Jf. § 17 i MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland skal der på alle niveauer

  • Udarbejdes en beskrivelse af hvordan arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter varetager arbejdsmiljøarbejdet – og de øvrige ansattes deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet
  • Udarbejdes en oversigt over den aftalte organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i form af en organisationsplan
  • I samarbejde med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen gennemføres en årlig arbejdsmiljødrøftelse jf. bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed
  • Opstilles principper for nødvendig oplæring og instruktion af de ansatte.

Derudover fremgår det af bilag 4 og 5 i MED- og Arbejdsmiljøaftalen hvilke opgaver der udover de strategiske og operationelle opgaver jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed skal løses på de forskellige niveauer i MED- og Arbejdsmiljøorganisationen.

Regions-MEDudvalget, Hoved-MEDudvalg, Center-MEDudvalg, enstrengede Lokal-MEDudvalg og Arbejdsmiljøudvalg arbejder strategisk jf. § 17 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland.

Arbejdsmiljøgrupperne arbejder i forhold til det operationelle niveau jf. § 18 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland.

På hjemmesiden her - under "Ulykker" finder du inspiration og værktøjer til ulykkesforebyggelse og arbejdsmiljøgennemgange.

Lokale Arbejdsmiljøaftaler

Før vedtagelse af den nye integrerede MED- og Arbejdsmiljøaftale var der en overordnet gældende arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland. I den stod der, at der på alle niveauer i MED strukturen skulle udarbejdes en lokal arbejdsmiljøaftale.

De krav der var til den lokale arbejdsmiljøaftale er nu integreret i den nye MED- og Arbejdsmiljøaftale jf. nogle af punkterne ovenfor.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø anbefales at man lokalt tager afsæt i den gældende arbejdsmiljøaftale og tilretter denne i forhold til kravene i den nye MED- og Arbejdsmiljøaftale.

I den tidligere arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland var der beskrevet hvilke arbejdsmiljø indsatsområder, der skulle være fokus på med henblik på forebyggelse og nedbringelse af antallet af arbejdsulykker.

Fokusområderne er ikke beskrevet i den nye MED- og Arbejdsmiljøaftale, men vil fremgå af udmeldinger fra Regions-MEDudvalget og arbejdsmiljøkoordinatorerne.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø kan vejlede om opgaverne samt hvordan, arbejdsmiljøorganisationen kan arbejde strategisk og systematisk med arbejdsmiljøarbejdet, herunder sparring i forhold til revision af de lokale arbejdsmiljøaftaler og arbejdet med de fælles strategiske fokusområderne.

Hent mere viden

MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed oktober 2010

At-Vejledning F.3.3 - Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte maj 2011