Der er ikke på nuværende tidspunkt påvist, at gravide er særlige modtagelige for smitte, har en øget risiko for at få et svært sygdomsforløb med COVID-19 eller har en øget dødelighed. Tilsvarende er ikke påvist for det ufødte barn.

Men ud fra et forsigtighedsprincip, både over for den gravide og for det ufødte barn, betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe i forhold til COVID-19.  

Det skal således sikres, at arbejdsgivere drøfter den arbejdsmæssige situation med gravide medarbejder, så der også for gravide medarbejdere foretages en konkret individuel vurdering af, om vedkommende kan varetage sine vanlige funktioner og/eller opgaver.

Indtil graviditetsuge 28

Medarbejdere, der tilhører en risikogruppe, skal ikke have kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet smitte med COVID-19. 

Medarbejdere, der tilhører en risikogruppe, og som varetager funktioner, hvor de med stor sandsynlighed udsættes for smitte, dvs. har kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet smitte med COVID-19, skal derfor flyttes til en anden opgave eller funktion, hvor der ikke er oplagt smitterisiko. 

Medarbejdere i risikogrupper kan godt varetage opgaver, hvor de er i kontakt med øvrige borgere og patienter, som ikke mistænkes for eller har bekræftet COVID-19. 

I dialog mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejder skal der foretages en konkret og individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende medarbejder fortsat varetager sin vanlige funktion.     

Hvis den gravide medarbejder i sine vanlige funktioner og/eller opgaver vil komme i kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet smitte med COVID-19, skal vedkommende omplaceres til en anden opgave, hvor der ikke er kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for smitte eller bekræftet smittet med COVID-19. Omplacering af den gravide skal ske, uanset hvor langt kvinden er i sin graviditet.

Fra graviditetsuge 28

Enkelte studier finder, at nogle gravide, der indlægges med COVID-19 i 3. trimester, forløses ved kejsersnit før tid, og at barnet hermed fødes for tidligt med de dertil hørende risici. Vidensgrundlaget er fortsat sparsomt, og det fremgår ikke af studierne, om disse gravide har anden underliggende sygdom, hvordan graviditeten er forløbet indtil smitte med COVID-19 eller på hvilken baggrund, der bliver foretaget kejsernit.

(Følgende er opdateret 20. maj)

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektor samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings- pleje eller omsorgsopgaver, fra graviditetsuge 28 omplacere medarbejderen til andet ikke-borgernært arbejde. Såfremt det ikke er muligt at omplacere medarbejderen til andet ikke-borgernært arbejde, f.eks. telefonkonsultationer ol. og hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller ift. de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder fraværsmeldes.

SST's anbefalinger vedrørende gravide fra graviditetsuge 28 omfatter gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektor samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings- pleje- eller omsorgsopgaver.
Det vil sige, at kontoransatte i regioner eller administrative medarbejdere i en stabsfunktion på sygehus typisk ikke vil være omfattet.
Der bør jf. ovenstående ske en konkret vurdering af arbejdsopgaver og de fysiske lokaliteter for den ansatte.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har vurderet, at for gravide, der fraværsmeldes fra den 28. graviditetsuge på grund af manglende mulighed for hjemmearbejde, vil der være tale om graviditetsbetinget fravær.

Hvis en gravid medarbejder fra 28. graviditetsuge ikke kan arbejde hjemmefra og derfor ifølge sundhedsstyrelsens retningslinjer må fraværsmeldes, vil arbejdsgiveren efter STAR’s vurdering ikke kunne pålægge medarbejderen at holde ferie efter ferieloven, da der er tale om graviditetsbetinget fravær efter barselsloven, som må anses som en feriehindring efter § 17, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om ferie. Tilsvarende vil det ikke være muligt for arbejdsgiver at fastholde en allerede varslet ferie.

Såfremt en medarbejder, der er fraværsmeldt uden mulighed for at arbejde hjemmefra ønsker at afholde ferie kan det imødekommes.

En medarbejder, der kan arbejde hjemmefra, er sidestillet med en medarbejder, der fysisk er på arbejde. Derfor kan allerede planlagt ferie fastholdes af arbejdsgiver og ferie kan ligeledes varsles jf. ferielovens bestemmelser.

Revideret 24-06-2020