I Region Midtjylland gennemfører vi hvert andet år APV og TULE.

APV er ikke kun en forpligtelse, som Region Midtjylland har i henhold til arbejdsmiljøloven.

APV er et værktøj, som kan anvendes til at sætte det forebyggende og forbedrende arbejdsmiljøarbejde i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Målet er at sike, at arbejdsmiljøet omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og at der arbejdes systematisk og løbende med at løse problemerne.

APV skal således medvirke til kontinuitet, fremdrift og opfølgning på arbejdsmiljøarbejdet, og bidrage til et godt arbejdsmiljø, der blandt andet kan medføre færre omkostninger som følge af arbejdsbetingede lidelser, mindre sygefravær, øget arbejdsglæde og motivation.

Arbejdsmiljøgruppen er nøglepersoner og skal deltage i hele APV-processen, som omhandler:

  • Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøet
  • Beskrivelse og vurdering af problemerne
  • Kortlægning af sygefraværet
  • Prioritering og opstilling af handlingsplan og
  • Opfølgning på løste problemer

APV-handlingsplanen skal være skriftlig og være tilgængelig på arbejdspladsen, så både ledelsen, medarbejdere og Arbejdstilsynet kan læse den.

APV'en skal revideres, når der sker væsentlige ændringer i arbejdet eller den måde arbejdet udføres på og det har betydning for arbejdsmiljøet. Det betyder, at der skal laves en vurdering (kortlægning) af, om der er væsentlige problemer, der skal handles på. Kan problemstillingerne ikke løses med det samme, skal de tilføjes en eksisterende handlingsplan, eller der kan oprettes en handlingsplan særskilt i forhold til de væsentlige ændringer.

Der er metodefrihed med hensyn til kortlægning af arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøgruppen skal i forhold til sagsbehandling, handlingsplan og opfølgning på APV anvende ArbejdsMiljøSystemet - AMS. På AMS intranettet finder du vejledningsmateriale til anvendelse af systemet, viden om hvordan du logger ind, og hvem du kan henvende dig til ved supporten. Derudover inspiration og viden i forhold til hele APV-processen.

Der skal også laves APV ved tidsbegrænsede ansættelser, løsarbejder og hvis der udføres arbejde i borgerens eget hjem.

I forbindelse med belastende eller risikobetonede arbejdsfunktioner kan det anbefales som supplement til APV'en, at der udarbejdes en IVA - Individuel Vurdering af Arbejdsbelastning.

Arbejdspladsen skal være opmærksom på, at der på en række områder stilles særlige krav til APV’en. Læs nærmere om særlig APV.

TULE er en kombineret trivselsundersøgelse og lederevaluering. TULE er et udviklingsværktøj, der har til formål at forbedre både trivsel og ledelse på arbejdspladser i Region Midtjylland.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø kan give dig inspiration til planlægning af en god APV-proces og yde support til ArbejdsMiljøSystemet - AMS.

Hent mere viden

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

At-Vejledning D.1.1-3 - Arbejdspladsvurdering juli 2009 - opdateret 2016

ArbejdsMiljøSystemet

Inspiration til APV ved flytning