Arbejdsskader dækker over to forskellige begreber:

  • Arbejdsulykker
  • Erhvervssygdomme

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk personskade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage og er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der udøves af patienter, borgere, pårørende eller andre ansatte og som medfører en fysisk eller psykisk personskade, er en arbejdsulykke.

Det gælder også ved krænkende telefonsamtaler, skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder de sociale medier, som medfører en psykisk påvirkning.

Ovenstående er også gældende, hvis det finder sted uden for arbejdstiden og kan relateres til ens arbejde.

Anmeldelse

Region Midtjylland har som arbejdsgiver pligt til at anmelde arbejdsulykker. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage efter ulykken er sket. Det er vigtigt, at 14-dages fristen overholdes. Det betyder, at alle ulykkessager skal behandles hurtigst muligt.

Alle arbejdsulykker anmeldes via ulykkesmodulet i ArbejdsMiljøSystemtet (AMS).

For hvert driftsområde er der ulykkesanmeldere, der kvalitetssikrer de oprettede ulykkessager i AMS og anmelder dem til EASY (EASY er det elektroniske anmeldelsessystem i Danmark).

AMS intranettet har arbejdsmiljøgruppen adgang til vejledninger omkring ulykkesmodulet, og kan se hvem der har anmelderrollen og supporten inden for det pågældende driftsområde.

I Region Midtjylland er vi selvforsikrede. Det betyder, at når skaden er anmeldt til EASY, bliver den sendt til Forsikringsenheden, der behandler anmeldelsen. Der bliver taget stilling til, om skaden kan anerkendes, skal afvises – eller sendes til vurdering hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Kan behandlingsudgifter dækkes?

Hvis den anmeldte skade anerkendes som en arbejdsskade, kan skadelidte søge Forsikringsenheden om at få dækket udgifter til behandling.

Udgifter til behandling vurderes af Forsikringsenheden i henhold til Arbejdsskadesikringsloven.

Er dine briller blevet ødelagt?

Hvis du har fået dine briller ødelagt i forbindelse med en arbejdsskade, skal du altid anmelde det på en særskilt blanket. Blanketten sendes sammen med kopi af regningen på de ødelagte briller og kopi af overslag/ regningen på de nye briller til Forsikringsenheden, Skottenborg 26, 8800 Viborg eller på forsikri@rm.dk

Tandskade?

Har du fået en tandskade i forbindelse med din arbejdsskade, er det vigtigt, at dette fremgår tydelig på anmeldelsen af arbejdsskaden.

Erhvervssygdomme

En erhvervssygdom opstår efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under. Påvirkninger over 5 dage skal anmeldes som en formodet erhvervssygdom.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme.

En erhvervssygdom skal anerkendes for, at man kan få hjælp til behandling eller erstatning.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelsen.

Dødsfald i forbindelse med en arbejdsskade

Dødsfald forårsaget af en arbejdsskade eller dødsfald, der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes inden 48 timer til AES på tlf. 20 42 63 97. Herudover skal det anmeldes via AMS.

Analyse af arbejdsulykker

Alle arbejdsulykker skal analyseres med henblik på forebyggelse af lignende arbejdsulykker. Når en arbejdsulykke er oprettet i AMS, får arbejdsmiljøgruppen automatisk besked om, at der ligger en arbejdsulykke til analyse i AMS.

Registrering af nærved-ulykker

Alle nærved-ulykker skal registreres. Via AMS kan alle medarbejdere registrere nærved-ulykker, men der er også andre metoder, der kan anvendes.

Værktøjer og metoder til ulykkesforebyggelse

På vores hjemmeside under Ulykkesforebyggelse kan arbejdsmiljøgruppen finde inspiration og værktøjer til det forebyggende arbejde af arbejdsulykker.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø rådgiver om anmeldelse af arbejdsskader og metoder til forebyggelse. Derudover yder vi support i forhold til AMS.

Hent mere viden

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - om arbejdsskader
Forsikringsenheden