioner: Tine Wilsøe
  • Kommunikation på hjemmeside og statistik: Mads Vestergaard
  • Kommunikation på hjemmeside: Lisbeth Nørgaard-Andersen