Simulatorinstruktøruddannelsen

Simulatorinstruktøruddannelsen består aktuelt af et basis- og intermediært niveau. På sigt tilbydes ekspertniveau.

Basisniveau
Henvender sig til sundhedsprofessionelle, der ønsker at påbegynde og facilitere teamtræning i egen praksis med henblik på at initiere og understøtte personalets individuelle læring samt den organisatoriske læring i afdelingen og på hospitalet.

Intermediært niveau
Henvender sig til uddannede og erfarne simulatorinstruktører, der ønsker at videreudvikle deres simulationsfaglige kompetencer. Niveauet består af simulationsfaglige workshopdage af varierende længde om bl.a. scenariedesign, briefing og debriefing.

Hvad er meningen?
Formålet med simulation og uddannelse af simulatorinstruktører er at bidrage til øget patientsikkerhed uden at udsætte patienterne for risici.

Målet er at kunne anvende simulation som læringsmetode, herunder:

  • at træne simulatorinstruktørfunktionen (briefing, scenarieafvikling, debriefing)
  • at kunne designe scenarier, der understøtter behovsafledte læringsmål fra klinisk praksis
  • at kunne anvende viden om det trygge læringsrum – fra briefing til debriefing

Yderligere info og tilmelding
Læs mere om de aktuelle tilbud og tilmeld dig på Plan2Learn.

Lån af udstyr

Har du brug for at låne udstyr til din similationsbaserede træning, så se mulighederne her.

Kontaktpersonsordning for simulation

Koncern HR, MidtSim har etableret en kontaktpersonsordning for simulation i Region Midtjylland. Denne er oprettet for at:

  • understøtte anvendelse og implementering af in situ simulation på Region Midtjyllands hospitalsenheder med henblik på at øge patientsikkerheden 
  • bidrage til udvikling af simulatorinstruktørernes kompetencer i forhold til deres faglighed inden for medicinsk simulation
  • understøtte netværksdannelse for simulatorinstruktørerne samt sikre videns- og erfaringsdeling mellem disse og MidtSim
  • give simulatorinstruktører i Region Midtjylland feedback på deres simulationsfaglige kompetencer